Kurs kierowników działów kadr i płac (poziom zaawansowany)

klasyfikacja zawodu 121201 - kierownik działu kadrowo-płacowego

ADRESACI KURSU

Kurs skierowany jest do specjalistów z zakresu kadr i płac przygotowujących się do pracy bądź pracujących na stanowisku kierownika działu kadrowo-płacowego. Podczas kursu uczestnicy poznają zasady zarządzania zespołem kadrowo-płacowym,  nauczą się jak w sprawny sposób weryfikować efekty pracy podległego personelu oraz jak organizować pracę zespołu w celu optymalizacji procesów z wykorzystaniem MS Excel i MS Office.

CEL KURSU

Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kierownika działu kadrowo-płacowego, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń, wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania zespołem specjalistów ds. kadr i płac.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza, 
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje 128  godzin dydaktycznych.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Mając na względzie utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu kształcenia warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie kodu w obrębie zawodu :

 • specjalista ds. kadr - 242307
 • specjalista ds. wynagrodzeń – 242310

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • zarządzaniu zespołem kadrowo-płacowym
 • organizacji pracy zespołowej,
 • weryfikowaniu poprawności ustalania i rozliczania uprawnień urlopowych,
 • planowaniu i rozliczaniu czasu pracy,
 • weryfikowaniu poprawności listy płac,
 • weryfikowaniu poprawności podstaw wymiaru zasiłku chorobowego,
 • weryfikowaniu poprawności ustalania wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,
 • weryfikowaniu poprawności wysokości potraceń z  wynagrodzeń,
 • umiejętności obliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • umiejętności optymalizacji pracy zespołu kadrowo-płacowego.

 

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie o potwierdzające umiejetności zawodowe w obrębię zawodu:

 • 121201 - Kierownik działu kadrowo-płacowego

 

Wybrane elementy zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie zespołem kadrowo-płacowym

1 dzień

 • Zadania działu kadr i płac
 • Zadania osób zarządzających obszarem kadrowo-płacowym
 • Opis stanowisk – WARSZTAT

2 dzień

 • Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy – WARSZTAT
 • Onboarding – WARSZTAT

3 dzień

 • Ocena pracy i pracowników WARSZTAT

4 dzień

 • Motywowanie
 • Rozwój pracowników (szkolenia, budowanie ścieżek kariery, zarządzanie talentami itd.)

5 dzień

 • Komunikacja i budowanie relacji interpersonalnych w firmie – WARSZTAT

Organizacja pracy działu kadrowo-płacowego

6 dzień

 • Organizacja pracy w dziale kadrowo-płacowym
 • Procesy kadrowe i płacowe
 • Kontrola dokumentacji kadrowo-płacowej, typowe i nietypowe błędy

BHP

7 dzień

 • Obowiązki w zakresie BHP
 • Postępowanie w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Ocena ryzyka zawodowego

Wybrane elementy prawa pracy

8 dzień

 • Zasady Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

9 dzień

 • Szczególne formy zatrudnienia

ü  Kontrakty menedżerskie

ü  Telepraca i home office

ü  Pracownik tymczasowy

ü  Zleceniobiorca i twórca

ü  Samozatrudnienie

ü  Działalność nierejestrowana

10 dzień

 • Zasady zarządzania pracownikami z poszanowaniem prawa

ü  Ochrona danych osobowych

ü  Kontrola i odpowiedzialność porządkowa i materialna

ü  Zakaz konkurencji

ü  Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy

11 dzień

 • Właściwy dobór systemu czasu pracy, jako sposób optymalizacji kosztów pracy

12 dzień

 • Zasady zarządzania polityką wynagrodzeń w firmie

ü  Podstawowe zasady dotyczące poprawnego wynagradzania pracowników (terminy, formy wypłaty, odpowiedzialność, kary finansowe)

ü  Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

ü  Sytuacje wyjątkowe – kiedy pracodawca nie wypłaca wynagrodzeń

ü  Zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia

ü  Tajemnica płac

ü  Świadczenia płacowe i pozapłacowe – możliwości i konsekwencje stosowania.

ü  Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, ochrona wynagrodzeń pracowniczych

ü  Wynagrodzenia pracowników w okresie wypowiedzenia i po ustaniu stosunku pracy

ü  Zobowiązania publiczno-prawne wynikające z zatrudniania pracowników i współpracowników

13 dzień

 • Rozwiązywanie stosunku pracy
 • Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników
 • Odprawy i odszkodowania
 • Trudne sytuacje, w których należy rozstać się z pracownikiem – case study

Kontrole w zakładzie pracy i odpowiedzialność pracodawcy za nieprzestrzeganie prawa

14 dzień

 • PIP
 • ZUS
 • US
 • Sądy Pracy

Wsparcie funkcji menedżerskiej

15-16 dzień

 • EXCEL w pracy menedżera

System

Terminy

weekendowy
soboty i niedziele
w godz. 9:00-15:00

Termin I

 01.02.2020-24.05.2020

 Zajęcia w dniach: 

01,02,29 luty 2020 r. 

01,07,14,15,28,29 marzec 2020 r. 

18,19,25,26 kwiecień 2020 r. 

09-10,24 maja 2020 r. 

Termin II

14.03.2020 -21.06.2020 

 Zajęcia w dniach: 

14,15,28,29 marzec 2020 r. 

18,19,25,26 kwiecień 2020 r. 

09-10,23,24 maja 2020 r.

06,07,20,21 czerwca 2020 r. 

 

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 2950 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na trzy raty:

 • I rata 1000 zł.
 • II rata 1000 zł.
 • III rata 950 zł.

 

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • egzamin potwierdzający umiejętności zaodowe
  • 121201 - Kierownik działu kadrowo-płacowego
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający umiejętności zawodowe w obrębie zawodu
  • 121201 - Kierownik działu kadrowo-płacowego