Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

klasyfikacja zawodu

Adresaci szkolenia: pracodawcy, dyrektorzy personalni, kierownicy, osoby odpowiedzialne za przygotowanie i nadzorowanie działalności socjalnej w zakładzie pracy, pracownicy działu kadr i płac, członkowie zakładowej organizacji związkowej.

Celem szkolenia jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy na temat działalności socjalnej zakładów pracy. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami tworzenia i zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, prawidłowym gospodarowaniem środkami zgromadzonymi na rachunku funduszu, tworzeniem dokumentacji na potrzeby ZFŚS z jednoczesnym przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  1. Zasady tworzenia ZFŚS –
  2. Rezygnacja z tworzenia ZFŚS
  3. Regulacje prawne
 2. Źródła finansowania ZFŚS
  1. Odpis podstawowy
  2. Osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu
  3. Odpisy dla poszczególnych grup zawodowych
  4. Możliwości zwiększenia odpisów
  5. Korekta rocznego odpisu
  6. Dodatkowe środki zwiększające ZFŚS
  7. Wydzielenie rachunku bankowego
 3. Osoby uprawnione do pomocy ze środków ZFŚS
  1. Kto jest uprawniony do korzystania ze środków ZFŚS
  2. Dokumentowanie prawa do świadczeń
  3. RODO a sytuacja osobista pracownika
 4. Zakres działalności socjalnej
  1. Rodzaje pomocy
  2. Komisja socjalna
  3. Roszczenia
 5. Przejście części lub całości zakładu pracy na innego pracodawcę
  1. Jakie środki powinny zostać przekazane
  2. Termin przekazania
  3. W jaki sposób wydatkować przekazane środki
 6. Świadczenie urlopowe
  1. Podmioty zobowiązane do wypłaty świadczeń urlopowych
  2. Podstawowe zasady dotyczące świadczenia urlopowego
  3. Wysokość i termin wypłacanego świadczenia
  4. Świadczenie urlopowe a wczasy pod gruszą
  5. Zwrot wypłaconego świadczenia urlopowego a przerwanie urlopu
 7. Odpowiedzialność
  1. Nietworzenie ZFŚS
  2. Stosowanie innych niż socjalne kryteriów udzielania wsparcia
  3. Nieterminowe przekazywanie środków
  4. Wydatkowanie środków na cele niezwiązane z ZFŚS

Termin I 

16.11.2019     

 

 

 

  

 

 9.00-10.30
szkolenie

10.30-11.00 
przerwa kawowa

11.00-12.30
szkolenie

12.30-13:00
przerwa kawowa

13.30-15:00
szkolenie

   

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 450 zł + VAT 

350,00* PLN + VAT ( DLA NASZYCH SŁUCHACZY)  

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia