Baza wiedzy

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

W przypadku wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę pracownik jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W przypadku...

Uwaga na czas pracy niepełnoetatowca

Uwaga na czas pracy niepełnoetatowca

Pracownik jest zatrudniony w wymiarze czasu pracy 4/5 etatu pracuje w poniedziałki, wtorki, środy i piątki po 8 godzin, czwartki ma zawsze wolne. Czy pracując wg takiego rozkładu w maju  przepracuje...

Dodatkowy dzień wolny od pracy z tytułu święta przypadającego w sobotę 1 listopada

Dodatkowy dzień wolny od pracy z tytułu święta przypadającego w sobotę 1 listopada

Zgodnie z artykułem 130 § 2 kodeksu pracy ,,Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin’’. Artykuł ten...

Zasady wydawania świadectwa pracy obejmującego zatrudnienie w okresie 24 miesięcy

Zasady wydawania świadectwa pracy obejmującego zatrudnienie w okresie 24 miesięcy

W przypadku pozostawania przez pracownika w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umów terminowych (okres próbny, czas określony, czas wykonywania określonej pracy) pracodawca jest obowiązany...

30 września upływa termin wykorzystania urlopów zaległych za rok 2013

30 września upływa termin wykorzystania urlopów zaległych za rok 2013

Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku, w którym uzyskał on do niego prawo. Na wniosek pracownika...

Czy pracodawca może żądać od kandydata do pracy umieszczenia w CV zdjęcia?

Czy pracodawca może żądać od kandydata do pracy umieszczenia w CV zdjęcia?

Każdy proces rekrutacji poprzedzony jest wstępną analizą CV. To dane zawarte w tym właśnie dokumencie, który zostaje przesłany do potencjalnego pracodawcy jako pierwszy, determinują dalsze zainteresowanie...

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych przed i po 10 lipca 2014 r. – zmiany, zmiany, zmiany …..

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych przed i po 10 lipca 2014 r. – zmiany, zmiany, zmiany …..

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W  przeciągu ostatniego 2,5...

Aktywa finansowe krótko i długoterminowe

Aktywa finansowe krótko i długoterminowe

Aktywa finansowe (inaczej zwane instrumentami finansowymi lub walorami finansowymi) to należności  od osób i instytucji, które znajdują się w posiadaniu przesiębiorstwa. Aktywa finansowe mogą...

Różnice kursowe - zasady rozliczeń

Różnice kursowe - zasady rozliczeń

Wszystkie posiadane przez jednostki aktywa i zobowiązania wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote polskie. Na dzień bilansowy przeliczenia tego dokonuje się po obowiązującym na ten...

Środki pieniężne - rozliczenia gotówkowe i bezgotówkow

Środki pieniężne - rozliczenia gotówkowe i bezgotówkow

Środki pieniężne to jedno z zagadnień poruszanych na Naszych kursach księgowosci, nalezą do nich: krajowe środki płatnicze, czyli znaki pieniężne (banknoty i monety) będące w kraju prawnym...

Możesz również znaleźć interesujący Cię artykuł w następujących podkategoriach: