Pracownik administracyjno-biurowy

klasyfikacja zawodu 0

ADRESACI SZKOLENIA

Kurs dedykowany jest osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, które mają na celu zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, jak również odnalezienie się na rynku pracy po dłuższej przerwie w pracy.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu: zasad funkcjonowania biura i organizacji pracy biurowej, praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia biura.
Celem kształcenia będzie zapoznanie z organizacją pracy biura, przepływem informacji w zarządzaniu biurem, zasadami efektywnej komunikacji, kultury zawodu, zagadnieniami prawnymi i prawem pracy, oraz zapoznanie z obsługą urządzeń biurowych, jak również z modułem praktycznej obsługi komputera (Word, Excel, Outlook, Internet)

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje  16 godzin dydaktycznych.

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i zagadnienia oraz zaprasza uczestników do dyskusji i ćwiczeń, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki w  prowadzeniu biura i sekretariatu.

 1. Wprowadzenie

 - sekretariat

 - zasady jego funkcjonowania

 - lokal biurowy

 - warunki pracy biurowej

- komputer  - dokumentacja biurowa i jej obieg

- relacje z szefem

2. Nowoczesna sekretarka  (Wizerunek sekretarki)

 - asystentki:

- charakterystyka pracy sekretariatu

- miejsce pracy sekretarki

- sekretarka: jej cechy( wygląd, umiejętność, wykształcenie)

3.Urządzenia biurowe,

- urządzenia do reprografii (kopiarki, fotokopiarki)

- komputery 

 4.Przybory i materiały biurowe

- charakterystyka przyborów i materiałów biurowych

- formy papieru (w mm)

5. Organizacja obiegu pism

- dokumentacja biurowa i jej rodzaje

- znaczenie i zasady właściwego obiegu pism

- systemy kancelaryjny

6.Korespondencja w firmie

 - co to jest korespondencja ?

- rodzaje - korespondencja występująca w firmie

- prawidłowe czynności w związku z przyjmowaniem, wysyłaniem korespondencji kalendarze,

 7.Prowadzenie korespondencji i jej przechowywanie

- czynności wykonywane przy przyjmowaniu pism

- czynności wykonywane przy wysyłaniu pism

- przechowywanie akt i klasyfikacja archiwalna

8.Pisma - charakterystyka.

- Redagowanie pism

 - elementy składowe pisma i zasady ich rozmieszczania (data, adresowanie, rozpoczynanie pism, akapit, zwrot kończący pismo)

 - protokoły, pisma przewodnie, zaświadczenia, sprawozdania.

9.Zarządzanie czasem

 - prowadzenie kalendarza

 - organizowanie zebrań

- przyjmowanie interesantów

 - delegacji - przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych

 

 

 

System: Terminy:

poranny

 21-22.03.2019 r. 

Koszt udziału w kursie wynosi 800 zł 

Cena kursu obejmuje:

  • komplet materiałów dydaktycznych
  • zaświadczenie o ukończenie szkolenia