Czas pracy w teorii i praktyce (warsztaty praktyczne)

klasyfikacja zawodu 0

 

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do praktyków z zakresu kadr i płac przygotowujących się do pracy bądź pracujących na stanowiskach związanych z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, jak również do kierowników liniowych odpowiedzialnych za poprawne planowanie czasu pracy podległego zespołu.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy. Podczas warsztatu przedstawimy Państwu  alternatywne systemy czasu pracy, wydłużone okresy rozliczeniowe i indywidualny rozkład czasu pracy.

Zaprezentujemy jak planować i organizować pracę podległego personelu w zmiennych warunkach pracy uzależnionej od pory roku i warunków rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających z wprowadzonych zmian.

Przedstawimy możliwości uniknięcia kosztów związanych z przestojem oraz wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych.

PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNIK DOWIE SIĘ

 1. Czy możliwe jest wprowadzenie w ramach jednego przedsiębiorstwa różnych systemów i rozkładów czasu pracy?
 2. Jak planować i organizować pracę podległego personelu w zmiennych warunkach pracy uzależnionej od pory roku i warunków atmosferycznych?
 3. Czy i kiedy pracodawca zobowiązany jest do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę 
  godzinach nadliczbowych?
 4. Na czym polega przestój i jak go uniknąć?
 5. Co zyskujemy dzięki wprowadzeniu optymalnego dla specyficznej organizacji pracy właściwego systemu i rozkładu czasu pracy?
 6. Jak wydłużyć okresy rozliczeniowe, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia pracowników?
 7. Jak stosować w przedłużonym okresie rozliczeniowym indywidualny rozkład czasu pracy pracownika, który może przewidywać zróżnicowanie liczby godzin do przepracowania w poszczególnych miesiącach?

 

 

1. Definicje ustawowe
a. pojęcie czasu pracy (normy czasu pracy, wymiar czasu pracy, okres rozliczeniowy, odpoczynek dobowy, odpoczynek tygodniowy)
b. definicja doby i tygodnia w rozumieniu przepisów dotyczących prawa pracy

2. Zasady obliczania i ustalania wymiaru czasu pracy
3. Przerwy wliczane do czasu pracy
4. Dyżur i przestój w prac

5. Systemy i rozkłady czasu pracy
a. równoważny czas pracy i jego odmiany
b. system przerywanego czasu pracy
c. praca w ruchu ciągłym
d. zadaniowy czas pracy
e. system skróconego tygodnia pracy
f. system pracy weekendowej

6. Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
a. grupy pracownicze dla których nie prowadzimy ewidencji
b. karta ewidencji czasu pracy

7. Praca w porze nocnej
a. pojecie pracy w porze nocnej
b. dodatkowe wynagrodzenie za prace w porze nocnej

8.Praca w godzinach nadliczbowych
a. regulacje dotyczące dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych
b. maksymalna dobowa, tygodniowa i roczna liczba godzin nadliczbowych
c. udzielanie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych
d. dodatki za prace w godzinach nadliczbowych

9. Praca w niedziele i święta
a. dopuszczalność pracy w niedziele i święta
b. rekompensowanie pracownikom pracy w niedziele i święta

10. Planowanie zatrudnienia w oparciu o obowiązujące normy czasu pracy

11. Harmonogram pracy
a. sporządzanie harmonogramów
b. rozliczanie czasu pracy w oparciu o sporządzony grafik i czas faktycznie przepracowany przez pracownika


System

Terminy

weekendowy
(sobota)
w godz. 9:00-15:30

23.11.2019

30.11.2019

w dni powszednie

w godz. 9:00-15:30

20.11.2019

10.12.2019

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 350 zł + VAT 

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia