Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce - szkolenie warsztatowe

klasyfikacja zawodu

Cel szkolenia: przygotowanie do pracy przy zatrudnianiu cudzoziemców

Metodyka: zajęcia teoretyczne, warsztaty, zachęcanie uczestników do rozwiązywania zadań tematycznych

Grupa docelowa: pracownicy działu kadr, pracownicy administracji publicznej pracujący
w Wydziale ds. Cudzoziemców,  osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę o procedurę obowiązującą przy zatrudnianiu cudzoziemców

 

 

 I. LEGALNY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP

1. Wiza – elementy, na które należy zwrócić uwagę.

2. Stempel w paszporcie – do czego uprawnia?

2. Zezwolenie na pracę – czym jest?

3. Zaproszenie – czy każde „zaproszenie” nim jest? Konsekwencje.

4. Inne tytuły uprawniające cudzoziemca do pobytu na terytorium RP.

II. POBYT I PRACA OBYWATELI UE NA TERUTORIUM RP

III. PROCEDURA OŚWIADCZENIOWA

1. Przesłanki uprawniające do skorzystania z procedury oświadczeniowej

2. Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

2. Postępowanie przed PUP – jak wypełnić i złożyć wniosek?

3. Zaświadczenie z PUP – do czego uprawnia?

IV. ZEZWOLENIE NA PRACĘ – POSTĘPOWANIE PRZED WUP

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę – jak wypełnić? Gdzie złożyć?

2. Czego spodziewać się w Wojewódzkim Urzędzie pracy?

3. Otrzymałam/ Otrzymałem zezwolenie na pracę – co dalej?

V. PRACA SEZONOWA

1. Kiedy pracodawca może skorzystać z instytucji pracy sezonowej?

2. Etapy procedury przy pracy sezonowej.

3. Praca wielosezonowa.

4. Przyczyny uchylenia zezwolenia.

VI. PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ

1. Kiedy należy złożyć wniosek?

VII. REZYDENCJA PODATKOWA PRACOWNIKA Z ZAGRANICY

1. Rezydent – Kim jest? Kiedy obcokrajowiec nabywa status rezydenta

2. Ograniczony a nieograniczony obowiązek podatkowy

3. Konflikt rezydencji.

4. Problematyka podwójnego opodatkowania.

5. Rola płatnika w ustalaniu miejsca zamieszkania.

VIII. OBOWIĄZKI WOBEC ZUS NA PRZYKŁADZIE OBYWATELA UKRAINY

1. Zgłoszenie cudzoziemca do ZUS.

2. Opłacanie składek.

3. Niektóre przypadki świadczeń związanych z ZUS.

4. Wyrejestrowanie z ZUS.

IX. WYKONYWANIE W POLSCE PRACY PRZEZ INNE OSOBY NIŻ PRACOWNICY

1. Wolny zawód, samodzielna działalność.

2. Członkowie rad nadzorczych.

3. Artyści i sportowcy.

4. Studenci.

5. Profesorowie.

6. Pracownicy państwowi.

 

 21.11.2019     

 

  

 

 9.00-10.30
szkolenie

10.30-11.00 
przerwa kawowa

11.00-12.30
szkolenie

12.30-13:00
przerwa kawowa

13.30-14:30
szkolenie

   14.30-15:00

 

 

Cena:

350,00* PLN + VAT

290,00* PLN + VAT ( DLA NASZYCH SŁUCHACZY)  

za dzień szkoleniowy

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiał szkoleniowy, certyfikat, serwis kawowy.