Baza wiedzy / Kadry i płace

Wynagrdzenie za pracę w porze nocnej

Wynagrdzenie za pracę w porze nocnej

Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 2100 a 700   tak wynika z zapisu w art. 1517 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ostatnia zmiana...

Limit roczny nadgodzin

Limit roczny nadgodzin

Pracodawcy są zobowiązani do zachowania rocznego limitu nadgodzin, wynoszącego 150 godzin w roku kalendarzowym (czyli od 1 stycznia do 31 grudnia), w odniesieniu do pracownika. Ustawodawca przewidział...

Zwolnienie lekarskie obejmuje 29 dni miesiaca, 30 dzień jest dniem wolnym od pracy - jak obliczyć wynagrodzenie?

Zwolnienie lekarskie obejmuje 29 dni miesiaca, 30 dzień jest dniem wolnym od pracy - jak obliczyć wynagrodzenie?

W celu prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia za pracę należy zastosować przepisy zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania...

Dni wolne w święta religijne

Dni wolne w święta religijne

      Pracownicy, będą wyznawcami innych religii, niż katolicyzm mogą na prośbę uzyskać zwolnienie od pracy na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej...

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe

Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Urlop szkoleniowy Pracownikowi...

Tylko do 28 lutego czas na przesłanie do US PIT 11

Tylko do 28 lutego czas na przesłanie do US PIT 11

Płatnik podatku ma obowiązek przesłać podatnikowi do końca lutego informację o osiągniętych w danym roku przychodach PIT 11.  Drugi egzemplarze tej informacji Płatnik przesyła do US wskazanego...

Rozliczenia z PFRON

Rozliczenia z PFRON

Stosownie do art. 21 ust. 1 ustawy, pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON,...

Notatka służbowa nie jest sposobem na dyscyplinowanie pracownika

Notatka służbowa nie jest sposobem na dyscyplinowanie pracownika

Często stosowana przez pracodawców forma dyscyplinująca pracowników w postaci „notatki służbowej” lub innych „pism ostrzegawczych” jest praktyką niedopuszczalną. Sąd Najwyższy wyrokiem...

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2014 r.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. płaca minimalna pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1.680 zł . W stosunku do dotychczasowego wynagrodzenia minimalnego  obowiązującego w 2013 r. jest...

Możemy już stosować elastyczny/ ruchomy czas pracy – jakie korzyści płyną z tego rozwiązania?

Możemy już stosować elastyczny/ ruchomy czas pracy – jakie korzyści płyną z tego rozwiązania?

Piątkowa nowelizacja kodeksu pracy obowiązująca od 23 sierpnia 2013 r.  wprowadziła możliwość stosowania tzw. ruchomego czasu pracy Może on być zastosowany w trzech możliwych przypadkach: Pracodawca...