Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego i specjalistę ds. wynagrodzeń

klasyfikacja zawodu

ADRESACI KURSU

Kurs księgowości od podstaw jest przeznaczony dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które chcą nauczyć się księgowości i uzyskać kompetencje zawodu samodzielnej księgowej (księgowego), a nie miały wcześniej styczności z problematyką rachunkowości i płacami. 

CEL KURSU

Kurs księgowości uczy praktycznego księgowania na poziomie samodzielnego księgowego przy wykorzystaniu programu finansowo-księgowego "Symfonia" i przygotowuje do kompleksowej obsługi firmy w zakresie księgowości i naliczania wynagrodzeń. Samodzielny księgowy to zazwyczaj osoba, która samodzielnie lub z niewielką pomocą prowadzi całość spraw księgowych w małej lub średniej firmie prowadzącej księgi rachunkowe (pełna księgowość).

 

Podczas tego kursu księgowości uczestnik zdobywa wiedzę z księgowania dowodów oraz sporządzania podstawowych zestawień do sprawozdania finansowego. Nabywa w praktyce umiejętnosć księgowania przy wykorzystaniu komputerowego programu finansowo-księgowego "Symfonia".  Kurs pozwala podjąć pracę na stanowisku księgowej (księgowego) w zespole księgowych. 

FORMA KURSU

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza,
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje 195 godzin dydaktycznych.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

 

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 

 • gromadzeniu i archiwizowaniu dokumentacji księgowej,
 • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5,
 • umiejętności ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych,
 • umiejętności ewidencji środków trwałych,
 • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji przychodów,
 • umiejętności ustalania zobowiązań z tytułu pdof, pdop, vat.
 • umiejętności przygotowania bilansu i rachunku wyników
 • umiejętności przygotowania listy płac
 • umiejętności ustalenia zobowiązań publiczno-prawnych w tytułu pdof i zus

 

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU:

 

Po zakończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

 

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejętności zawodowe:

 

 • Specjalista ds. rachunkowości -  24110
 • Specjalista ds. wynagrodzeń -  242310

I.    Podatkowa książka przychodów i rozchodów

1.    Formy prowadzenia działalności gospodarczej 
2.    Rodzaje, podział i pojęcie podatków w działalności gospodarczej  - wybrane zagadnienia z prawa podatkowego, ordynacji podatkowej
3.    Karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
4.    Obowiązek i zasady prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz wybór metody opodatkowania
5.    Dowody księgowe i ich klasyfikacja 
6.    Źródła przychodów i ich ewidencja
7.    Koszty uzyskania przychodów, rodzaje kosztów oraz sposób ich księgowania 
8.    Ewidencje dodatkowe i obowiązek ich prowadzenia
9.    Inwentaryzacja, wycena zapasów
10.    Wynik na działalności gospodarczej
11.    Odliczenie straty z lat ubiegłych
12.    Likwidacja działalności gospodarczej, a skutki podatkowe
13.    Zadania tematyczne
14.    Podatek od towarów i usług (VAT)

II.    Rachunkowość poziom pierwszy - podstawy rachunkowości 

1.    Pojęcia wstępne z rachunkowości
2.    Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania
3.    Zdarzenia gospodarcze. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans
4.    Pojęcie konta księgowego.
5.    Dowody księgowe i Księgi rachunkowe
6.    Segmenty działalności jednostki gospodarczej 
7.    Wybrane zagadnienia z rozliczeń publicznoprawnych (podatki i opłaty, podatek dochodowy, ubezpieczenia społeczne, VAT)
8.    Aktywa pieniężne i rozrachunki
9.    Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
10.    Obrót materiałowy i towarowy
11.    Warianty ewidencyjne kosztów podstawowej działalności operacyjnej
12.    Sprawozdanie finansowe
13.    Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości   

III. Księgowość komputerowa

1.      Instalacja programu fk Symfonia
2.      Kartoteki w programie fk
3.      Plan kont i bilans otwarcia
4.      Dekretacje i księgowanie operacji gospodarczych
5.      Rejestry VAT
6.      Zestawienia i sprawozdania programu fk
7.      Archiwizacja danych

