Korekty ZUS - korygowanie dokumentów na podstawie zawiadomienia o błędach WDR

klasyfikacja zawodu 0

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy w zakresie przygotowywania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz korygowania dokumentów na podstawie WDR otrzymanych z ZUS.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998r ( Dz. U. nr 137 poz.887 ze zm.) nakłada na płatnika składek szereg obowiązków takich jak: rzetelne prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej związanej z naliczaniem i odprowadzaniem składek za ubezpieczonych, jak również zgłaszanie wszelkich zmian danych, jakie nastąpiły w stosunku do danych wykazanych w dokumentach przekazanych do ZUS.

Płatnik składek powinien być świadomy zagrożeń, jakie wynikają z niedopełnienia w/w obowiązków oraz konsekwencji na jakie się naraża nie wywiązując się z  tych zadań. Stosowane przez ZUS  sankcje, zmierzające do realizowania przez płatników zadań wynikających z ustawy o SUS, nie wszystkie mają wymiar finansowy, ale wszystkie są bardzo dla płatników dokuczliwe.

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań w programie „PŁATNIK”, które systematyzują i porządkują wiedzę w zakresie obowiązków wynikających z ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

1. Analiza zawiadomienia o błędach przesłanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  • „Wewnętrzny dokument Rozliczeniowy WDR” – omówienie
  • „Rozbieżności pomiędzy DRA i WDR ZUS - omówienie i analiza czynników mających  wpływ na występujące różnice w kwotach składek
  • Wyjaśnienie poszczególnych dokumentów uznanych jako błędnych.

2. Weryfikacja rozbieżności pomiędzy DRA i WDR w oparciu o bazę danych programu Płatnik oraz dokumentacje źródłową.
3. Warsztaty praktyczne

  • Omówienie i praktyczne zastosowanie wyciągów z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych
  • Przygotowanie dokumentacji korygującej z zastosowaniem narzędzi programu Płatnik ułatwiających wykonywanie korekt
  • Ćwiczenia na zawiadomieniach o błędach, omówienie poszczególnych bloków zawiadomienia oraz sposoby ich korygowania :

- "Ubezpieczeni, dla których brak jest raportów imiennych"
- "Raporty imienne niezgodne ze zgłoszeniem ubezpieczonego"
- "Błędne raporty imienne"
- "Raporty imienne nieznanych ubezpieczonych"
- "Odrzucone pozycje raportów ze względu na błędy w innych raportach"
- "Raporty imienne bez deklaracji"
- "Raporty imienne nadmiarowe"
- Przekroczenie trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku rozliczeniowym omówienie i sposób korygowania.
- Urlopy wychowawcze , macierzyńskie i zasiłki 
- Umowy cywilnoprawne  - prawidłowe ich rozliczanie od 1999

System

Terminy

dzienny
w godz. 9:00-15:30

30.10.2019

09.12.2019

weekendowy
w godz. 9:00-15:30

16.11.2019

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 290 zł + VAT 

Cena kursu obejmuje:

  • komplet materiałów dydaktycznych
  • zaświadczenie o ukończenie szkolenia