Kurs specjalistów ds. wynagrodzeń z obsługą programu Symfonia (poziom średnio zaawansowany)

klasyfikacja zawodu 242310 - specjalista ds. wynagrodzeń

ADRESACI KURSU

Kurs skierowany jest do specjalistów z zakresu płac i rozliczania wynagrodzeń, zamierzających pogłębić wiedzę oraz  podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. 

CEL KURSU

Celem kursu jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy w zakresie naliczania wynagrodzeń.  

FORMA KURSU

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń. Uczestnicy zapoznają się i rejestrują zdarzenia kadrowo-płacowe oraz przygotowują rozliczenia w najpopularniejszym na rynku systemie kadrowo-płacowym SYMFONIA.

 • Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:
 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza, 
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje 64 godziny dydaktyczne.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • sporządzaniu listy płac,
 • ustalaniu podstaw wymiaru zasiłku chorobowego,
 • umiejętności naliczania i ustalania wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,
 • umiejętności ustalania wysokości potraceń z  wynagrodzeń,
 • umiejętności obliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • umiejętność obsługi programu Symfonia Kadry i Płace.

 

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejętności w obrębię zawodu:

 • specjalista ds. wynagrodzeń -  242310

I TRUDNE PRZYPADKI NA LIŚCIE PŁAC

1. Kalkulacja wynagrodzenia od brutto do netto w sytuacjach szczególnych

1.1.  ograniczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek

1.2.  autorskie koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy na liście płac

1.3.  ustalanie średniego wskaźnika składek do kalkulacji listy płac

1.4.  rozliczanie zwolnień lekarskich za okres dłuższy niż 30 dni

2. Ćwiczenia z naliczania poszczególnych składników wynagrodzenia

3. Odprawy, odszkodowania i rekompensaty na liście płac- zasady ustalania

3.1.  odprawa emerytalno-rentowa

3.2.  odprawa pośmiertna

3.3.  odprawa dla pracownika powołanego do wojska

3.4.  odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy

3.5.  odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia

3.6.  odszkodowanie z tyt. zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i  po jego zakończeniu

4. Wynagrodzenie wypłacane po śmierci pracownika – osoby uprawnione i sposób rozliczenia ( ZUS, podatek)

5. Wynagrodzenie dla pracownika przywróconego do pracy wyrokiem sądu

6. Należności z tytułu umowy o pracę  wypłacane byłym pracownikom

7. Świadczenia wypłacane z tytułu. podróży służbowej pracownika i osoby niebędącej pracownikiem

8. Tworzenie listy płac w oparciu o różnorodne składniki wynagrodzenia – case study

9. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z umów cywilnoprawnych

9.1.  potrącenie a odliczenie – różnice

9.2.  wynagrodzenie podlegające zajęciu

9.3.  potrącenia obligatoryjne: alimentacyjne i inne należności niż alimenty

9.4.  kolejność dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika w przypadku różnych rodzajów zobowiązań finansowych pracownika

9.5.  potrącenia na prośbę pracownika

9.6.  zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi

9.7.  granice dopuszczalnych potrąceń – ochrona wynagrodzenia pracownika

9.8.  kwoty wolne od potrąceń

9.9.  potrącenia w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

9.10. zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika w przypadku zbiegu tytułów wykonawczych

9.11. obowiązki pracodawcy w związku z zajęciem wynagrodzenia w trakcie trwania stosunku pracy jak i po jego zakończeniu

9.12.  ćwiczenia praktyczne

10.   Świadczenia pozapłacowe na liście płac – sposób ujęcia i rozliczenia

10.1. opieka medyczna

10.2.  używanie samochodu służbowego do celów prywatnych

10.3. świadczenia rzeczowe wypłacane pracownikom

10.4.  inne świadczenia na rzecz pracownika

10.4.1. wynajem mieszkania dla pracownika

10.4.2. świadczenia  na rzecz pracowników na sport i rekreację ( basen, siłownia, fitness)

10.4.3. finansowanie pracownikom dojazdów do pracy

10.4.4. wydatki na kształcenie

11.    Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów cywilnych

11.1. umowa zlecenia a składki na ubezpieczenia społeczne- zbieg tytułów do ubezpieczeń

