Baza wiedzy / Rachunkowość i podatki

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

  W księgach rachunkowych dokumentem stanowiącym podstawę ewidencji rozrachunków z tytułu wynagrodzeń jest lista płac. Do ewidencji rozrachunków z tytułu wynagrodzeń służy konto księgowe...

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

  1. W związku z przejściowymi różnicami miedzy wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, firma tworzy...

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – przychody przyszłych okresów.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – przychody przyszłych okresów.

Zgodnie z art. 41rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w szczególności: - równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków...

Zwonienia podatkowe w grach hazardowych

Zwonienia podatkowe w grach hazardowych

Z dniem 1 stycznia wprowadzono szereg zmian w zakresie podatków, dzisiaj omowimy nowe ujednolicone zasady opodatkowania wygranych w grach hazardowych w: kasynach gry, grach bingo, grach liczbowych, loteriach...

Pięć nowych zwolnień podatkowych

Pięć nowych zwolnień podatkowych

Z dniem 1 stycznia wprowadzono szereg zmian w zakresie podatków, dzisiaj omowimy  pięć nowych zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych. Należą do nich:  wygrane w turnieju gry w...

Podwyższenie limitów zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podwyższenie limitów zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych

Z dniem 1 stycznia wprowadzono szereg zmian w zakresie podatków, dzisiaj omowiy jedną z nich. Bierzemy na taper podwyższenie limitów zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych. W kilku przypadkach...

Od 15 marca 2018 roku sprawozdań finansowych nie złożymy w Urzędzie Skarbowym i Krajowym Rejestrze Sądowym w formie papierowej.

Od 15 marca 2018 roku sprawozdań finansowych nie złożymy w Urzędzie Skarbowym i Krajowym Rejestrze Sądowym w formie papierowej.

Zgodnie z brzmieniem art.69 ust. 1. ustawy o rachunkowości: Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało...

Środki trwałe w budowie.

Środki trwałe w budowie.

Ustawa o rachunkowości definiuje środki trwałe w budowie jako zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu, lub ulepszenia już istniejących środków trwałych/artykuł...

Mikroprzedsiębiorca a obowiązek JPK od 2018 roku.

Mikroprzedsiębiorca a obowiązek JPK od 2018 roku.

Zgodnie z art. 104 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił łącznie dwa warunki: zatrudniał...

Bezpiecznie rozliczymy koszty lokalu mieszkalnego w kosztach działalności gospodarczej – Ministerstwo potwierdza.

Bezpiecznie rozliczymy koszty lokalu mieszkalnego w kosztach działalności gospodarczej – Ministerstwo potwierdza.

  Ministerstwo Rozwoju i Finansów odpowiada na interpelację  poselską i prezentuje pogląd korzystny dla podatników w kwestii możliwości zaliczenia kosztów mediów dla osób, które mają zarejestrowaną...