Baza wiedzy / Rachunkowość i podatki

30 czerwca upływa termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych dla przedsiębiorstw, które mają ustalony rok bilansowy, jako rok kalendarzowy

30 czerwca upływa termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych dla przedsiębiorstw, które mają ustalony rok bilansowy, jako rok kalendarzowy

Sprawozdanie finansowe jednostki jest zestawieniem liczbowym, które charakteryzuje sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa, sporządzonym na określony dzień bilansowy. Elementy rocznego...

Aktywa finansowe krótko i długoterminowe

Aktywa finansowe krótko i długoterminowe

Aktywa finansowe (inaczej zwane instrumentami finansowymi lub walorami finansowymi) to należności  od osób i instytucji, które znajdują się w posiadaniu przesiębiorstwa. Aktywa finansowe mogą...

Różnice kursowe - zasady rozliczeń

Różnice kursowe - zasady rozliczeń

Wszystkie posiadane przez jednostki aktywa i zobowiązania wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote polskie. Na dzień bilansowy przeliczenia tego dokonuje się po obowiązującym na ten...

Rozrachunki - należności i zobowiązania powstałe w związku z działalnością przedsiębiorstwa

Rozrachunki - należności i zobowiązania powstałe w związku z działalnością przedsiębiorstwa

Rozrachunki są to min. należności i zobowiązania, które powstają w związku z prowadzeniem działalności firmy. Rozrachunki to ogół należności i zobowiązań z różnych tytułów: np. dostaw...

Zasady wystawiania faktur VAT od 2014 roku

Zasady wystawiania faktur VAT od 2014 roku

Od 2014 roku przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy...

Pojazdy samochodowe - nowe zasady rozliczeń VAT

Pojazdy samochodowe - nowe zasady rozliczeń VAT

Dnia 12 marca 2014 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312, dalej zwana: ustawą...

Od 1 kwietnia 2014 r. 100 % odliczenie VAT tylko od zakupu samochodów używanych wyłacznie do celów służbowych

Od 1 kwietnia 2014 r. 100 % odliczenie VAT tylko od zakupu samochodów używanych wyłacznie do celów służbowych

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. chodzą w życie kolejne zmiany w ustawie o VAT. Tym razem ustawodawca wprowadził m.in. możliwość odliczenia 100% VAT z tytułu użytkowania samochodów wykorzystywanych...

CIT 8 za rok 2013 złóż do US do dnia 31 marca 2014

CIT 8 za rok 2013 złóż do US do dnia 31 marca 2014

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do końca marca br. powinni złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej...

Nowe zasady wystawiania faktur sprzedaży w 2014 roku - powstanie obowiazku podatkowego

Nowe zasady wystawiania faktur sprzedaży w 2014 roku - powstanie obowiazku podatkowego

Od 2014 roku przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy...

PIT 8AR – Deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym - termin złożenia w Urzędzie Skarbowym do 31 stycznia 2014 r.

PIT 8AR – Deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym - termin złożenia w Urzędzie Skarbowym do 31 stycznia 2014 r.

Deklaracja PIT 8 AR składana jest przez osoby będące płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Deklarację PIT-8A wypełniają podatnicy określeni w art. 41 ustawy, jeżeli...