11.2. sposób rozliczenia tzw. drobnych umów – kwota należności nie przekracza 200 zł

11.3.  umowa o dzieło

11.3.1. umowa o dzieło z własnym pracownikiem

11.3.2. umowa o działo z osobą obcą ( nie pracownikiem)

11.3.3. umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

11.4.  kontrakt menedżerski i umowa o zarządzanie

11.5. koszty uzyskania przychodu zleceniobiorcy i menedżera

11.6. moment powstania przychodu z tytułu wypłaty należności na podstawie umów cywilnych

11.7. podstawa opodatkowania, pobór zaliczek z tytułu należności wypłacanych na podstawie umów cywilnych

11.8. obowiązki pracodawcy w związku wypłatą należności na podstawie umów cywilnych

11.9. praktyczne przykłady w wyliczaniu kwot do wypłaty na podstawie umów cywilnych

11.10. . wynagrodzenia wypłacane osobom zasiadającym w organach stanowiących podmiotów prawnych

11.10.1. wynagrodzenie wypłacane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu

11.10.1.1.wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję w zarządzie firmy na podstawie powołania

11.10.1.2.wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję w zarządzie firmy na podstawie umowy o pracę

11.10.1.3. wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję w zarządzie firmy na podstawie umowy cywilnej

11.10.2. wynagrodzenie wypłacane osobom pełniącym funkcję w Radzie Nadzorczej

11.10.3. podstawa opodatkowania, pobór zaliczek i obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenia z tytułu wypłaconych należności osobom pełniącym funkcję w organach stanowiących podmiotów prawnych

11.10.4.  ćwiczenia praktyczne w rozliczaniu należności

12.  Panel dyskusyjny – pytania uczestników

II GDY PRACOWNIK CHORUJE ORAZ POBIERA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z TYTUŁU CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

13.  Wynagrodzenie za czas choroby

13.1.  Podstawowe informacje dotyczące zasad wypłaty pracownikom wynagrodzenia chorobowego - art. 92 KP poprzedzającego wypłatę zasiłku chorobowego

13.2. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem za czas niezdolności do pracy a zasiłkiem chorobowym

13.3. Związek uregulowań prawnych dotyczących wynagrodzenia za czas choroby z uregulowaniami dotyczącymi naliczania i rozliczania zasiłków

13.4. Okres wypłaty oraz wysokość wynagrodzenia chorobowego

14.  Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

14.1.Podmioty uprawnione do rozliczania i wypłaty zasiłków

14.2. Osoby uprawnione do zasiłku chorobowego

14.3. Nabycie prawa do zasiłku chorobowego tzw. okres wyczekiwania

14.4.Przypadki, gdy okres wyczekiwania nie jest wymagalny

14.5. Prawo do zasiłku chorobowego przypadającego w czasie urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego lub odbywania czynnej służby wojskowej

