Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego z zagadnieniami kadrowo-płacowymi

klasyfikacja zawodu

ADRESACI KURSU

Kurs jest przeznaczony dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które pragną rozwijać swoje kompetencje w zawodzie księgowej (księgowego) od podstawi nie miały wcześniej styczności z problematyką rachunkowości lub powracają na rynek pracy po dłuższej przerwie.

CEL KURSU

Kurs uczy praktycznego księgowania przy wykorzystaniu programu finansowo-księgowego "Symfonia" i przygotowuje do kompleksowej obsługi firmy w zakresie księgowości oraz prowadzenia spraw kadrowych i naliczania wynagrodzeń. Samodzielny księgowy to zazwyczaj osoba, która samodzielnie lub z niewielką pomocą prowadzi całość spraw księgowych w małej lub średniej firmie prowadzącej księgi rachunkowe (pełna księgowość).

Podczas kursu uczestnik zdobywa wiedzę z księgowania dowodów oraz sporządzania podstawowych zestawień do sprawozdania finansowego. Nabywa w praktyce umiejętność księgowania przy wykorzystaniu komputerowego programu finansowo-księgowego "Symfonia".  Kurs pozwala podjąć pracę na stanowisku księgowej (księgowego) w zespole księgowych.

Uczestnicy szkolenia poznają zasady prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz zastosowania MS Excel w codziennej pracy w celu przygotowania niezbędnych raportów i zestawień zarządczych.

FORMA KURSU

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza,
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje 187,5 godzin zegarowych.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • gromadzeniu i archiwizowaniu dokumentacji księgowej,
 • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5,
 • umiejętności ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych,
 • umiejętności ewidencji środków trwałych,
 • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji przychodów,
 • umiejętności ustalania zobowiązań z tytułu pdof, pdop, vat.
 • umiejętności przygotowania bilansu i rachunku wyników
 • umiejętności prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • przygotowaniu danych do sporządzania listy płac,
 • przygotowaniu danych i dokumentów do ustalenia uprawnień zasiłku chorobowego,
 • przygotowaniu danych i dokumentów do naliczenia i ustalenia wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,
 • przygotowaniu danych i dokumentów do dokonania potraceń z wynagrodzeń,
 • przygotowaniu danych i dokumentów do obliczenia wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • ewidencji zdarzeń kadrowo-płacowych w systemie Symfonia Kadry i Płace.
 • umiejętności przygotowania listy płac
 • umiejętności ustalenia zobowiązań publiczno-prawnych w tytułu pdof i zus

 

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU:

Po zakończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie o uzyskanym kodzie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w obrębię zawodu:

 • Specjalista ds. rachunkowości    kod zawodu 241103
 • Pracownik obsługi płacowej       kod zawodu 431301
 • Pracownik ds. osobowych          kod zawodu 441501

1. Wstęp do Rachunkowości

2. Klasyfikacja i rejestracja operacji gospodarczych

3. Zasady ewidencji na kontach księgowych

4. Ewidencja i klasyfikacja kont księgowych

5. Bilansowanie majątku podmiotu gospodarczego

6. Dowody księgowe

7. Aktywa i pasywa jednostki gospodarczej

8. Czynności w księgowaniu na kontach i bilansowanie

9. Podatki

10. Księgowanie środków pieniężnych i krótkoterminowych papierów wartościowych

11. Księgowanie rozrachunków

12. Księgowanie materiałów

13. Księgowanie towarów

14. Księgowanie środków trwałych i inwestycji

15. Księgowanie wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowanych aktywów

16. Księgowanie kosztów rodzajowych

17. Księgowanie kosztów kalkulacyjnych

18. Księgowanie pozostałych kosztów operacyjnych

19. Księgowanie przychodów i kosztów finansowych

20. Księgowanie kapitałów 21. Sporządzanie rachunków zysków i strat oraz bilans

22. Sporządzenie deklaracji VAT -7, PIT -2, PIT B, PIT 36 L, CIT 8

23. Księgowość komputerowa w programie Symfonia - Finanse i księgowość

MODUŁ: PODATKOWA KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

1. Obowiązek i zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

2. Ewidencje i rejestry

3. Wybrane zagadnienia związane z PDOF

4. Wybrane zagadnienia związane z VAT

5. Wybrane zagadnienia związane z rozliczeniami ZUS przedsiębiorców

6. Ćwiczenia praktyczne w programie komputerowym

Warsztaty z rachunkowości zaawansowanej

1.Rozrachunki- ćwiczenia praktyczne

1.1.Publicznoprawne z Urzędem Skarbowym , Zakładem Ubezpieczeń Społecznych  i Urzędem Celnym

1.2.Z tytułu wynagrodzeń i inne

1.3.Odpisy aktualizujące rozrachunk

2.Środki pieniężne  gotówkowe i bezgotówkowe i walutowe -ćwiczenia praktyczne

2.1.Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe

2.2.Papiery wartościowe i inne środki pieniężne

2.3.Ewidencja walut i różnic kursowych

3.Obrót zapasami - ćwiczenia praktyczne

3.1.Materiały i towary

3.2.Wyroby gotowe

3.3.Obrót towarów - SAD, VAT, cło i akcyza.

4.Ewidencja i rozliczenie kosztów  - ćwiczenia praktyczne

4.1.Układ kosztów rodzajowych i kalkulacyjnych

4.2.Ewidencja produktów

4.3.Rozliczenia międzyokresowe kosztów

5.Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem- ćwiczenia praktyczne

5.1.Ewidencja kosztów i przychodów ze sprzedaży

5.2.Pozostałe  koszty i przychody operacyjne

5.3.Przychody i koszty finansowe

5.4.Międzyokresowe rozliczenie przychodów i  tworzenie rezerw

6.Sprawozdanie finansowe

6.1.Wynik finansowy i jego podział

6.2.Bilans

6.3.Przepływy finansowe - Cash Flow Excel w zastosowaniach finansowo-księgowych

MODUŁ: PRAWO PRACY

1. Zagadnienia ogólne

2. Umowa o pracę

3. Podstawowa dokumentacja pracownicza - teczka akt osobowych

4. Zmiana warunków umowy o pracę

5. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy

6. Czas pracy

7. Obowiązki pracodawcy i pracownika

8. Odpowiedzialność materialna pracowników

9. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

10. Rozwiązywanie stosunku pracy

MODUŁ WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy – definicje, podstawowe pojęcia

2. Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń

3. Systemy wynagradzania

4. Dokumentacja wynagrodzeń

5. Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy

6. Składniki wynagrodzenia

7. Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych

8. Od czego płaci się składki ZUS - wyłączenia

9. Parametry stosowane przy kalkulacji wynagrodzeń

10. Od czego płaci się podatki - wyłączenia

11. Ćwiczenia praktyczne w wyliczaniu kwoty netto z uwzględnieniem sytuacji szczególnych (ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)

12. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca wraz z ćwiczeniami praktycznymi

13. Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi

14. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

15. Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

16. Tworzenie listy płac w oparciu o różne elementy wynagrodzenia oraz ustalanie zobowiązań budżetowych – ćwiczenia praktyczne

17. Obliczanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło

18. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z urzędem skarbowym z tyt. PDOF (PIT-4R, PIT-11,  PIT-12, PIT-40,)19. Program Płatnik – ćwiczenia – praca przy komputerze.

 

System: Terminy:
   

zajęcia w dni powszednie  
zajęcia w godz. 

9:00-15:15 

 

10.10.2019-27.11.2019

21.10.2019-11.12.2019

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 4000 zł

 

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • egzamin potwierdzający kod zawodu
 • Serwis kawowy 
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu