Baza wiedzy / Rachunkowość i podatki

Zmiany w podatkowej książce przychodów i rozchodów w 2017 r.

Zmiany w podatkowej książce przychodów i rozchodów w 2017 r.

W obowiązującym od 8 kwietnia 2016r nowym wzorze podatkowej książki wydzielona została kolumna 16 /art.26e ustawy o PIT/na wpisywanie kosztów działalności badawczo- rozwojowych. W kolumnie tej...

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

RMK - Termin określający w rachunkowości koszty związane z zawarciem udokumentowanej transakcji w jednym okresie, a dotyczące innego okresu lub wielu okresów. Jeżeli koszty dotyczą przyszłych...

Gdzie złożyć zeznanie podatkowe, jeśli podatnik zmieni miejsce zamieszkania?

Gdzie złożyć zeznanie podatkowe, jeśli podatnik zmieni miejsce zamieszkania?

Podatnik – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zmienił miejsce zamieszkania i chce to zgłosić w urzędzie skarbowym. Co musi zrobić? Gdzie iść, jakie dokumenty złożyć? Ustawa...

Jednostki  małe  wg  prawa bilansowego

Jednostki małe wg prawa bilansowego

Jednostkami małymiw rozumieniu art 3 ust. 1c ustawy o rachunkowości są: 1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt...

Jednostki  mikro wg  prawa bilansowego

Jednostki mikro wg prawa bilansowego

Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy o rachunkowości, art.3  ust.1a  są: 1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych...

Sprawozdania finansowe jednostek gospodarczych i ich zakres

Sprawozdania finansowe jednostek gospodarczych i ich zakres

Jednostki gospodarcze sporządzają sprawozdanie finansowe na dzień bilansowy, stosując odpowiednio zasady wyceny majątku i źródeł jego finansowania oraz ustalania wyniku finansowego, określone...

Sprawozdania finansowe - informacje podstawowe

Sprawozdania finansowe - informacje podstawowe

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą gromadzą dane o sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowym jednostki. Zestawienia liczbowe zebranych informacji to sprawozdania finansowe, sporządzane...

Leasing w prawie bilansowym oraz w MSR 17

Leasing w prawie bilansowym oraz w MSR 17

  Ustawa o rachunkowości określa warunki i okoliczności w jakich przedmiot leasingu należy zaliczyć w księgach rachunkowych do składników majątkowych korzystającego. Warunki te zawiera art.3...

Delegacje zagraniczne i ich rozliczanie

Delegacje zagraniczne i ich rozliczanie

  Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczony jest  przy podróży odbywanej środkami komunikacji: lądowej - od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę, do chwili przekroczenia...

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny

  Leasing obok kredytów bankowych jest najpopularniejszym źródłem finansowania w jednostkach gospodarczych. Leasing zwrotny stanowi szczególną odmianę transakcji leasingowej. Polega on na tym,...