Czas pracy kierowców

klasyfikacja zawodu

Adresaci:

Osoby bezpośrednio zajmujące się rozliczaniem czasu kierowców, osoby zajmujące się działem kadr w firmach transportowych, przedsiębiorcy branży transportowej.

 

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z niezbędnymi elementami planowania i rozliczania czasu pracy kierowców. Szkolenie obejmuje zagadnienia obejmujące umowę AETR, rozporządzenie nr 561/2006 oraz rozporządzenie nr165/2014.

 

Forma szkolenia:

Wykłady z elementami warsztatu. Podczas szkolenia osoba prowadząca przedstawia liczne przykłady i interpretacje.

I. Czas pracy kierowcy – podstawa prawna i podstawowe pojęcia.

1. Źródła regulacji czasu pracy kierowcy.

2. Czym jest czas pracy kierowcy.

3. Pojęcie stanowiska pracy kierowcy.

 

II. Rozkład, wymiar, system czasu pracy i długość okresów rozliczeniowych kierowców

Normy, systemy i rozkład czasu pracy kierowcy.

Metody planowania czasu pracy kierowcom.

Ewidencja czasu pracy w kontekście rozliczania czasu pracy.

Harmonogram czasu pracy dla kierowców.

 

III. Czas prowadzenia pojazdu, okresy odpoczynku i przerwy w pracy

Dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu w Polsce i wybranych krajach UE.

Odpoczynek dobowy, dzienny, tygodniowy.

Skrócenie odpoczynku tygodniowego.

Przerwy w pracy – kiedy mogą wystąpić i czy można skrócić przerwę?

Pora nocna.

 

IV. Praca w godzinach nadliczbowych

1. Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych

2. Przesłanki dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych

3. Obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych

4. Limity godzin nadliczbowych

 

V. Ewidencja czasu pracy kierowców.

1. Jak prowadzić ewidencję?

2. Sporządzanie harmonogramów czasu pracy.

3. Oświadczenie o wykonywaniu pracy dla innego przedsiębiorcy.

4. Okresy podlegające kontroli.

 

VI. Podróż służbowa

1. Podróże służbowe kierowców i pozostałych pracowników.

2. Delegacja – jakie przysługują należności?

3. Zaliczka na podróż służbową.

4. Zleceniobiorca a podróż służbowa.

 

Termin I 

17.10.2019 

 

  

 

 9.00-10.30
szkolenie

10.30-11.00 
przerwa kawowa

11.00-12.30
szkolenie

12.30-13:00
przerwa kawowa

13.30-15:00
szkolenie

   

Cena:

350,00* PLN + VAT

290,00* PLN + VAT ( DLA NASZYCH SŁUCHACZY)  

za dzień szkoleniowy

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiał szkoleniowy, certyfikat, serwis kawowy.