Certyfikowany kurs kierowników działów kadr i płac (poziom zaawansowany)Certyfikowany kurs kierowników działów kadr i płac (poziom zaawansowany)

klasyfikacja zawodu 121201 - kierownik działu kadrowo-płacowego

ADRESACI KURSU

Kurs skierowany jest do specjalistów z zakresu kadr i płac przygotowujących się do pracy bądź pracujących na stanowisku kierownika działu kadrowo-płacowego. Podczas kursu uczestnicy poznają zasady zarządzania zespołem kadrowo-płacowym,  nauczą się jak w sprawny sposób weryfikować efekty pracy podległego personelu oraz jak organizować pracę zespołu w celu optymalizacji procesów z wykorzystaniem MS Excel i MS Office.

CEL KURSU

Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kierownika działu kadrowo-płacowego, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń, wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania zespołem specjalistów ds. kadr i płac.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza, 
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje 128  godzin dydaktycznych.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Mając na względzie utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu kształcenia warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie kodu w obrębie zawodu :

 • specjalista ds. kadr - 242307
 • specjalista ds. wynagrodzeń – 242310

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • zarządzaniu zespołem kadrowo-płacowym
 • organizacji pracy zespołowej,
 • weryfikowaniu poprawności ustalania i rozliczania uprawnień urlopowych,
 • planowaniu i rozliczaniu czasu pracy,
 • weryfikowaniu poprawności listy płac,
 • weryfikowaniu poprawności podstaw wymiaru zasiłku chorobowego,
 • weryfikowaniu poprawności ustalania wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,
 • weryfikowaniu poprawności wysokości potraceń z  wynagrodzeń,
 • umiejętności obliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • umiejętności optymalizacji pracy zespołu kadrowo-płacowego.

 

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie o potwierdzające umiejetności zawodowe w obrębię zawodu:

 • 121201 - Kierownik działu kadrowo-płacowego

 

BLOK I i II

WYBRANE ELEMENTY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - ELEMENT - WYKŁAD /3 dni/

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM KADROWO-PŁACOWYM - ELEMENT - WARSZTAT /3 dni/

1. Opis stanowisk pracy 1,5 dnia
-  opis stanowisk pracy - warsztat
2. Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy 1,5 dnia
-  rekrutacja i selekcja - warsztat
3. Adaptacja
-  adaptacja - warsztat
4. Ocena pracy i pracowników 1,5 dnia
-  rozmowa oceniająca - warsztat
5. Motywowanie pracowników 1,5 dnia
6. Rozwój pracowników
- szkolenia
- budowanie ścieżek karier
- zarządzanie talentami

BLOK III

ORGANIZACJA PRACY DZIAŁU KADROWO-PŁACOWEGO /2 dni/

1. Ewolucja funkcji kadrowo-płacowej 1 dzień
2. Modele organizacji pracy w dziale kadrowo-płacowym
3. Procesy kadrowe i płacowe 1 dzień
- mapa procesu płacowego
- mapa procesu kadrowego
- obieg dokumentacji
4. Metody i zasady kontroli dokumentacji kadrowej
- błędy w dokumentacji kadrowej – case study
5. Metody i zasady kontroli dokumentacji płacowej
- błędy w dokumentacji płacowej – case study

BLOK IV

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY /1 dzień/

1. Obowiązki w zakresie BHP

0,5 dnia

-  pracodawcy

-  pracownika

2. Szkolenia BHP

3. Postępowanie w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych

0,5 dnia

4. Ocena ryzyka zawodowego

BLOK V

WYBRANE ELEMENTY PRAWA PRACY /4 dni/

1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy

2 dni

-  układy zbiorowe pracy

-  regulamin pracy

-  regulamin wynagradzania

2. Zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

3. Ochrona danych osobowych

1 dzień

4. Odpowiedzialność materialna

5. Zakaz konkurencji w stosunku pracy

6. Właściwy dobór systemu czasu pracy jako sposób optymalizacji kosztów pracy

1 dzień

BLOK VI

WSPÓŁPRACA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI I INSTYTUCJAMI KONTROLNYMI /2 dni/

1. Współpraca ze związkami zawodowymi

1 dzień

2. Spory sądowe i reprezentacja przed sądem pracy

3. Kontrole przeprowadzane przez PIP – tryb, zasady współpracy

1 dzień

4. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie prawa pracy

5. Kontrole przeprowadzane przez ZUS i US – tryb i zasady współpracy

BLOK VII

 WSPARCIE FUNKCJI MENEDŻERSKIEJ /2 dni/

1. Zarządzanie finansami

1 dzień

2. Biznesplanowanie

1 dzień

3. MS Office w pracy menedżera

1 dzień

4. Outlook jako sposób na organizację pracy własnej i zespołu kadrowo-płacowego

 

 

 

 

System

Terminy

weekendowy
soboty i niedziele
w godz. 9:00-15:00

19.05.2018-16.12.2018 

 

 

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 2950 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na trzy raty:

 • I rata 1000 zł.
 • II rata 1000 zł.
 • III rata 950 zł.

 

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • egzamin potwierdzający umiejętności zaodowe
  • 121201 - Kierownik działu kadrowo-płacowego
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający umiejętności zawodowe w obrębie zawodu
  • 121201 - Kierownik działu kadrowo-płacowego