Baza wiedzy

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika – czyli pracownik tez może zwolnić się w trybie natychmiastowym

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika – czyli pracownik tez może zwolnić się w trybie natychmiastowym

Możliwość rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia została przewidziana w dwóch sytuacjach.Pierwsza z nich ma charakter obiektywny i wymaga potwierdzenia w orzeczeniu lekarskim,...

Możemy już stosować elastyczny/ ruchomy czas pracy – jakie korzyści płyną z tego rozwiązania?

Możemy już stosować elastyczny/ ruchomy czas pracy – jakie korzyści płyną z tego rozwiązania?

Piątkowa nowelizacja kodeksu pracy obowiązująca od 23 sierpnia 2013 r.  wprowadziła możliwość stosowania tzw. ruchomego czasu pracy Może on być zastosowany w trzech możliwych przypadkach: Pracodawca...

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami -  czyli badania wstępne, okresowe i kontrolne.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami - czyli badania wstępne, okresowe i kontrolne.

Zgodnie z Art. 229 Kodeksu Pracy nie wolno dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Wyróżniamy...

Jak skutecznie wprowadzić w firmie równoważny system czasu pracy?

Jak skutecznie wprowadzić w firmie równoważny system czasu pracy?

Zgodnie z Art. 128 KP przez czas pracy należy rozumieć czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. To pracodawca...

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest sumienne i staranne wykonywanie swojej pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonego, chyba że są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Pracownik...

Czy za pracę w nadgodzinach przysługuje dodatkowe wynagrodzenie lub czas wolny?

Czy za pracę w nadgodzinach przysługuje dodatkowe wynagrodzenie lub czas wolny?

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu...

Wycieczka sfinansowana przez pracodawcę - konsekwencje podatkowe

Wycieczka sfinansowana przez pracodawcę - konsekwencje podatkowe

W ramach nagrody półrocznej firma sfinansowała swojemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę wycieczkę, której wartość wyniosła 3 tys. zł. Czy takie świadczenie od pracodawcy stanowi...

Umowa o pracę jako podstawowa forma nawiązania stosunku pracy

Umowa o pracę jako podstawowa forma nawiązania stosunku pracy

Stosunek pracy jest to relacja zachodząca pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w ramach, której pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem...

Możesz również znaleźć interesujący Cię artykuł w następujących podkategoriach: