Kadry, Płace i ZUS z Płatnikiem (poziom podstawowy)

klasyfikacja zawodu 441501, 431301- pracownik ds. osobowych, pracownik obsługi płac

ADRESACI KURSU

Kurs skierowany jest zarówno do kandydatów jak i praktyków stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń zamierzających zdobyć i pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

CEL KURSU

Celem kursu jest przygotowanie do pracy w dziale kadrowo-płacowym. Podczas kursu uczestnik  ma możliwość zdobyć, usystematyzować i poszerzyć wiedzę z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń.

FORMA KURSU

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach
 • naukę własną słuchacza,
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje 75 godzin dydaktycznych.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • gromadzeniu i archiwizowaniu dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • udzieleniu i rozliczeniu urlopów i zwolnień od pracy,
 • przygotowaniu danych do sporządzania listy płac,
 • przygotowaniu danych i dokumentów do ustalenia uprawnień zasiłku chorobowego,
 • przygotowaniu danych i dokumentów do naliczenia i ustalenia wysokości
 • poszczególnych składników wynagrodzeń,
 • przygotowaniu danych i dokumentów do dokonania potraceń z  wynagrodzeń

 

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejetności w obrębię zawodu:

 • pracownik ds. osobowych                       441501
 • pracownik obsługi płacowej                     431301

I MODUŁ PRAWO PRACY OD PODSTAW

1. Zagadnienia ogólne

2. Umowa o pracę

3. Podstawowa dokumentacja pracownicza - teczka akt osobowych

4. Zmiana warunków umowy o pracę

5. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy

6. Czas pracy

7. Obowiązki pracodawcy i pracownika

8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

9.Rozwiązywanie stosunku pracy

 

II MODUŁ WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy - definicje, podstawowe pojęcia

2. Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń

3. Systemy wynagradzania

4. Dokumentacja wynagrodzeń

5. Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy

6. Składniki wynagrodzenia

7. Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych

8. Od czego płaci się składki ZUS - wyłączenia

9. Parametry stosowane przy kalkulacji wynagrodzeń

10.Od czego płaci się podatki - wyłączenia

11.Ćwiczenia praktyczne w wyliczaniu kwoty netto z uwzględnieniem sytuacji szczególnych ( ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)

12.Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca wraz z ćwiczeniami praktycznymi

13.Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi

14.Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

15.Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

16.Tworzenie listy płac w oparciu o różne elementy wynagrodzenia oraz ustalanie zobowiązań budżetowych - ćwiczenia praktyczne

17.Obliczanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło

18.Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z urzędem skarbowym z tyt. PDOF (PIT-4R, PIT-11, PIT-12, PIT-40)

19.Program Płatnik - ćwiczenia - praca przy komputerze.

 

III MODUŁ OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

 

 

System

Terminy

weekendowy
soboty i niedziele 
w godz. 9:00-15:00

09.11.2019-08.12.2019

23.11.2019-22.12.2019

14.12.2019-26.01.2020 (wolne: 28-29.XII,  4-5.I)

11.01.2020-09.02.2020

poranny
w dni powszednie 
w godz. 9:00-15:00

05.11.2019-19.11.2019

20.11.2019-06.12.2019 (wolne 28, 29 listopada, 2 grudnia)

popołudniowy

zajęcia w kolejne poniedziałki i czwartki 

w godz. 17:00-20:15  

25.11.2019-17.02.2020 (przerwa w zajęciach o 17 grudnia do 12 stycznia)

13.01.2020-11.03.2020

co dwa tygodnie

soboty i niedziele 
w godz. 9:00-15:00

11.01.2020-08.03.2020 

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1500 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie raty

 • I rata 750 zł.
 • II rata 750 zł.

Uwaga! Przy zapłacie od razu całej kwoty przed kursem koszt szkolenia wynosi 1450 złotych.

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe
  • pracownik ds. osobowych –  441501
  • pracownik obsługi płacowej –  431301
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu
  • pracownik ds. osobowych – 441501
  • pracownik obsługi płacowej – 431301