Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac z Płatnikiem, Symfonią, MS Excel i małą księgowością

klasyfikacja zawodu

ADRESACI KURSU

Kurs skierowany jest zarówno osób bezrobotnych, poszukujących pracy aplikujących na stanowiska kadrowo-płacowe jak i praktyków stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń oraz specjalistów zainteresowanych tematyką z zakresu kadr, płac zamierzających zdobyć i pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

CEL KURSU

Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy w dziale kadrowo-płacowym. Uczestnik ma możliwość usystematyzowania, poszerzenia lub zdobycia od podstaw wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń. Kurs uczy również praktycznego zastosowania pakietu MS Office w codziennej pracy co pozwala na zwiększenie efektywności i optymalizacji procesów kadrowo-płacowych.

FORMA KURSU

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń. Uczestnicy zapoznają się ze zdarzeniami kadrowo-płacowymi, rejestrują je oraz przygotowują rozliczenia w najpopularniejszym na rynku systemie kadrowo-płacowym SYMFONIA.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza, 
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje  178  godzin   zegarowych + 2 godziny zegarowe na egzamin na kody zawodu specjalista ds. kadr i specjalista ds. wynagrodzeń.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe, dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • przygotowywaniu i archiwizowaniu dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
 • ustalaniu i rozliczaniu uprawnień urlopowych,
 • planowaniu i rozliczaniu czasu pracy,
 • sporządzaniu listy płac,
 • ustalaniu podstaw wymiaru zasiłku chorobowego,
 • umiejętności naliczania i ustalania wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,
 • umiejętności ustalania wysokości potrąceń z  wynagrodzeń,
 • umiejętności obliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • umiejętności niezbędne księgowania zdarzeń gospodarczych, zamknięcia miesiąca i ustalenia zobowiązań podatkowych 

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU

Po zakończeniu kursu, słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejętności zawodowe:

 • specjalista ds. wynagrodzeń                  242310
 • specjalista ds. kadr                                242307
 

I. MODUŁ PRAWO PRACY 

1. Zagadnienia ogólne 
2. Umowa o pracę 
3. Podstawowa dokumentacja pracownicza - teczka akt osobowych 
4. Zmiana warunków umowy o pracę 
5. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy 
6. Czas pracy 
7. Obowiązki pracodawcy i pracownika 
8. Odpowiedzialność materialna pracowników 
9. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 

10. Rozwiązywanie stosunku pracy 

II. MODUŁ WYNAGRODZENIA 
1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy – definicje, podstawowe pojęcia 
2. Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń 
3. Systemy wynagradzania 
4. Dokumentacja wynagrodzeń 
5. Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy
6. Składniki wynagrodzenia 
7. Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych 

8. Od czego płaci się składki ZUS - wyłączenia
9. Parametry stosowane przy kalkulacji wynagrodzeń 
10. Od czego płaci się podatki - wyłączenia
11. Ćwiczenia praktyczne w wyliczaniu kwoty netto z uwzględnieniem sytuacji szczególnych ( ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)
12. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca wraz z ćwiczeniami praktycznymi 
13. Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi 
14. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 
15. Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
16. Tworzenie listy płac w oparciu o różne elementy wynagrodzenia oraz ustalanie zobowiązań budżetowych – ćwiczenia praktyczne 
17. Obliczanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło 
18. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z urzędem skarbowym z tyt. PDOF (PIT-4R, PIT-11, PIT-12, PIT-40,) 
19. Program Płatnik – ćwiczenia – praca przy komputerze

 

 

 


III SYMFONIA KADRY I PŁACE   
1. Omówienie programu i zapoznanie i interfejsem 
2. Rejestrowanie pracownika 
3. Wprowadzenie danych w kalendarzu- edycja kalendarza
4. Przyjęcie do pracy : wybór odpowiedniej formy umowy 

5. Okres zatrudnienia i przerw u poprzedniego pracodawcy 
6. Edukacja pracownika i zależność z urlopem wypoczynkowym
7. Podpisanie umowy o pracę 

8. Bilanse urlopowe 

9. Wprowadzanie zdarzeń związanych z absencją pracowników : urlopy, choroby
10. Tworzenie umów cywilnoprawnych 
11. Wzorce + Płace w Programie SYMFONIA 

12. Rozwiązanie stosunku pracy 

 

IV.KSZTAŁTOWANIE TREŚCI STOSUNKU PRACY

1. Nawiązywanie stosunku pracy

2. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

3. Zmiana treści stosunku pracy

4. Kiedy czas się rozstać – czyli ustanie stosunku pracy

 

V.URLOPY,  ZWOLNIENIA OD PRACY

5. Zasada prawa do wypoczynku

6. Wymiar urlopu wypoczynkowego

7. Prawo do pierwszego urlopu w życiu

8. Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego

9. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

10.  Urlop wypoczynkowy pracowników niepełnosprawnych

11.  Urlop macierzyński

12.  Urlop wychowawczy

13.  Urlop bezpłatny

14.  Zwolnienia od pracy

 

