Certyfikowany kurs na samodzielnych księgowych (poziom średnio zaawansowany)

klasyfikacja zawodu 241103

ADRESACI KURSU

Ten kurs księgowy jest przeznaczony dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które pracowały w przeszłości w zespole księgowych i posiadających podstawowa wiedzę w zakresie rachunkowości, które pragną pogłębić i usystematyzować wiedzę oraz zdobyć zawód księgowej (księgowego) przez co zwiększą swoja atrakcyjność na rynku pracy.

 

CEL KURSU

 

Ten kurs księgowy uczy praktycznego księgowania przy wykorzystaniu programu finansowo-księgowego "Symfonia" i przygotowuje do kompleksowej obsługi firmy w zakresie księgowości i naliczania wynagrodzeń.

Samodzielny księgowy to zazwyczaj osoba, która samodzielnie lub z niewielką pomocą prowadzi całość spraw księgowych w małej lub średniej firmie prowadzącej księgi rachunkowe (pełna księgowość).

 

FORMA KURSU

 

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza,
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje 75 godzin dydaktycznych.

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

 

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5,
 • umiejętności ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych,
 • umiejętności ewidencji środków trwałych,
 • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji przychodów,
 • umiejętności ustalania zobowiązań z tytułu pdof, pdop, vat.
 • umiejętności przygotowania bilansu i rachunku wyników
 • umiejętności przygotowania listy płac
 • umiejętności ustalenia zobowiązań publiczno-prawnych w tytułu pdof i zus

 

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU:

 

Po zakończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejętności zawodowe:

 • Specjalista ds. rachunkowości -  241103
 • Pracownik obsługi płacowej –  431301

  

 

 1. WARSZTATY Z RACHUNKOWOŚCI ZAAWANSOWANEJ

 

 1. Rozrachunki - ćwiczenia praktyczne
  1. Publicznoprawne z Urzędem Skarbowym , Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Celnym
  2. Z tytułu wynagrodzeń i inne
  3. Odpisy aktualizujące rozrachunki
 2. Środki pieniężne gotówkowe i bezgotówkowe i walutowe -ćwiczenia praktyczne
  1. Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe
  2. Papiery wartościowe i inne środki pieniężne
  3. Ewidencja walut i różnic kursowych
 3. Obrót zapasami - ćwiczenia praktyczne
  1. Materiały i towary
  2. Wyroby gotowe
  3. Obrót towarów - SAD, VAT, cło i akcyza
 4. Ewidencja i rozliczenie kosztów - ćwiczenia praktyczne
  1. Układ kosztów rodzajowych i kalkulacyjnych
  2. Ewidencja produktów
  3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
 5. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem - ćwiczenia praktyczne
  1. Ewidencja kosztów i przychodów ze sprzedaży
  2. Pozostałe koszty i przychody operacyjne
  3. Przychody i koszty finansowe
  4. Międzyokresowe rozliczenie przychodów i tworzenie rezerw
 6. Sprawozdanie finansowe
  1. Wynik finansowy i jego podział
  2. Bilans

 

 1. WYNAGRODZENIA

 

 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy - definicje, podstawowe pojęcia
 2. Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń
 3. Systemy wynagradzania
 4. Dokumentacja wynagrodzeń
 5. Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy
 6. Składniki wynagrodzenia
 7. Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych
 8. Od czego płaci się składki ZUS - wyłączenia
 9. Parametry stosowane przy kalkulacji wynagrodzeń
 10. Od czego płaci się podatki - wyłączenia
 11. Ćwiczenia praktyczne w wyliczaniu kwoty netto z uwzględnieniem sytuacji szczególnych (ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)
 12. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca wraz z ćwiczeniami praktycznymi
 13. Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi
 14. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 15. Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
 16. Tworzenie listy płac w oparciu o różne elementy wynagrodzenia oraz ustalanie zobowiązań budżetowych - ćwiczenia praktyczne
 17. Obliczanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło

 

System

Terminy

poranny
zajęcia codziennie 
w dni powszednie w godz. 9:00-15:00

14.02.2019-27.02.2019

weekendowy
zajęcia w kolejne soboty i niedziele
w godz. 9:00-15:00

26.01.2019-24.02.2019

09.02.2019-10.03.2019

02.03.2019-31.03.2019

Cena za kurs wynosi 1800 zł

 

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe

          241103 - Specjalista ds. rachunkowości

          431301 - Pracownik obsługi płacowej

 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający umiejętności zawodowe

            241101 - Specjalista ds. rachunkowości

            431301 - Pracownik obsługi płacowej

 Przystępując do nauki słuchacz otrzymuje następujące materiały i pomoce dydaktyczne:

 1. Poradnik metodyczny
 2. Część I - księgowość
 3. Część II - księgowość zaawansowana
 4. Testy i ćwiczenia do zajęć praktycznych
 5. Tabele, druki i kwestionariusze do ćwiczeń
 6. Książki z zakresu prawa:
 7. Prawo w działalności kadrowej i księgowej
  Część I: Ordynacja podatkowa, Podatek dochodowy od osób fizycznych
 8. Prawo w działalności gospodarczej
  Część I: Podatek dochodowy od osób prawnych, Kodeks Spółek Handlowych

 9. Skrypt:
 10. Część I: Księgowość od podstaw
 11. Segregator na pomoce szkoleniowe
 12. Notatnik
 13. Długopis
 14. Torba firmowa na pomoce szkoleniowe

 

Podczas zajęć uczestnik kursu korzysta z kalkulatorów, laptopów lub zespołów komputerowych.