14.6. Zwolnienie lekarskie na przełomie roku kalendarzowego a zasiłek chorobowy

14.7. Okres wypłaty zasiłku chorobowego

14.8. Wysokość zasiłku chorobowego

14.9. Przypadki nakazujące obniżenie zasiłku chorobowego

14.10. Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia

14.11. Dowody potwierdzające niezdolność do pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku chorobowego

15.  Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego

15.1. Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego

15.2. Zasady ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne

15.3. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego i okres wypłaty

15.4. Okoliczności, w których świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje

15.5. Dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego

16.  Zasiłek wyrównawczy

16.1. Prawo do zasiłku wyrównawczego

16.2. Wysokość zasiłku wyrównawczego

16.3. Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku wyrównawczego

17.  Zasiłek macierzyński

17.1. Prawo do zasiłku macierzyńskiego po zmianach od  01.01.2009

17.2. Niezbędna dokumentacja związana z wypłatą zasiłku macierzyńskiego

17.3. Okresy wypłaty zasiłku macierzyńskiego

17.4. Szczególne przypadki skrócenia okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego

17.5. Wysokość zasiłku macierzyńskiego

18.  Zasiłek opiekuńczy

18.1. Prawo do zasiłku opiekuńczego nad chorym członkiem rodziny

18.2. Zasiłek opiekuńczy wypłacany z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym

18.3. Dodatkowy wymiar zasiłku opiekuńczego – zmiana od 01.01.2009

18.4. Dokumentowanie prawa do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego

18.5. Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego

18.6. Wysokość zasiłku opiekuńczego

19.  Świadczenia związane z niezdolnością do pracy spowodowane wypadkiem

19.1. Definicja wypadku

19.2. Finansowanie świadczeń związanych z wypadkiem

19.3. Prawo do wypłaty świadczeń związanych z wypadkiem

19.4. Wypadek w drodze do pracy i z pracy

19.5. Wypadek przy pracy

19.6. Dokumenty niezbędne do wypłaty świadczeń spowodowanych wypadkiem

19.7. Wysokość świadczeń związanych w wypadkiem

 20.  Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa obowiązujące od 12 listopada 2009.

20.1. Ustalanie okresu, z którego wynagrodzenie uwzględnia się w postawie wymiaru świadczeń pieniężnych

20.2. Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru świadczeń

20.3. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń w przypadkach szczególnych

20.4. Zasada stosowana przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń, gdy pracownik zachorował w pierwszym miesiącu zatrudnienia

20.5. Zasady stosowane przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń za miesiące nie w pełni przepracowane przez pracownika

20.6. Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku zawieszenia potrącania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

20.7. Zasady wliczania poszczególnych elementów wynagrodzenia do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych -składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń pieniężnych

20.8. Zasady postępowania przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń, w przypadku niewypłaconych lub wypłaconych zaliczkowo elementów wynagrodzenia

20.9. Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru świadczeń, składników wynagrodzenia przysługujących do określonego terminu

20.10. Zmiana wymiaru etatu i jej wpływ na wyliczenie zasiłku chorobowego

20.11. Zmiana regulaminu wynagradzania a podstawa wymiary świadczeń chorobowych

20.12. Nowy składnik wynagrodzenia i jego wpływ na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych

20.13. Wpływ podwyżki wynagrodzenia na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych

20.14. Wynagrodzenie z tytułu dodatkowo zawartej umowy zlecenia z własnym pracownikiem a podstawa wymiaru świadczeń pieniężnych

20.15. Premie, nagrody, prowizje i inne nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia uwzględniane w podstawie świadczeń pieniężnych w przypadku choroby – nowe podejście spowodowane wyrokiem TK

20.16. Elementy wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru, przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej i po uzupełnieniu.

20.17. Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłków składnikow wynagrodzenia za okresy kwartalne, półroczne i roczne

20.18.  Zasady ustalania miesięcznej podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych oraz obliczanie wartości za 1 dzień choroby

21.  Ćwiczenia praktyczne w rozliczaniu świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej choroba lub macierzyństwem - rozwiązywanie zadań

III PŁATNE I NIEPŁATNE ABSENCJE PRACOWNICZE-ZASADY ROZLICZEŃ

22.  Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy - zasady obliczania, z uwzględnieniem najnowszych zmian obowiązujących  od 3 listopada 2009  - ćwiczenia praktyczne

22.1. Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzenia za urlop

22.2. składniki wynagrodzenia uwzględnione w podstawie wymiaru-premia, nagroda, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, itp.

22.3. sposób obliczania wynagrodzenia za urlop ze stałych elementów wynagrodzenia

22.4. sposób obliczania wynagrodzenia za urlop ze zmiennych elementów za okresy nie dłuższe niż miesiąc

22.5.  składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc a wynagrodzenie za urlop

22.6.  wpływ zmiany wysokości składników wynagrodzenia na wynagrodzenie za urlop

22.7.  wpływ podwyższenia stawki godzinowej w trakcie miesiąca na wysokość wynagrodzenie za urlop

22.8.  wpływ zmiany zasad wynagradzania na tzw. średnią urlopową

22.9.  wyliczenie wynagrodzenia za urlop w przypadku nieprzepracowanego pełnego miesiąca

22.10. wyliczenie wynagrodzenia za urlop na przełomie 2 miesięcy

22.11. kalkulacja wynagrodzenia za urlop w przypadku wypłaty wynagrodzenia z tzw. przesunięciem