IV.    Rachunkowość poziom drugi – warsztaty praktyczne

1.    Zwięzłe podsumowanie podstaw rachunkowości – warsztaty
a.    dekretacje
b.    księgowania
c.    zestawienie obrotów i sald
d.    zasady sporządzania rachunek zysków i strat i bilansu
2.    Ewidencja wynagrodzeń
a.    sporządzanie list płac
b.    księgowanie wynagrodzeń, składniki wynagrodzeń
c.    zasiłek chorobowy, macierzyński, 
d.    dodatki i potrącenia
e.    deklaracje ZUS
3.    Ewidencja kosztów
a.    koszty wg. ustawy o rachunkowości a koszty podatkowe
b.    księgowania z uwzględnieniem odpowiednich kont analitycznych mających na celu wyszczególnienie NKUP do celów podatkowych 
4.    Ewidencja VAT
a.    sporządzenie rejestrów zakupu i sprzedaży
b.    rozliczenia deklaracji VAT
5.    Ewidencja środków trwałych.
a.    środki trwałe w budowie, 
b.    przyjęcie środka trwałego
c.    przykłady ewidencji dotyczącej środków trwałych w ujęciu księgowym i podatkowym
d.    metody amortyzacji, amortyzacja NKUP 
6.    Ewidencja CIT
a.    kalkulacje podatku dochodowego
b.    rozliczenie straty podatkowej.
7.    Przygotowanie rachunku zysków i strat i bilansu

V.      Wynagrodzenia 

1.      Wynagrodzenie ze stosunku pracy - definicje, podstawowe pojęcia
2.      Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń
3.      Systemy wynagradzania
4.      Dokumentacja wynagrodzeń
5.      Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy
6.      Składniki wynagrodzenia
7.      Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych
8.      Od czego płaci się składki ZUS - wyłączenia
9.      Parametry stosowane przy kalkulacji wynagrodzeń
10.     Od czego płaci się podatki - wyłączenia
11.     Ćwiczenia praktyczne w wyliczaniu kwoty netto z uwzględnieniem sytuacji szczególnych (ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)
12.     Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca wraz z ćwiczeniami praktycznymi
13.     Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi
14.     Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
15.     Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
16.     Tworzenie listy płac w oparciu o różne elementy wynagrodzenia oraz ustalanie zobowiązań budżetowych - ćwiczenia praktyczne
17.     Obliczanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło

18.  Program Płatnik – ćwiczenia – praca przy komputerze

VI. Wynagrodzenie ze stosunku pracy – wyższy stopień wtajemniczenia

TRUDNE PRZYPADKI NA LISCIE PŁAC

1. Kalkulacja wynagrodzenia od brutto do netto w sytuacjach szczególnych

2. Ćwiczenia z naliczania poszczególnych składników wynagrodzenia

3. Odprawy, odszkodowania i rekompensaty na liście płac- zasady ustalania

4. Wynagrodzenie wypłacane po śmierci pracownika – osoby uprawnione i sposób rozliczenia ( ZUS, podatek)

5. Wynagrodzenie dla pracownika przywróconego do pracy wyrokiem sądu

6. Należności z tytułu umowy o pracę  wypłacane byłym pracownikom

7. Świadczenia wypłacane z tytułu. podróży służbowej pracownika i osoby niebędącej pracownikiem

8. Tworzenie listy płac w oparciu o różnorodne składniki wynagrodzenia – case study

9. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z umów cywilnoprawnych

10.   Świadczenia pozapłacowe na liście płac – sposób ujęcia i rozliczenia

11.    Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów cywilnych

GDY PRACOWNIK CHORUJE ORAZ POBIERA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z TYTUŁU CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

13.  Wynagrodzenie za czas choroby

14.  Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

15.  Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego

16.  Zasiłek wyrównawczy

17.  Zasiłek macierzyński

18.  Zasiłek opiekuńczy

19.  Świadczenia związane z niezdolnością do pracy spowodowane wypadkiem

 20.  Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa obowiązujące od 12 listopada 2009.

21.  Ćwiczenia praktyczne w rozliczaniu świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej choroba lub macierzyństwem - rozwiązywanie zadań

PŁATNE I NIEPŁATNE ABSENCJE PRACOWNICZE-ZASADY ROZLICZEŃ

22.  Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy - zasady obliczania, z uwzględnieniem najnowszych zmian obowiązujących  od 3 listopada 2009  - ćwiczenia praktyczne

23.  Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku ze zmianą Rozporządzenia Urlopowego

24.  Wynagrodzenie za okres zwolnień od pracy- zasady obliczania, przykłady

25.  Dopłaty do wypoczynku z ZFŚS

26.  Świadczenie urlopowe

27.  Ćwiczenia praktyczne w ustalaniu wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

ROZLICZENIA PUBLICZNO-PRAWNE Z ZUS

29. Ćwiczenia z wykorzystaniem programu Płatnik

 

 

System

Terminy

mieszany

dni powszednie i niektóre weekendy 
w godz. 9:00 - 15:00 i 9:00 - 15:30

24.09.2019-05.11.2019

21.10.2019-13.12.2019 (wszystkie zajęcia w dni powszednie)

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 4000 zł.

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • serwis kawowy 
 • egzamin potwierdzający kod zawodu
  • Specjalista ds. rachunkowości - kod zawodu 241103
  • Specjalista ds. wynagrodzeń -  kod zawodu 242310
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu
 • Specjalista ds. rachunkowości - kod zawodu 241103
 • Specjalista ds. wynagrodzeń -  242310