Certyfikowany kurs księgowości z ksiegowością komputerową (poziom podstawowy)

klasyfikacja zawodu 331301

ADRESACI KURSU

Ten kurs księgowy przeznaczony jest dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które pragną zdobyć nowy  zawód księgowej (księgowego) od podstaw i nie miały wcześniej styczności z problematyką rachunkowości.

CEL KURSU

Ten kurs księgowy przygotowuje do pracy w zespole księgowym. Uczestnik ma możliwość usystematyzowania, porzerzenia lub zdobycia od  podstaw wiedzy z obszaru rachunkowości.

Podczas kursu uczestnik zdobywa wiedzę, w jaki sposób księgować dowody oraz sporządzać podstawowe zestawienia do sprawozdania finansowego. Nabywa w praktyce umiejętnosć księgowania przy wykorzystaniu komputerowego programu finansowo-księgowego "Symfonia". Ukończenie kursu pozwala podjąć pracę na stanowisku księgowej (księgowego) w zespole księgowych.

FORMA KURSU

Ten kurs księgowy prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza,
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe, dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • gromadzeniu i archiwizowaniu dokumentacji księgowej,
 • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5,
 • umiejętności ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych,
 • umiejętności ewidencji środków trwałych,
 • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji przychodów,
 • umiejętności ustalania zobowiązań z tytułu pdof, pdop, vat.

Kurs obejmuje 109 godzin dydaktycznych.

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU:

Po zakończeniu szkolenia, słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejętności zawodowe:

 • KSIĘGOWY -  331301

I. MODUŁ  PODATKOWO PRAWNY 
1. Rodzaje, podział i pojęcie podatków w działalności gospodarczej
2. Ordynacja podatkowa
3. Podatki bezpośrednie 
3.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych
3.2 Podatek dochodowy od osób prawnych
4. Podatki pośrednie
4.1 Podatek od towarów i usług
4.2 Podatek akcyzowy
4.3 Podatek celny
5. Podatki i opłaty
5.1 Podatek od czynności cywilnoprawnych
5.2 Opłaty skarbowe
5.3 Opłaty kosztowe
6. Prawo cywilne
7. Prawo spółek handlowych

II. MODUŁ  PODSTAW RACHUNKOWOŚCI 
1. Pojęcie i zakres ksiąg rachunkowych
2. Istota konta księgowego, budowa i rodzaje
3. Funkcjonowanie kont bilansowych, wynikowych, korygujących i pozabilansowych 
4. Kartoteka ilościowo wartościowa
5. Podzielność kont
6. Zestawienie obrotów i sald
7. Błędy księgowe i sposób ich poprawiania
8. Zakładowy plan kont
9. Zasady ewidencji na kontach analitycznych i syntetycznych

III. MODUŁ  KSIĘGOWY Z ĆWICZENIAMI PRAKTYCZNYMI  
1. Zasady ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5
2. Ewidencja środków pieniężnych i kredytów bankowych
3. Klasyfikacja i ewidencja rozrachunków
4. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
5. Ewidencja leasingu operacyjnego i finansowego
6. Ewidencja środków trwałych w budowie
7. Ewidencja inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych
8. Ewidencja obrotu materiałowego i towarowego
9. Ewidencja produktów pracy
10. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów
11. Ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych 
12. Ewidencja księgowa kapitałów, rezerw i wyniku finansowego
13. Ewidencja operacji gospodarczych związanych z całokształtem działalności gospodarczej jednostek – ćwiczenie

IV. MODUŁ  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
1. Przychody i koszty związane z ich osiąganiem
2. Wynik finansowy
3. Podstawowe sprawozdania finansowe
3.1 Bilans
3.2 Rachunek Zysków I Strat
3.3 Informacja Dodatkowa

V. MODUŁ  KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ 
1 Instalacja programu fk Symfonia
2 Kartoteki w programie fk
3 Plan kont i bilans otwarcia
4 Dekretacje i księgowanie operacji gospodarczych
5 Rejestry VAT
6 Zestawienia i sprawozdania programu fk
7 Archiwizacja danych

System:

Terminy:

 weekendowy
zajęcia w kolejne soboty i niedziele w godz. 9:00-15:00

22.06.2019-04.08.2019

06.07.2019-18.08.2019

10.08.2019-22.09.2019

24.08.2019-06.10.2019

28.09.219-17.11.2019

12.10.2019-01.12.2019

poranny

codziennie w dni powszednie w godz. 9:00-15:00

14.06.2019-04.07.2019

02.07.2019-19.07.2019

19.07.2019-14.08.2019

06.08.2019-27.08.2019

20.08.2019-06.09.2019

 popołudniowy

zajęcia w kolejne poniedziałek i czwartki w godz. 17:15-20:15

12.09.2019-12.12.2019

 weekendowy
zajęcia co dwa tygodnie  soboty i niedziele w godz. 9:00-15:00

21.09.2019-22.12.2019

Zajęcia w dniach: 

21,22 wrzesień 2019

05,06,19,20 październik 2019

09,10,23,24 listopada 2019

07,08,21,22 grudzień 2019

Koszt udziału w kursie wynosi  zł 2200 

Cena kursu obejmuje: 

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe  331301 - księgowy
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający umiejętności zawodowe  331301 - księgowy