22.12. zwrot kosztów odwołania z urlopu

23.  Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku ze zmianą Rozporządzenia Urlopowego

23.1.  podstawy prawne stosowane przy wyliczeniu ekwiwalentu za urlop

23.2.  elementy wynagrodzenia stanowiące podstawę do wyliczenia ekwiwalentu za urlop

23.3.  metoda obliczania ekwiwalentu ze stałych składników wynagrodzenia

23.4.  wyliczenie ekwiwalentu za urlop ze zmiennych elementów wynagrodzenia

23.5.  premie kwartalne, półroczne i roczne w podstawie do naliczenia ekwiwalentu

23.6.  ustalanie współczynnika do naliczenia ekwiwalentu

23.7.  ekwiwalent dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

23.8.  różnice w zasadach wyliczania wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

24.  Wynagrodzenie za okres zwolnień od pracy- zasady obliczania, przykłady

24.1. z tytułu oddania krwi

24.2. ślub pracownika, urodzenie jego dziecka, zgonu i pogrzebu małżonka pracownika, dziecka pracownika, jego ojca, matki, ojczyma lub macochy

24.3. ślub dziecka pracownika, zgon i pogrzeb siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka lub innej osoby pozostającej na utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką pracownik

24.4. wynagrodzenie z tyt. sprawowania opieki nad dzieckiem na podst. art. 188 KP

25.  Dopłaty do wypoczynku z ZFŚS

25.1. Kryteria przyznawania dopłat do wypoczynku

25.2. Opodatkowanie i oskładkowanie dopłat do wypoczynku dla pracowników

25.3. Dopłaty do wypoczynku emerytów i rencistów

26.  Świadczenie urlopowe

26.1. Podstawowe informacje dot. wypłaty świadczeń urlopowych

26.2. Podmioty uprawnione do wypłaty świadczeń urlopowych

26.3. Zasady wypłaty świadczeń urlopowych

26.4. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń urlopowych

27.  Ćwiczenia praktyczne w ustalaniu wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

28.  Panel dyskusyjny

IV ROZLICZENIA PUBLICZNO-PRAWNE Z ZUS

29. Ćwiczenia z wykorzystaniem programu Płatnik

V KOREKTY ZUS

1. Analizę zawiadomienia o błędach przesłanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • „Wewnętrznych dokument Rozliczeniowy WDR” – omówienie
 • Wyjaśnienie poszczególnych dokumentów uznanych jako błędne
 • „Rozbieżności pomiędzy DRA i WDR ZUS” – omówienie i analiza czynników mających wpływ na występujące różnice w kwotach składek

2.  Weryfikacja rozbieżności pomiędzy DRA i WDR w oparciu o bazę danych programu Płatnik oraz dokumentację źródłową

3.  Warsztaty praktyczne 

 • Omówienie i praktyczne zastosowanie wyciągów z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych
 • Przygotowanie dokumentacji korygującej z zastosowaniem narzędzi programu Płatnik ułatwiających wykonywanie korekt
  • Ćwiczenia na zawiadomieniach o błędach, omówienie poszczególnych bloków zawiadomienia oraz sposoby ich korygowania

- "Ubezpieczeni, dla których brak jest raportów imiennych"
- "Raporty imienne niezgodne ze zgłoszeniem ubezpieczonego"
- "Błędne raporty imienne"
- "Raporty imienne nieznanych ubezpieczonych"
- "Odrzucone pozycje raportów ze względu na błędy w innych raportach"
- "Raporty imienne bez deklaracji"
- "Raporty imienne nadmiarowe"
- Przekroczenie trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku rozliczeniowym omówienie i sposób korygowania
- Urlopy wychowawcze, macierzyńskie i zasiłki
- Umowy cywilnoprawne – prawidłowe ich rozliczanie od 1999


