Baza wiedzy / Kadry i płace

Zwolnienie z obowiazku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Zwolnienie z obowiazku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Z dniem 22 luty 2016 weszło wiele zmian w kodeksie pracy. Z tą datą wszedł również przepis o możliwości zastosowania  przez pracodawcę jednostronnego  zwolnienia ze świadczenia pracy pracownika...

Porozumienie zmieniające sposobem na zmianę warunków zatrudnienia

Porozumienie zmieniające sposobem na zmianę warunków zatrudnienia

Porozumienie zmieniające jest najbardziej polubownym sposobem na zmianę warunków zatrudnienia. Korzystamy z niego najczęściej wtedy, gdy dokonujemy zmiany warunków na korzyść pracownika, bądź...

Od kiedy należy liczyć bieg okresu wypowiedzenia?

Od kiedy należy liczyć bieg okresu wypowiedzenia?

W sytuacji złożenia oświadczenia woli jednej ze stron dotyczącej rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, kodeks pracy określa jedynie długość wypowiedzenia oraz wskazuje kiedy okres wypowiedzenia...

Jak skutecznie wprowadzić w firmie równoważny system czasu pracy?

Jak skutecznie wprowadzić w firmie równoważny system czasu pracy?

Zgodnie z Art. 128 KP przez czas pracy należy rozumieć czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. To pracodawca...

Czy pracodawca może żądać od kandydata do pracy umieszczenia w CV zdjęcia?

Czy pracodawca może żądać od kandydata do pracy umieszczenia w CV zdjęcia?

Każdy proces rekrutacji poprzedzony jest wstępną analizą CV. To dane zawarte w tym właśnie dokumencie, który zostaje przesłany do potencjalnego pracodawcy jako pierwszy, determinują dalsze zainteresowanie...

Zmiana liczby części urlopu rodzicielskiego oraz wydłużenie okresu na jego wykorzystanie

Zmiana liczby części urlopu rodzicielskiego oraz wydłużenie okresu na jego wykorzystanie

Obecnie urlop rodzicielski może być wykorzystany jednorazowo lub w maksymalnie 3 częściach, przypadających jedna po drugiej, bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim, nie krótszych niż...

Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego od 2 stycznia 2016 r

Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego od 2 stycznia 2016 r

Obecnie maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi 26 tygodni (bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie).  Z urlopu mogą korzystać oboje pracujący rodzice, także jednocześnie...

Czy kobieta w ciąży zawsze chroniona jest przed rozwiązaniem umowy o pracę?

Czy kobieta w ciąży zawsze chroniona jest przed rozwiązaniem umowy o pracę?

Stan ciąży powinien być poświadczony zaświadczeniem lekrskim. Od momentu przedłożenia przez pracownicę zaświadczenia o ciąży znajduje się ona pod szczególną ochroną. Stosunek pracy pracownicy...

Wymiar czasu pracy w 2016 roku

Wymiar czasu pracy w 2016 roku

Rok 2016 będzie bardzo pracowity. Przepracujemy łącznie 2.016 godzin, tj. 252 dni. Dni wolnych od pracy odnotujemy tyle samo co w 2015 r. tj.  113 dni. Cztery dni świąteczne przypadną  w sobotę,...

Wynagrodzenie minimalne systematycznie rośnie - w 2016 roku wyniesie 1850 zł

Wynagrodzenie minimalne systematycznie rośnie - w 2016 roku wyniesie 1850 zł

Od 1 stycznia 2016 r. płaca minimalna pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1.850 zł brutto. Konsekwentnie do zmiany minimalne wynagrodzenie netto w 2016 roku z zastosowaniem...