Opodatkowanie przychodów obcokrajowców (rezydentów i nierezydentów) z tytułu pracy wykonywanej w Polsce i za granicą

klasyfikacja zawodu

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej zatrudniania cudzoziemców z tzw. bloku wschodniego, opodatkowanie z uwzględnieniem składek ubezpieczeniowych przychodów cudzoziemca z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych. W temacie zostanie omówiony sposób rozliczenia podatku i kraju opodatkowania w oparciu o zmiany art.3 ust.2b pkt 7 ustawy o PIT wprowadzone od 2017 roku. Omówione zostanie znaczenie certyfikatu rezydencji, termin jego ważności oraz odpowiedzialność za niewłaściwy pobór zaliczki w związku z brakiem dostarczenia płatnikowi certyfikatu rezydencji. Analiza różnych stanowisk organów skarbowych i ZUS w sprawach opodatkowania, oskładkowania, rezydencji podatkowej.

1. Praca cudzoziemca z bloku wschodniego na terenie Polski

a) uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców w Polsce
b)  tytuł pobytowy uprawniający do wykonywania pracy
- wiza w celu wykonywania pracy
- zezwolenie na pracę
- zezwolenie na pobyt czasowy

c) minimalne wynagrodzenie oraz minimalna stawka godzinowa przy zatrudnianiu cudzoziemców
d) ewidencja godzin pracy nierezydentów przy umowach cywilnoprawnych
e) planowane zmiany w zniesieniu wiz dla obywateli Ukrainy i wdrożenia dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE dotyczącej zatrudniania cudzoziemca w charakterze pracownika sezonowego

2. Rezydencja podatkowa cudzoziemca

a) ośrodek interesów życiowych
b) czas pobytu
c) certyfikat rezydencji

3. Zasady opodatkowania i oskładkowania  przychodów nierezydentów

a) umowa o pracę
b) umowa zlecenie
c) kontrakt menedżerski i umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem
d) umowa o świadczenie usług
e) przychody z praw autorskich

4. Koszty uzyskania przychodów z tytułu  umowy o pracę, umowy zlecenia, przychodów z   praw autorskich, kontraktów menedżerskich i umów o zarządzani przedsiębiorstwem zawartych z obcokrajowcem mającym polską rezydencję  – koszty uzyskania przychodów w wysokości 20 % oraz w wysokości 50% , koszty uzyskania przychodów przewidziane dla stosunku pracy

5. Przychody osiągnięte na terytorium Polski i podatek u źródła od nierezydentów wykonujących pracę za granicą

6. Ćwiczenia

a) obliczanie wynagrodzenia oraz zaliczki na podatek dochodowy od przychodów nierezydentów
b) przykłady wypełniania formularzy podatkowych
c) przykłady wypełniania druków w związku z zatrudnieniem cudzoziemca

Terminy

Harmonogram

20.02.2018  

9.30-11.00
szkolenie

11.00-11.15 
przerwa kawowa

11.15-12.45
szkolenie

12.45-13:15
przerwa kawowa

13.15-14:45
szkolenie

 

Cena:

350,00* PLN + VAT 
za dzień szkoleniowy

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiał szkoleniowy, certyfikat, serwis kawowy.