Baza wiedzy / Rachunkowość i podatki

Podwyższenie limitów zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podwyższenie limitów zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych

Z dniem 1 stycznia wprowadzono szereg zmian w zakresie podatków, dzisiaj omowiy jedną z nich. Bierzemy na taper podwyższenie limitów zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych. W kilku przypadkach...

Od 15 marca 2018 roku sprawozdań finansowych nie złożymy w Urzędzie Skarbowym i Krajowym Rejestrze Sądowym w formie papierowej.

Od 15 marca 2018 roku sprawozdań finansowych nie złożymy w Urzędzie Skarbowym i Krajowym Rejestrze Sądowym w formie papierowej.

Zgodnie z brzmieniem art.69 ust. 1. ustawy o rachunkowości: Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało...

Środki trwałe w budowie.

Środki trwałe w budowie.

Ustawa o rachunkowości definiuje środki trwałe w budowie jako zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu, lub ulepszenia już istniejących środków trwałych/artykuł...

Mikroprzedsiębiorca a obowiązek JPK od 2018 roku.

Mikroprzedsiębiorca a obowiązek JPK od 2018 roku.

Zgodnie z art. 104 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił łącznie dwa warunki: zatrudniał...

Bezpiecznie rozliczymy koszty lokalu mieszkalnego w kosztach działalności gospodarczej – Ministerstwo potwierdza.

Bezpiecznie rozliczymy koszty lokalu mieszkalnego w kosztach działalności gospodarczej – Ministerstwo potwierdza.

  Ministerstwo Rozwoju i Finansów odpowiada na interpelację  poselską i prezentuje pogląd korzystny dla podatników w kwestii możliwości zaliczenia kosztów mediów dla osób, które mają zarejestrowaną...

Termin inwentaryzacji – wymagania ustawowe.

Termin inwentaryzacji – wymagania ustawowe.

  Zgodnie z art.26  ustawy o rachunkowości jednostki mają obowiązek na ostatni dzień każdego roku obrotowego przeprowadzić inwentaryzację : 1. aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych...

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) cz. I

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) cz. I

Nowy rok to również nowe obowiązki i regulacje podatkowe. Najważniejsze zmiany wprowadzone w roku 2018 w ustawie o PIT polegają na: Podwyższeniu dotychczasowej wartości środków trwałych...

Zmiany w VAT od 2018 roku - mechanizm podzielonej płatności

Zmiany w VAT od 2018 roku - mechanizm podzielonej płatności

 15 grudnia 2017 r. Parlament przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która od 1 kwietnia 2018 roku wprowadza do polskiego systemu podatkowego...

Jednorazowa amortyzacja

Jednorazowa amortyzacja

W dniu 12 sierpnia 2017 r weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pdof oraz ustawy o pdop ( Dz.U z 2017r. poz. 1448) - wprowadza nowe zasady dokonywania jednorazowej amortyzacji. Mają do niej prawo...

Dłużne papiery wartościowe – zasady wyceny w księgach rachunkowych

Dłużne papiery wartościowe – zasady wyceny w księgach rachunkowych

1.Dłużne papiery wartościowe występują na rynku pieniężnym i rynku kapitałowym. Dokumentują udzielenie przez posiadacza papieru kredytu pieniężnego na ściśle określony czas i za ustalonym...