Baza wiedzy / Rachunkowość i podatki

Aktywa trwałe w bilansie jednostki gospodarczej

Aktywa trwałe w bilansie jednostki gospodarczej

Aktywa trwałe czyli majątek trwały cechuje długi czas funkcjonowania w  jednostce gospodarczej. Okres ten jest dłuższy niż jeden rok. Aktywa trwałe w bilansie jednostki gospodarczej prezentuje...

Aktywa obrotowe w bilansie jednostki gospodarczej

Aktywa obrotowe w bilansie jednostki gospodarczej

Aktywa obrotowe jednostki gospodarczej charakteryzuje duża płynność czyli  szybki czas zamiany  poszczególnych pozycji majątku obrotowego na środki pieniężne. Okres ten nie jest dłuższy niż...

Aktywa w bilansie jednostki gospodarczej

Aktywa w bilansie jednostki gospodarczej

Ustawa o rachunkowości w artykule 3 definiuje aktywa jako: kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych, które...

Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych

Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych

Wyniki inwentaryzacyjne należy uwidaczniać w księgach danego okresu obrotowego, którego inwentaryzacja przypadała. Wszystkie różnice inwentaryzacyjne w zależności od wyjaśnienia ich przyczyn...

Zakup i amortyzacja środka trwałego, częściowo sfinansowana ze środków UE

Zakup i amortyzacja środka trwałego, częściowo sfinansowana ze środków UE

Jednostka otrzymująca  na zakup środków trwałych dotacje z Unii Europejskiej winna pamiętać, że wartość sfinansowana  środkami unijnymi - nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Istotnym...

Odpis aktualizujący należności

Odpis aktualizujący należności

Ustawa o Rachunkowości, w art.3 ust.1 pkt 18 c, definiuje „Należności krótkoterminowe” jako ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów...

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

WDT to wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego. Dodatkowo dostawca i nabywca muszą być podatnikami VAT. Miejscem świadczenia w WDT jest: w przypadku towarów...

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

WNT jest to przemieszczenie towarów z terytorium jednego państwa unijnego do drugiego, dodatkowo dostawa musi być odpłatna. W celu uznania dostawy za WNT muszą być spełnione warunki co do nabywcy...

Eksport towarów - jakie warunki trzeba spełnić by zastosować zerową stawkę VAT?

Eksport towarów - jakie warunki trzeba spełnić by zastosować zerową stawkę VAT?

Eksport to potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów z kraju poza terytorium Wspólnoty. Stawka VAT w eksporcie wynosi 0%. Aby jednak można byłą stawkę 0% zastosować należy posiadać dokument...

Import towarów a obowiązek podatkowy VAT

Import towarów a obowiązek podatkowy VAT

Obowiązek podatkowy w VAT powstaje w imporcie w momencie zrealizowania importu – faktycznego sprowadzenia towaru spoza Unii na terytorium RP. Podstawą opodatkowania VAT jest wartość celna powiększona...