VI SYMFONIA KADRY I PŁACE - PRACA SPECJALISY W NAJPOPULARNIEJSZYM PROGRAMIE KAROWO-PŁACOWYM


1. Omówienie programu i zapoznanie i interfejsem

1.1.  Cel programu  jego przeznaczenia

1.2.  Zakładki : Firma, Funkcje, Aktywacja, Okno, Pomoc

1.3.  Katalogi

1.3.1.  tworzenie katalogów

1.3.2.  zmiana statusu pracowników

1.3.3.  zarządzanie katalogami w danym okresie czasu

1.4.  Filtry

1.4.1.  omówienie potrzeby i zasady tworzenia filtrów

1.4.2.  tworzenie filtrów

1.5.  omówienie „Elementów kadrowych” i „Elementów kadrowych zgrupowanych” – składnik niezbędne do zakładania filtrów

2. Rejestrowanie pracownika

2.1.  wprowadzenie podstawowych danych

2.2.  załączenie fotografii

2.3.  różnica między „Działem” a „Miejscem pracy”

3. Wprowadzenie danych w kalendarzu- edycja kalendarza

4. Przyjęcie do pracy : wybór odpowiedniej formy umowy

4.1.  wprowadzenie danych osobowych

4.2.  uzupełnienie informacji o dotychczasowych zatrudnieniu

4.3.  edycja słowników

5. Okres zatrudnienia i przerw u poprzedniego pracodawcy

5.1.  wyjaśnienie potrzeby wprowadzania danych o poprzednim pracodawcy

5.2.  praca w szczególnych warunkach

5.3.  inne informacje o uprawnieniach lub świadczeniach, które posiada pracownik w chwili zatrudnienia

6. Edukacja pracownika i zależność z urlopem wypoczynkowym

7. Podpisanie umowy o pracę

7.1.  sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych

7.2.  wygenerowanie umowy o pracę

7.3.  zmiana wizerunku umowy i archiwizacja

8. Bilanse urlopowe

8.1.  istota zakładania bilansów urlopowych

8.2.  wymiar UW i krótka charakterystyka

9. Wprowadzanie zdarzeń związanych z absencją pracowników : urlopy, choroby

10.  Tworzenie umów cywilnoprawnych

10.1. Utworzenie zestawu jako zakładka

10.2. Krótka charakterystyka umowy zlecenia - TEORIA

10.3. Wprowadzanie parametrów podatkowych i ZUS

10.4. Wprowadzenie umowy zlecenie

10.5.  Rozliczenie umowy zlecenia

10.6. Kiedy i jakie składki od umowy zlecenia – TEORIA

10.7. Krótka charakterystyka umowy o dzieło - TEORIA

10.8.Wprowadzenie parametrów podatkowych i ZUS

10.9.Wprowadzenie umowy o dzieło

10.10.Rozliczenie umowy o dzieło

11.  Wzorce + Płace w Programie SYMFONIA

11.1. Omówienie „Wzorców”

11.2. Omówienie „Okresów”

11.3. Otwieranie i zamykanie okresu

11.4. Naliczenie wynagrodzenia

11.5. Generowanie Listy Płac

11.6.Generowanie Pasków wynagrodzenia

11.7. Generowanie Karty Wynagrodzenia

11.8. Generowanie PIT – 11

11.9. Status wprowadzonych zdarzeń i potrzeba ich realizacji (oczekujące, niezrealizowane, zrealizowane)

11.10. Kryteria wyszukiwań zdarzeń

12.  Rozwiązanie stosunku pracy

12.1. Wprowadzanie nowego zdarzenia do kalendarza  - rozwiązanie umowy o pracę

12.2. Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczenia ZUS

12.3. Rozwiązanie umowy z pracowników zgodnie z KP

12.4. Ekwiwalent za UW

12.5. Wygenerowanie świadectwa pracy w czasie pierwszej rejestracji w kalendarzu

12.6. Wygenerowanie świadectwo pracy z poziomu raportów

13.  ĆWICZENIA

 

System

Terminy

weekendowy
zajęcia w kolejne soboty i niedziele 
w godz. 9:00-15:30

26.10.2019-24.11.2019

 

codziennie w dni powszednie w godz. 9:00-15:30

28.11.2019-09.12.2019

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1450 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie raty

 • I rata 750 zł.
 • II rata 700 zł.

Uwaga! Przy zapłacie od razu całej kwoty przed kursem koszt szkolenia wynosi 1400 złotych.

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe
  • specjalista ds. wynagrodzeń -  242310,
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu
  • specjalista ds. wynagrodzeń - 242310