VI.CZAS PRACY NIE TAKI STRASZNY

15.  Definicje ustawowe

16.  Zasady obliczania i ustalania wymiaru czasu pracy

17.  Przerwy wliczane do czasu pracy

18.  Dyżur i przestój w prac

19.  Systemy i rozkłady czasu pracy

20.  Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy

21.  Praca w porze nocnej

22.  Praca w godzinach nadliczbowych

23.  Praca w niedziele i święta

24.  Planowanie zatrudnienia w oparciu o obowiązujące normy czasu pracy

25.  Harmonogram pracy

26.  Przegląd najnowszego orzecznictwa

VII. WARSZTAT SPECJALISTY DS. PERSONALNYCH

27. Opisy stanowisk

28. Rekrutacja

29. Wprowadzenie nowego pracownika

VII.TRUDNE PRZYPADKI NA LIŚCIE PŁAC

1. Kalkulacja wynagrodzenia od brutto do netto w sytuacjach szczególnych

2. Ćwiczenia z naliczania poszczególnych składników wynagrodzenia

3. Odprawy, odszkodowania i rekompensaty na liście płac- zasady ustalania

4. Wynagrodzenie wypłacane po śmierci pracownika – osoby uprawnione i sposób rozliczenia ( ZUS, podatek)

5. Wynagrodzenie dla pracownika przywróconego do pracy wyrokiem sądu

6. Należności z tytułu umowy o pracę  wypłacane byłym pracownikom

7. Świadczenia wypłacane z tytułu. podróży służbowej pracownika i osoby niebędącej pracownikiem

8. Tworzenie listy płac w oparciu o różnorodne składniki wynagrodzenia – case study

9. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z umów cywilnoprawnych

10.   Świadczenia pozapłacowe na liście płac – sposób ujęcia i rozliczenia

11.    Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów cywilnych

VIII. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z TYTUŁU CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

13.  Wynagrodzenie za czas choroby

14.  Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

15.  Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego

16.  Zasiłek wyrównawczy

17.  Zasiłek macierzyński

18.  Zasiłek opiekuńczy

19.  Świadczenia związane z niezdolnością do pracy spowodowane wypadkiem

20.  Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa obowiązujące od 12 listopada 2009

ustalania miesięcznej podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych oraz obliczanie wartości za 1 dzień choroby

21.  Ćwiczenia praktyczne w rozliczaniu świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej choroba lub macierzyństwem - rozwiązywanie zadań

IX.PŁATNE I NIEPŁATNE ABSENCJE PRACOWNICZE-ZASADY ROZLICZEŃ

22.  Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy - zasady obliczania, z uwzględnieniem najnowszych zmian obowiązujących  od 3 listopada 2009  - ćwiczenia praktyczne

23.  Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku ze zmianą Rozporządzenia Urlopowego

24.  Wynagrodzenie za okres zwolnień od pracy- zasady obliczania, przykłady

25.  Dopłaty do wypoczynku z ZFŚS

26.  Świadczenie urlopowe

27.  Ćwiczenia praktyczne w ustalaniu wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

28.  Panel dyskusyjny

X.ROZLICZENIA PUBLICZNO-PRAWNE Z ZUS

29. Ćwiczenia z wykorzystaniem programu Płatnik

 

XI. KOREKTY ZUS

1. Analizę zawiadomienia o błędach przesłanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 2.  Weryfikacja rozbieżności pomiędzy DRA i WDR w oparciu o bazę danych programu Płatnik oraz dokumentację źródłową

3.  Warsztaty praktyczne

XII. MS EXCEL W ZASTOSOWANIACH KADROWO-PŁACOWYCH

1.Tworzenie arkuszy w oparciu o powiązane tabele danych, wykorzystanie wbudowanych funkcji logicznych i wyszukiwania do rozwiązywania typowych problemów z obszarów kadr i płac, księgowości (Listy płac, Wykorzystanie urlopów, Zestawienia sprzedaży)

 2. Automatyzacja obliczeń za pomocą złożonych formuł budowanych oraz wykorzystania formantów sterujących formularzami.

 3. Import i export danych finansowych i księgowych.

 4. Bazy danych w Excel-u

 5. Graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów (wykresy złożone, wykresy prezentujące wiele serii danych).

 7. Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy działalności przedsiębiorstwa.

8. Zastosowanie funkcji finansowych (kredyty, amortyzacja, inwestycje) wbudowanych w Excel w codziennej pracy.

XII.SYMFONIA KADRY I PŁACE - POZIOM ZAAWANSOWANY

1. Odtwarzanie danych firmy z kopii bezpieczeństwa

2. Tworzenie nowych użytkowników programu i nadawanie im odpowiednich praw w systemie
3. Rejestracja i zatrudnianie nietypowego pracownika w systemie m.in.:

4. Zbiorcze wprowadzanie danych w systemie

5. Modyfikacje kalendarzy

6. Praca ze strukturą firmy

7. Okresy i listy płac

8. Tworzenie nowych elementów oraz nowych zestawów elementów kadrowo-płacowych.

XIII. MAŁA KSIĘGOWOŚĆ

1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej

2.Rodzaje, podział i pojęcie podatków w działalności gospodarczej  - wybrane zagadnienia z prawa podatkowego, ordynacji podatkowej

3.Karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

4. Obowiązek i zasady prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz wybór metody opodatkowania

5.Dowody księgowe i ich klasyfikacja

6.Źródła przychodów i ich ewidencja

7.Koszty uzyskania przychodów, rodzaje kosztów oraz sposób ich księgowania

8.Ewidencje dodatkowe i obowiązek ich prowadzenia

System

Terminy

powszednie

od poniedziałku do piątku

w godz.9:00 – 15:00 i 9:00- 15:30

10.10.2019-19.11.2019

mieszany

dni powszednie i niektóre weekendy 
w godz. 9:00 - 15:00 i 9:00 - 15:30

10.10.2019-10.11.2019

09.11.2019-13.12.2019

14.11.2019-17.12.2019

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 4000 zł 

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe
  • specjalista ds. wynagrodzeń - 242310, 
  •  specjalista ds. kadr -  242307
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający umiejętności zawodowe
  • specjalista ds. wynagrodzeń - 242310, 
  •  specjalista ds. kadr -  242307

 Przystępując do nauki słuchacz otrzymuje następujące materiały i pomoce dydaktyczne.