Baza wiedzy / Rachunkowość i podatki

Termin inwentaryzacji – wymagania ustawowe.

Termin inwentaryzacji – wymagania ustawowe.

  Zgodnie z art.26  ustawy o rachunkowości jednostki mają obowiązek na ostatni dzień każdego roku obrotowego przeprowadzić inwentaryzację : 1. aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych...

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) cz. I

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) cz. I

Nowy rok to również nowe obowiązki i regulacje podatkowe. Najważniejsze zmiany wprowadzone w roku 2018 w ustawie o PIT polegają na: Podwyższeniu dotychczasowej wartości środków trwałych...

Zmiany w VAT od 2018 roku - mechanizm podzielonej płatności

Zmiany w VAT od 2018 roku - mechanizm podzielonej płatności

 15 grudnia 2017 r. Parlament przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która od 1 kwietnia 2018 roku wprowadza do polskiego systemu podatkowego...

Jednorazowa amortyzacja

Jednorazowa amortyzacja

W dniu 12 sierpnia 2017 r weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pdof oraz ustawy o pdop ( Dz.U z 2017r. poz. 1448) - wprowadza nowe zasady dokonywania jednorazowej amortyzacji. Mają do niej prawo...

Dłużne papiery wartościowe – zasady wyceny w księgach rachunkowych

Dłużne papiery wartościowe – zasady wyceny w księgach rachunkowych

1.Dłużne papiery wartościowe występują na rynku pieniężnym i rynku kapitałowym. Dokumentują udzielenie przez posiadacza papieru kredytu pieniężnego na ściśle określony czas i za ustalonym...

Podatek VAT - zmiany w 2017r. (część IV)

Podatek VAT - zmiany w 2017r. (część IV)

M. Nowe brzmienie przepisu określającego wymaganą treść ewidencji VAT Ustawodawca w artykule 109 ust. 3 określił jaką treść musi zawierać ewidencja VAT, z dniem 1 stycznia 2017r otrzymał on...

Podatek VAT - zmiany w 2017r. (część III)

Podatek VAT - zmiany w 2017r. (część III)

F. Rozszerzenie katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Katalog towarów objętych odwrotnym obciążeniem zawartych w załączniku Nr 11 do ustawy VAT został od 1 stycznia...

Podatek VAT - zmiany w 2017r. (część II)

Podatek VAT - zmiany w 2017r. (część II)

C.  Zmiany w przepisach o deklaracjach VAT  Od 1 stycznia 2017r. dokonanych zostało wiele zmian w przepisach o składaniu deklaracji VAT. Większość dotyczy ograniczenie możliwości składania deklaracji...

Podatek Vat - zmiany w 2017 r.

Podatek Vat - zmiany w 2017 r.

Zmiany w podatku Vat zachodzą co roku. W roku 2017 są one znaczące i mają na celu uszczelnieniu luki w Vat, aby zapobiegać wyłudzeniom w zakresie tego podatku. Zmiany można podzielić na trzy grupy: zmiany...

Czas na bilans

Czas na bilans

Czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych i wycena składników aktywów i pasywów. 1. Zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości: Przedsiębiorcy przeprowadzają na ostatni dzień każdego...