Certyfikowany kurs specjalistów ds. kadr i płac z obsługą programu Symfonia (poziom średnio zaawansowany)

klasyfikacja zawodu 242307, 242310-specjalista ds.kadr, specjalista ds. wynagrodzeń

ADRESACI KURSU

Kurs skierowany jest do specjalistów z zakresu kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń, zamierzających pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

CEL KURSU

Celem kursu jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń.

FORMA KURSU

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń. Uczestnicy zapoznają się i rejestrują zdarzenia kadrowo-płacowe oraz przygotowują rozliczenia w najpopularniejszym na rynku systemie kadrowo-płacowym SYMFONIA.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza, 
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form. 

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • przygotowywaniu i archiwizowaniu dokumentacji związanej z stosunkiem pracy,
 • ustalaniu i rozliczaniu uprawnień urlopowych,
 • planowaniu i rozliczaniu czasu pracy,
 • sporządzaniu listy płac,
 • ustalaniu podstaw wymiaru zasiłku chorobowego,
 • umiejętności naliczania i ustalania wysokości poszczególnych składników
 • wynagrodzeń,
 • umiejętności ustalania wysokości potraceń z  wynagrodzeń,
 • umiejętności obliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • umiejętność obsługi programy Symfonia Kadry i Płace. 

Kurs obejmuje 96 godzin lekcyjnych (po 45 minut) + 3 godziny zegarowe na egzaminy na kody zawodu.

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejętności w obrębię zawodu:

 • specjalista ds. wynagrodzeń              242310
 • specjalista ds. kadr                          242307

I PRAWO PRACY - WYŻSZY STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA

KSZTAŁTOWANIE TREŚCI STOSUNKU PRACY

 1. Nawiązywanie stosunku pracy
 2. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 3. Zmiana treści stosunku pracy
 4. Kiedy czas się rozstać? czyli ustanie stosunku pracy

URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY

 1. Zasada prawa do wypoczynku
 2. Wymiar urlopu wypoczynkowego
 3. Prawo do pierwszego urlopu w życiu
 4. Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego
 5. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
 6. Urlop wypoczynkowy pracowników niepełnosprawnych
 7. Urlop macierzyński
 8. Urlop wychowawczy
 9. Urlop bezpłatny
 10. Zwolnienia od pracy

CZAS PRACY NIE TAKI STRASZNY

 1. Definicje ustawowe
 2. Zasady obliczania i ustalania wymiaru czasu pracy
 3. Przerwy wliczane do czasu pracy
 4. Dyżur i przestój w prac
 5. Systemy i rozkłady czasu pracy
 6. Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
 7. Praca w porze nocnej
 8. Praca w godzinach nadliczbowych
 9. Praca w niedziele i święta
 10. Planowanie zatrudnienia w oparciu o obowiązujące normy czasu pracy
 11. Harmonogram pracy
 12. Przegląd najnowszego orzecznictwa

WARSZTAT Z KADR  - studium przypadków 

1. Monitoring w firmie

Zakładowe zasady monitoringu

Zasady wprowadzania monitoringu

Monitoring pomieszczeń w zakładzie pracy

Monitoring służbowej poczty elektronicznej pracowników

Monitoring urządzeń i samochodu służbowego

Zakaz monitoringu pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej i pomieszczeń sanitarnych bez zgody związków zawodowych

2. Dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę i pracownika 

Dane osobowe, których pracodawca żąda od kandydata i  pracownika 

Dane osobowe przetwarzane tylko za zgodą kandydata i pracownika

Przetwarzanie danych wrażliwych

Przetwarzanie danych biometrycznych

3. Zatrudnienie pracowników w formie telepracy

Warunki stosowania telepracy

Zasady telepracy

Telepraca a Home office

4. Analiza przypadku

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę - case study

Urlopy pracownicze - urlop osób niepełnosprawnych i młodocianych

Czas pracy - trudne przypadki w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy

