Baza wiedzy / Rachunkowość i podatki

Odpis aktualizujący należności

Odpis aktualizujący należności

Ustawa o Rachunkowości, w art.3 ust.1 pkt 18 c, definiuje „Należności krótkoterminowe” jako ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów...

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

WDT to wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego. Dodatkowo dostawca i nabywca muszą być podatnikami VAT. Miejscem świadczenia w WDT jest: w przypadku towarów...

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

WNT jest to przemieszczenie towarów z terytorium jednego państwa unijnego do drugiego, dodatkowo dostawa musi być odpłatna. W celu uznania dostawy za WNT muszą być spełnione warunki co do nabywcy...

Eksport towarów - jakie warunki trzeba spełnić by zastosować zerową stawkę VAT?

Eksport towarów - jakie warunki trzeba spełnić by zastosować zerową stawkę VAT?

Eksport to potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów z kraju poza terytorium Wspólnoty. Stawka VAT w eksporcie wynosi 0%. Aby jednak można byłą stawkę 0% zastosować należy posiadać dokument...

Import towarów a obowiązek podatkowy VAT

Import towarów a obowiązek podatkowy VAT

Obowiązek podatkowy w VAT powstaje w imporcie w momencie zrealizowania importu – faktycznego sprowadzenia towaru spoza Unii na terytorium RP. Podstawą opodatkowania VAT jest wartość celna powiększona...

30 czerwca upływa termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych dla przedsiębiorstw, które mają ustalony rok bilansowy, jako rok kalendarzowy

30 czerwca upływa termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych dla przedsiębiorstw, które mają ustalony rok bilansowy, jako rok kalendarzowy

Sprawozdanie finansowe jednostki jest zestawieniem liczbowym, które charakteryzuje sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa, sporządzonym na określony dzień bilansowy. Elementy rocznego...

Aktywa finansowe krótko i długoterminowe

Aktywa finansowe krótko i długoterminowe

Aktywa finansowe (inaczej zwane instrumentami finansowymi lub walorami finansowymi) to należności  od osób i instytucji, które znajdują się w posiadaniu przesiębiorstwa. Aktywa finansowe mogą...

Różnice kursowe - zasady rozliczeń

Różnice kursowe - zasady rozliczeń

Wszystkie posiadane przez jednostki aktywa i zobowiązania wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote polskie. Na dzień bilansowy przeliczenia tego dokonuje się po obowiązującym na ten...

Rozrachunki - należności i zobowiązania powstałe w związku z działalnością przedsiębiorstwa

Rozrachunki - należności i zobowiązania powstałe w związku z działalnością przedsiębiorstwa

Rozrachunki są to min. należności i zobowiązania, które powstają w związku z prowadzeniem działalności firmy. Rozrachunki to ogół należności i zobowiązań z różnych tytułów: np. dostaw...

Zasady wystawiania faktur VAT od 2014 roku

Zasady wystawiania faktur VAT od 2014 roku

Od 2014 roku przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy...