Certyfikowany kurs księgowości z ksiegowością komputerową (poziom podstawowy)

klasyfikacja zawodu 331301

ADRESACI KURSU

Ten kurs księgowości przeznaczony jest dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które pragną zdobyć nowy  zawód księgowej (księgowego) od podstaw i nie miały wcześniej styczności z problematyką rachunkowości.

CEL KURSU

Certyfikowany kurs księgowości przygotowuje do pracy w zespole księgowym. Uczestnik ma możliwość usystematyzowania, poszerzenia lub zdobycia od  podstaw wiedzy z obszaru rachunkowości.

Podczas kursu uczestnik zdobywa wiedzę, w jaki sposób księgować dowody oraz sporządzać podstawowe zestawienia do sprawozdania finansowego. Nabywa w praktyce umiejętnosć księgowania przy wykorzystaniu komputerowego programu finansowo-księgowego "Symfonia". Ukończenie kursu pozwala podjąć pracę na stanowisku księgowej (księgowego) w dziale księgości.

FORMA KURSU

Ten kurs księgowy prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza,
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe, dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • gromadzeniu i archiwizowaniu dokumentacji księgowej,
 • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5,
 • umiejętności ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych,
 • umiejętności ewidencji środków trwałych,
 • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji przychodów,
 • umiejętności ustalania zobowiązań z tytułu pdof, pdop, vat.

Kurs obejmuje 109 godzin dydaktycznych.

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU:

Po zakończeniu szkolenia, słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejętności zawodowe:

 • KSIĘGOWY -  331301

I. MODUŁ  PODATKOWO PRAWNY 
1. Rodzaje, podział i pojęcie podatków w działalności gospodarczej
2. Ordynacja podatkowa
3. Podatki bezpośrednie 
3.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych
3.2 Podatek dochodowy od osób prawnych
4. Podatki pośrednie
4.1 Podatek od towarów i usług
4.2 Podatek akcyzowy
4.3 Podatek celny
5. Podatki i opłaty
5.1 Podatek od czynności cywilnoprawnych
5.2 Opłaty skarbowe
5.3 Opłaty kosztowe
6. Prawo cywilne
7. Prawo spółek handlowych

II. MODUŁ  PODSTAW RACHUNKOWOŚCI 
1. Pojęcie i zakres ksiąg rachunkowych
2. Istota konta księgowego, budowa i rodzaje
3. Funkcjonowanie kont bilansowych, wynikowych, korygujących i pozabilansowych 
4. Kartoteka ilościowo wartościowa
5. Podzielność kont
6. Zestawienie obrotów i sald
7. Błędy księgowe i sposób ich poprawiania
8. Zakładowy plan kont
9. Zasady ewidencji na kontach analitycznych i syntetycznych

III. MODUŁ  KSIĘGOWY Z ĆWICZENIAMI PRAKTYCZNYMI  
1. Zasady ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5
2. Ewidencja środków pieniężnych i kredytów bankowych
3. Klasyfikacja i ewidencja rozrachunków
4. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
5. Ewidencja leasingu operacyjnego i finansowego
6. Ewidencja środków trwałych w budowie
7. Ewidencja inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych
8. Ewidencja obrotu materiałowego i towarowego
9. Ewidencja produktów pracy
10. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów
11. Ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych 
12. Ewidencja księgowa kapitałów, rezerw i wyniku finansowego
13. Ewidencja operacji gospodarczych związanych z całokształtem działalności gospodarczej jednostek – ćwiczenie

IV. MODUŁ  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
1. Przychody i koszty związane z ich osiąganiem
2. Wynik finansowy
3. Podstawowe sprawozdania finansowe
3.1 Bilans
3.2 Rachunek Zysków I Strat
3.3 Informacja Dodatkowa

V. MODUŁ  KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ 
1 Instalacja programu fk Symfonia
2 Kartoteki w programie fk
3 Plan kont i bilans otwarcia
4 Dekretacje i księgowanie operacji gospodarczych
5 Rejestry VAT
6 Zestawienia i sprawozdania programu fk
7 Archiwizacja danych

System:

Terminy:

 poranny
zajęcia w kolejne dni powszednie w godz. 9:00-15:15

24.09.2019-11.10.2019

07.10.2019-24.10.2019

21.10.2019-08.11.2019

14.11.2019-11.12.2019

Koszt udziału w kursie wynosi  zł 2200 

Cena kursu obejmuje: 

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe  331301 - księgowy
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający umiejętności zawodowe  331301 - księgowy