Certyfikowany kurs specjalistów ds. kadr (od podstaw do specjalisty)

klasyfikacja zawodu 242307- specjalista ds. kadr

ADRESACI KURSU

Kurs skierowany jest do osób bezrobotnych i poszukujacych pracy, zarówno do kandydatów jak i praktyków stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze kadr i administracji personalnej oraz specjalistów zainteresowanych tematyką z zakresu kadr zamierzających zdobyć i pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

CEL KURSU

Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy w dziale kadrowo-płacowym. Uczestnik ma możliwość usystematyzowania, poszerzenia lub zdobycia od podstaw wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń.

FORMA KURSU

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń. Uczestnicy zapoznają się ze zdarzeniami kadrowo-płacowymi, rejestrują je oraz przygotowują rozliczenia w najpopularniejszym na rynku systemie kadrowo-płacowym SYMFONIA.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza, 
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje 62 godziny dydaktyczne.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe, dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • przygotowywaniu i archiwizowaniu dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
 • nawiązywaniu i rozwiazywaniu stosunku pracy,
 • ustalaniu i rozliczaniu uprawnień urlopowych,
 • planowaniu i rozliczaniu czasu pracy,

 

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU

Po zakończeniu kursu, słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejętności zawodowe:

 • specjalista ds. kadr                                242307

 

I PRAWO PRACY OD PODSTAW

 1. Zagadnienia ogólne
 2. Umowa o pracę
 3. Podstawowa dokumentacja pracownicza - teczka akt osobowych
 4. Zmiana warunków umowy o pracę
 5. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
 6. Czas pracy
 7. Obowiązki pracodawcy i pracownika
 8. Odpowiedzialność materialna pracowników
 9. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 10. Rozwiązywanie stosunku pracy

II PRAWO PRACY - WYŻSZY STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA

* KSZTAŁTOWANIE TREŚCI STOSUNKU PRACY

 1. Nawiązywanie stosunku pracy
 2. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 3. Zmiana treści stosunku pracy
 4. Kiedy czas się rozstać - czyli ustanie stosunku pracy

* URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY

 1. Zasada prawa do wypoczynku
 2. Wymiar urlopu wypoczynkowego
 3. Prawo do pierwszego urlopu w życiu
 4. Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego
 5. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
 6. Urlop wypoczynkowy pracowników niepełnosprawnych
 7. Urlop macierzyński
 8. Urlop wychowawczy
 9. Urlop bezpłatny
 10. Zwolnienia od pracy

* CZAS PRACY NIE TAKI STRASZNY

 1. Definicje ustawowe
 2. Zasady obliczania i ustalania wymiaru czasu pracy
 3. Przerwy wliczane do czasu pracy
 4. Dyżur i przestój w prac
 5. Systemy i rozkłady czasu pracy
 6. Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
 7. Praca w porze nocnej
 8. Praca w godzinach nadliczbowych
 9. Praca w niedziele i święta
 10. Planowanie zatrudnienia w oparciu o obowiązujące normy czasu pracy
 11. Harmonogram pracy
 12. Przegląd najnowszego orzecznictwa

* WARSZTAT SPECJALISTY DS. PERSONALNYCH

 1. Opisy stanowisk
 2. Rekrutacja
 3. Wprowadzenie nowego pracownika

 

 

System

Terminy

mieszany
dni powszednie i niektóre weekendy 
w godz. 9:00 - 15:00 i 9:00 - 15:30

15.11.2018-02.12.2018

16.01.2019-27.01.2018

 

weekendowy
zajęcia w soboty i niedziele 
w godz.9:00-15:00 i 9:00-15:30

24.11.2018-27.01.2019

12.01.2019-24.02.2019

16.02.2019-10.03.2019

23.03.2019-19.04.2019 

 

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1450 zł.

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych

 • egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe

  •  specjalista ds. kadr - 242307

 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia

 • certyfikat potwierdzający umiejętności zawodowe

  •  specjalista ds. kadr -  242307