Jak przygotować się do RODO?

klasyfikacja zawoduAdresaci szkolenia:
szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, chcących poznać wpływ Rozporządzenia na przetwarzanie danych osobowych. Zapraszamy działy HR, marketing, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i wszystkie pozostałe osoby zaangażowane w ochronę danych osobowych. Na szkoleniu będziemy omawiali wpływ Rozporządzenia zarówno na sektor publiczny, jak i prywatny.

Celem szkolenia jest:

  1. dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy o nowych zasadach przetwarzania danych osobowych, które będą stosowane od 25 maja 2018 r. wynikających z RODO.
  2. przedstawienie porównania obowiązków organizacji (Spółek, instytucji publicznych) i praw osób, których dane są gromadzone, obecnie i po 25 maja 2018 roku.
  3. przedstawienie obszarów największych ryzyk prawnych związanych z wejściem w życie RODO,
  4. zbudowanie „bazy informacji” o RODO, dzięki której będę mogły zostać podjęte najlepsze możliwe decyzje dotyczące wdrażania RODO w organizacji.

 

Ponadto udział w szkoleniu zapewni osobom w nim uczestniczącym zrealizowanie obowiązku wynikającego z przepisów UODO tj. obowiązku zapoznania  z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Główne zalety szkolenia:

Konkretny cel szkoleniowy- Założeniem szkolenia RODO vs UODO jest porównanie przepisów obu aktów prawnych i wskazanie uczestnikom szkolenia głównych obszarów zmian.

Chcemy, aby każda z osób wychodząc ze szkolenia, miała realistyczny obraz zmian związanych z wejściem w życie RODO.

Trener jest praktykiem – nasz trener oprócz prowadzenia szkoleń, zajmuje się również świadczeniem profesjonalnych usług z zakresu ochrony danych osobowych. Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy uczestnikom rozwiązania, zamiast mnożenia problemów i wątpliwości.

Atrakcyjna forma przekazywania wiedzy – bardzo skutecznie tłumaczymy z języka prawniczego na język „ludzki”. Prezentację opieramy na życiowych i praktycznych przykładach. Stosujemy nowoczesne formy prezentacji. Nawiązujemy żywy kontakt z uczestnikami. Nadajemy szkoleniu formę dialogu z uczestnikami.

1)    Wprowadzenie

Dlaczego ochrona danych osobowych jest ważna? - krótka historia i przyczyny wprowadzenia uregulowań prawnych związanych z ochroną danych osobowych

 Jak kształtował się proces reformy ochrony danych osobowych w UE?

RODO – na jakim etapie wdrożenia unijnych przepisów jesteśmy i do czego dążymy?

UODO a RODO – co czeka przepisy krajowe (UODO i akty wykonawcze) po 25 maja 2018 r. (zastosowanie RODO)

2)    Podstawowe pojęcia

Jak UODO definiuje kluczowe terminy (przypomnienie)?

-    podstawy i terminologia według UODO

Jak podstawowe pojęcia i terminy definiuje RODO?

-         zmiany w podstawowych definicjach

-         nowe definicje i terminy w RODO

-         Inspektor Ochrony Danych (IOD) vs. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI): podobieństwa i różnice

 

3)    Filar I: Legalność przetwarzania danych osobowych

                Filar I: Legalność według UODO (przypomnienie):

Zasady przetwarzania danych w UODO

Przesłanki legalności przetwarzania danych na gruncie UODO

Powierzenie przetwarzania danych

Przekazywanie danych do państw trzecich

Filar I: Legalność według RODO:

 Zasady przetwarzania danych w RODO

Przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO z uwzględnieniem regulacji dot. udzielania zgody  w tym wyrażenia zgody przez dziecko

Powierzenie przetwarzania danych

Trans graniczne przetwarzanie danych, w tym państwa trzecie

 Pojęcie profilowania – warunki legalnego tworzenia profili.

4)    Filar II: Świadomość przetwarzania danych osobowych

       Filar II: Świadomość według UODO (przypomnienie):

Ustawowy obowiązek zapoznania z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych

Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w organizowaniu szkoleń i podnoszeniu świadomośc

      Filar II: Świadomość według RODO:

Szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności

Privacy by default, privacy by design: udział IOD już na etapie planowania rozwiązań związanych z przetwarzaniem danych, świadomość roli IOD w organizacji

5)    Filar III: Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne

 Zabezpieczenia według UODO (przypomnienie):

 zabezpieczenia techniczne: IT oraz fizyczne

zabezpieczenia organizacyjne: polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania, wyznaczenie ABI i Administratora Systemów Informatycznych (ASI)

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

    Zabezpieczenia według RODO:

zabezpieczenia organizacyjne (polityki bezpieczeństwa, wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych)

 ocena skutków dla ochrony danych

zabezpieczenia IT według wewnętrznych polityk lub wytycznych regulatora

deregulacja na rzecz regulatorów oraz EROD. Regulator wydaje zalecenia i wzory dobrych praktyk upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

certyfikacja i kodeksy postępowania

rejestrowanie czynności przetwarzania

6)    Filar IV: Obowiązki względem Regulatora

 Obowiązki względem Regulatora według UODO (przypomnienie):

 zgłaszanie zbiorów danych do GIODO

zgłaszanie ABI do GIODO

Obowiązki względem Regulatora według RODO:

zgłaszanie IOD

 zgłaszanie incydentów

 konsultowanie innowacyjnych procesów na danych z regulatorem

uwzględnianie wytycznych i zaleceń

7)    Filar V: Prawa osób, których dane są przetwarzane

  Prawa osób, których dane są przetwarzane według UODO (przypomnienie):

 obowiązki informacyjne,

pozostałe prawa:

-         wycofanie zgody,

-         prawo do sprzeciwu,

-         prawo do informacji,

-         żądanie zaprzestania przetwarzania z uwagi na szczególną sytuację,

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane według RODO:

nowe treści obowiązków informacyjnych

 pozostałe prawa, np.:

-         wycofanie zgody

-         przenoszenie danych

-         prawo do bycia zapomnianym

-         prawo dostępu do zgromadzonych danych (informacja)

-         prawo do sprostowania

-         prawo do ograniczenia przetwarzania

-         prawo do sprzeciwu

 tryby korzystania z praw

8)    Pozostałe zagadnienia:

 nowe kompetencje regulatora, kary finansowe. Szacowanie realnego ryzyka prawnego

jak skutecznie przygotować się do wejścia w życie RODO?

korzyści i zagrożenia związane z wejściem w życie RODO

źródła wiedzy i informacji związanej z RODO

 

 


24.04.2018    

 

  

 

 9.30-11.00
szkolenie

11.00-11.15 
przerwa kawowa

11.15-12.45
szkolenie

12.45-13:15
przerwa kawowa

13.15-14:45
szkolenie

Cena:

350,00* PLN + VAT

290,00* PLN + VAT ( DLA NASZYCH SŁUCHACZY)  

za dzień szkoleniowy

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiał szkoleniowy, certyfikat, serwis kawowy.