Pracownik administracyjno-biurowy z kadrami i płacami

klasyfikacja zawodu

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu: zasad funkcjonowania biura i organizacji pracy biurowej, praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia biura. 
Celem kształcenia będzie zapoznanie z organizacją pracy biura, przepływem informacji w zarządzaniu biurem, zasadami efektywnej komunikacji, kultury zawodu, zagadnieniami prawnymi i prawem pracy, oraz zapoznanie z obsługą urządzeń biurowych, jak również z modułem praktycznej obsługi komputera (Word, Excel, Outlook, Internet). Jak również gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, udzieleniu i rozliczeniu urlopów i zwolnień od pracy, przygotowaniu danych do sporządzania listy płac, przygotowaniu danych i dokumentów do ustalenia uprawnień zasiłku chorobowego, przygotowaniu danych i dokumentów do naliczenia i ustalenia wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń, przygotowanie danych i dokumentów do dokonania potraceń z wynagrodzeń, przygotowaniu danych i dokumentów do obliczenia wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych, 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje  91  godzin dydaktycznych.

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i zagadnienia oraz zaprasza uczestników do dyskusji i ćwiczeń, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki w  prowadzeniu biura i sekretariatu.

I MODUŁ ADMINISTRACYJNO  BIUROWY 

1. Wprowadzenie

 - sekretariat

 - zasady jego funkcjonowania

 - lokal biurowy

 - warunki pracy biurowej

- komputer  - dokumentacja biurowa i jej obieg

- relacje z szefem

2. Nowoczesna sekretarka  (Wizerunek sekretarki)

 - asystentki:

- charakterystyka pracy sekretariatu

- miejsce pracy sekretarki

- sekretarka: jej cechy( wygląd, umiejętność, wykształcenie)

3.Urządzenia biurowe

- urządzenia do reprografii (kopiarki, fotokopiarki)

- komputery 

 4.Przybory i materiały biurowe

- charakterystyka przyborów i materiałów biurowych

- formy papieru (w mm)

5. Organizacja obiegu pism

- dokumentacja biurowa i jej rodzaje

- znaczenie i zasady właściwego obiegu pism

- systemy kancelaryjny

6.Korespondencja w firmie

 - co to jest korespondencja ?

- rodzaje - korespondencja występująca w firmie

- prawidłowe czynności w związku z przyjmowaniem, wysyłaniem korespondencji kalendarze,

 7.Prowadzenie korespondencji i jej przechowywanie

- czynności wykonywane przy przyjmowaniu pism

- czynności wykonywane przy wysyłaniu pism

- przechowywanie akt i klasyfikacja archiwalna

8.Pisma - charakterystyka

- Redagowanie pism

 - elementy składowe pisma i zasady ich rozmieszczania (data, adresowanie, rozpoczynanie pism, akapit, zwrot kończący pismo)

 - protokoły, pisma przewodnie, zaświadczenia, sprawozdania.

9.Zarządzanie czasem

 - prowadzenie kalendarza

 - organizowanie zebrań

- przyjmowanie interesantów

 - delegacji - przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych

II MODUŁ PRAWO PRACY OD PODSTAW

1. Zagadnienia ogólne

2. Umowa o pracę

3. Podstawowa dokumentacja pracownicza - teczka akt osobowych

4. Zmiana warunków umowy o pracę

5. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy

6. Czas pracy

7. Obowiązki pracodawcy i pracownika

8. Odpowiedzialność materialna pracowników

9. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

10.Rozwiązywanie stosunku pracy

III MODUŁ WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy - definicje, podstawowe pojęcia

2. Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń

3. Systemy wynagradzania

4. Dokumentacja wynagrodzeń

5. Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy

6. Składniki wynagrodzenia

7. Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych

8. Od czego płaci się składki ZUS - wyłączenia

9. Parametry stosowane przy kalkulacji wynagrodzeń

10.Od czego płaci się podatki - wyłączenia

11.Ćwiczenia praktyczne w wyliczaniu kwoty netto z uwzględnieniem sytuacji szczególnych ( ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)

12.Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca wraz z ćwiczeniami praktycznymi

13.Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi

14.Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

15.Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

16.Tworzenie listy płac w oparciu o różne elementy wynagrodzenia oraz ustalanie zobowiązań budżetowych - ćwiczenia praktyczne

17.Obliczanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło

18.Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z urzędem skarbowym z tyt. PDOF (PIT-4R, PIT-11, PIT-12, PIT-40)

19.Program Płatnik - ćwiczenia - praca przy komputerze.

System: Terminy:

poranny

28.02.2019  - 22.03.2019 

Koszt udziału w kursie wynosi  2150 zł 

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia

 

Możliwość zapisu na kurs w dogodnej dla słuchacza formie do wyboru

 1. Wypełniając zgłoszenie - Zapisz się na ten kurs

 2. Drogą mailową: cedoz@cedoz.pl
 3. Telefonicznie:
  nr stacjonarne:  22  452 53 51, 22 452 53 50 
  nr komórkowe:  512 026 999, 501 62 88 66
 4. Osobiście:
  w sekretariacie firmy: al. Jerozolimskie 123 A piętro 23, Warszawa 
  czynny:  poniedziałki – piątki w godz.: 8.00-17.00, soboty: 8.00-16.00