Baza wiedzy / Kadry i płace

Jak skutecznie przyznać pracownikowi podwyżkę ?

Jak skutecznie przyznać pracownikowi podwyżkę ?

Bardzo rzadko zdarza się tak, że pracownika przez cały okres zatrudnienie w firmie pracownika  obowiązują pierwotne warunki ustalone w umowie o pracę. Pracownicy przecież awansują, otrzymują...

Ryczałt za pracę w nadgodzinach w zadaniowym systemie czasu pracy

Ryczałt za pracę w nadgodzinach w zadaniowym systemie czasu pracy

Dla pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie prowadzi ewidencji czasu pracy pracowników. W tym systemie pracownik rozliczany jest z wykonanych zadań, które powinny być...

Ustalenie daty rozwiązania umowy o pracę w przypadku „dyscyplinarki”

Ustalenie daty rozwiązania umowy o pracę w przypadku „dyscyplinarki”

Pracodawca ma prawo rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia w trzech przypadkach: ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia...

Zwolnienie z obowiazku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Zwolnienie z obowiazku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Z dniem 22 luty 2016 weszło wiele zmian w kodeksie pracy. Z tą datą wszedł również przepis o możliwości zastosowania  przez pracodawcę jednostronnego  zwolnienia ze świadczenia pracy pracownika...

Porozumienie zmieniające sposobem na zmianę warunków zatrudnienia

Porozumienie zmieniające sposobem na zmianę warunków zatrudnienia

Porozumienie zmieniające jest najbardziej polubownym sposobem na zmianę warunków zatrudnienia. Korzystamy z niego najczęściej wtedy, gdy dokonujemy zmiany warunków na korzyść pracownika, bądź...

Od kiedy należy liczyć bieg okresu wypowiedzenia?

Od kiedy należy liczyć bieg okresu wypowiedzenia?

W sytuacji złożenia oświadczenia woli jednej ze stron dotyczącej rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, kodeks pracy określa jedynie długość wypowiedzenia oraz wskazuje kiedy okres wypowiedzenia...

Jak skutecznie wprowadzić w firmie równoważny system czasu pracy?

Jak skutecznie wprowadzić w firmie równoważny system czasu pracy?

Zgodnie z Art. 128 KP przez czas pracy należy rozumieć czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. To pracodawca...

Czy pracodawca może żądać od kandydata do pracy umieszczenia w CV zdjęcia?

Czy pracodawca może żądać od kandydata do pracy umieszczenia w CV zdjęcia?

Każdy proces rekrutacji poprzedzony jest wstępną analizą CV. To dane zawarte w tym właśnie dokumencie, który zostaje przesłany do potencjalnego pracodawcy jako pierwszy, determinują dalsze zainteresowanie...

Zmiana liczby części urlopu rodzicielskiego oraz wydłużenie okresu na jego wykorzystanie

Zmiana liczby części urlopu rodzicielskiego oraz wydłużenie okresu na jego wykorzystanie

Obecnie urlop rodzicielski może być wykorzystany jednorazowo lub w maksymalnie 3 częściach, przypadających jedna po drugiej, bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim, nie krótszych niż...

Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego od 2 stycznia 2016 r

Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego od 2 stycznia 2016 r

Obecnie maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi 26 tygodni (bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie).  Z urlopu mogą korzystać oboje pracujący rodzice, także jednocześnie...