II WYNAGRODZENIE ZE STOSUNKU PRACY - WYŻSZY STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA

TRUDNE PRZYPADKI NA LIŚCIE PŁAC

 1. Kalkulacja wynagrodzenia od brutto do netto w sytuacjach szczególnych
 2. Ćwiczenia z naliczania poszczególnych składników wynagrodzenia
 3. Odprawy, odszkodowania i rekompensaty na liście płac- zasady ustalania
 4. Wynagrodzenie wypłacane po śmierci pracownika - osoby uprawnione i sposób rozliczenia ( ZUS, podatek)
 5. Wynagrodzenie dla pracownika przywróconego do pracy wyrokiem sądu
 6. Należności z tytułu umowy o pracę wypłacane byłym pracownikom
 7. Świadczenia wypłacane z tytułu. podróży służbowej pracownika i osoby niebędącej pracownikiem
 8. Tworzenie listy płac w oparciu o różnorodne składniki wynagrodzenia - case study
 9. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z umów cywilnoprawnych
 10. Świadczenia pozapłacowe na liście płac - sposób ujęcia i rozliczenia
 11. Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów cywilnych
 12. Panel dyskusyjny - pytania uczestników

GDY PRACOWNIK CHORUJE ORAZ POBIERA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z TYTUŁU CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

 1. Wynagrodzenie za czas choroby
 2. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
 3. Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego
 4. Zasiłek wyrównawczy
 5. Zasiłek macierzyński
 6. Zasiłek opiekuńczy
 7. Świadczenia związane z niezdolnością do pracy spowodowane wypadkiem
 8. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa obowiązujące od 12 listopada 2009
 9. Ćwiczenia praktyczne w rozliczaniu świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej choroba lub macierzyństwem - rozwiązywanie zadań

PŁATNE I NIEPŁATNE ABSENCJE PRACOWNICZE-ZASADY ROZLICZEŃ

 1. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy - zasady obliczania, z uwzględnieniem najnowszych zmian obowiązujących od 3 listopada 2009 - ćwiczenia praktyczne
 2. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku ze zmianą Rozporządzenia Urlopowego
 3. Wynagrodzenie za okres zwolnień od pracy- zasady obliczania, przykłady
 4. Dopłaty do wypoczynku z ZFŚS
 5. Świadczenie urlopowe
 6. Ćwiczenia praktyczne w ustalaniu wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 7. Panel dyskusyjny

ROZLICZENIA PUBLICZNO-PRAWNE Z ZUS

 1. Ćwiczenia z wykorzystaniem programu Płatnik

III SYMFONIA KADRY I PŁACE - PRACA SPECJALISY DS. KADR I PŁAC W NAJPOPULARNIEJSZYM PROGRAMIE KAROWO-PŁACOWYM

 1. Omówienie programu i zapoznanie i interfejsem
 2. Rejestrowanie pracownika
 3. Wprowadzenie danych w kalendarzu- edycja kalendarza
 4. Przyjęcie do pracy : wybór odpowiedniej formy umowy
 5. Okres zatrudnienia i przerw u poprzedniego pracodawcy
 6. Edukacja pracownika i zależność z urlopem wypoczynkowym
 7. Podpisanie umowy o pracę
 8. Bilanse urlopowe
 9. Wprowadzanie zdarzeń związanych z absencją pracowników: urlopy, choroby
 10. Tworzenie umów cywilnoprawnych
 11. Wzorce + Płace w Programie SYMFONIA
 12. Rozwiązanie stosunku pracy
 13. ĆWICZENIA

System

Terminy

weekendowy
soboty i niedziele 
w godz. 9:00-15:30

26.10.2019-08.12.2109 (wolne 2-3.XI)

w dni powszednie

w godz. 9:00 - 15:30

20.11.2019-06.12.2019 (zajęcia 20-22, 25 listopada, 3-6, 9 grudnia) 

28.11.2019-13.12.2019 (zajęcia codziennie w kolejne dni powszednie powszednie) 

 

zajęcia popołudniowe

w poniedziałki i czwartki w godz. 17:00-20:20

25.11.2019-24.02.2020 (wolne od 20.XII do 8.I)

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 2200 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie raty

 • I rata 1100 zł.
 • II rata 1100 zł.

Uwaga! Przy zapłacie od razu całej kwoty przed kursem koszt szkolenia wynosi 2100 złotych.

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • egzamin potwierdzający umiejetności zawodowe
  • specjalista ds. wynagrodzeń - 242310, 
  •  specjalista ds. kadr -  242307
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu
  • specjalista ds. wynagrodzeń -  242310, 
  •  specjalista ds. kadr -  242307