Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa (warsztaty praktyczne)

klasyfikacja zawodu 0

ADRESACI SZKOLENIA

Profil uczestników szkolenia to osoby zatrudnione w działach kadr i płac, działach księgowości, oraz osoby zarządzające firmą. Szkolenie skierowane jest do praktyków z zakresu kalkulacji wynagrodzeń odpowiedzialnych za ustalanie uprawnień i naliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru naliczania i rozliczania świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, jakie przysługują pracownikom w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą oraz zapoznanie uczestników z ostatnimi zmianami w interpretacji Ustawy z 25 czerwca 1999r o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r nr 31 poz 267 ze zm.), jakie zostały wprowadzone, po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r. sygn.akt. SK 16/06 ( Dz.U. Nr 119, poz.771).

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych.

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu rozliczania świadczeń pieniężnych należnych pracownikom w związku z niezdolnością do pracy.

 

1. Wynagrodzenie za czas choroby
a) Podstawowe informacje dotyczące zasad wypłaty pracownikom wynagrodzenia chorobowego art. 92 KP poprzedzającego wypłatę zasiłku chorobowego
b) Różnica pomiędzy wynagrodzeniem za czas niezdolności do pracy a zasiłkiem chorobowym
c) Związek uregulowań prawnych dotyczących wynagrodzenia za czas choroby z uregulowaniami dotyczącymi naliczania i rozliczania zasiłków
d) Okres wypłaty oraz wysokość wynagrodzenia chorobowego

2. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
a) Podmioty uprawnione do rozliczania i wypłaty zasiłków
b) Osoby uprawnione do zasiłku chorobowego
c) Nabycie prawa do zasiłku chorobowego tzw. okres wyczekiwania
d) Przypadki, gdy okres wyczekiwania nie jest wymagalny
e) Prawo do zasiłku chorobowego przypadającego w czasie urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego lub odbywania czynnej służby wojskowej
f) Zwolnienie lekarskie na przełomie roku kalendarzowego a zasiłek chorobowy
g) Okres wypłaty zasiłku chorobowego
h) Wysokość zasiłku chorobowego
i) Przypadki nakazujące obniżenie zasiłku chorobowego
j) Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia
k) Dowody potwierdzające niezdolność do pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku chorobowego

3. Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego
a) Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego
b) Zasady ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne
c) Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego i okres wypłaty
d) Okoliczności, w których świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje
e) Dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego

4. Zasiłek wyrównawczy
a) Prawo do zasiłku wyrównawczego
b) Wysokość zasiłku wyrównawczego
c) Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku wyrównawczego

5. Zasiłek macierzyński
a) Prawo do zasiłku macierzyńskiego
b) Niezbędna dokumentacja związana z wypłatą zasiłku macierzyńskiego
c) Okresy wypłaty zasiłku macierzyńskiego
d) Szczególne przypadki skrócenia okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego
e) Wysokość zasiłku macierzyńskiego

6. Zasiłek opiekuńczy
a) Prawo do zasiłku opiekuńczego nad chorym członkiem rodziny
b) Zasiłek opiekuńczy wypłacany z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym
c) Dokumentowanie prawa do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego
d) Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego
e) Wysokość zasiłku opiekuńczego

7. Świadczenia związane z niezdolnością do pracy spowodowane wypadkiem
a) Definicja wypadku
b) Finansowanie świadczeń związanych z wypadkiem
c) Prawo do wypłaty świadczeń związanych z wypadkiem
d) Wypadek w drodze do pracy i z pracy
e) Wypadek przy pracy
f) Dokumenty niezbędne do wypłaty świadczeń spowodowanych wypadkiem
g) Wysokość świadczeń związanych w wypadkiem

8. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa obowiązujące od 12 lipca 2009.
a) Ustalanie okresu, z którego wynagrodzenie uwzględnia się w postawie wymiaru świadczeń pieniężnych
b) Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru świadczeń
c) Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń w przypadkach szczególnych
d) Zasada stosowana przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń, gdy pracownik zachorował w pierwszym miesiącu zatrudnienia
e) Zasady stosowane przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń za miesiące nie w pełni przepracowane przez pracownika
f) Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku zawieszenia potrącania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
g) Zasady wliczania poszczególnych elementów wynagrodzenia do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych -składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń pieniężnych
h) Zasady postępowania przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń, w przypadku niewypłaconych lub wypłaconych zaliczkowo elementów wynagrodzenia
i) Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru świadczeń, składników wynagrodzenia przysługujących do określonego terminu
j) Zmiana wymiaru etatu i jej wpływ na wyliczenie zasiłku chorobowego
k) Zmiana regulaminu wynagradzania a podstawa wymiary świadczeń chorobowych
l) Nowy składnik wynagrodzenia i jego wpływ na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych m) Wpływ podwyżki wynagrodzenia na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych
n) Wynagrodzenie z tytułu dodatkowo zawartej umowy zlecenia z własnym pracownikiem a podstawa wymiaru świadczeń pieniężnych
o) Premie, nagrody, prowizje i inne nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia uwzględniane w podstawie świadczeń pieniężnych w przypadku choroby – nowe podejście spowodowane wyrokiem TK
p) Elementy wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru, przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej i po uzupełnieniu.
q) Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłków składnikow wynagrodzenia za okresy kwartalne, półroczne i roczne
r) Zasady ustalania miesięcznej podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych oraz obliczanie wartości za 1 dzień choroby

9. ćwiczenia praktyczne w rozliczaniu świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej choroba lub macierzyństwem - rozwiązywanie zadań 

System

Terminy

weekendowy
zajęcia w kolejne soboty i niedziele 
w godz. 9:00-15:30

26.10.2019

11.01.2020

ranny zajęcia w kolejne dni powszednie 
w godz. 9:00-15:30

03.12.2019

popołudniowe zajęcia w poniedziałek i czwartek 
w godz. 17:00-20:15

25.11.2019-28.11.2019

zajęcia 25 i 28 listopada

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 290 zł + VAT 

Cena kursu obejmuje:

  • komplet materiałów dydaktycznych
  • zaświadczenie o ukończenie szkolenia