Certyfikowany kurs głównego księgowego

klasyfikacja zawodu 121101 - główny księgowy

 

ADRESACI KURSU

Kurs przeznaczony jest dla osób znających problematykę rachunkowości na poziomie księgowej - samodzielnej księgowej.

CEL KURSU

Celem kursu jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do planowania, kontrolowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych, sporządzania sprawozdań finansowych i analiz ekonomicznych. Przygotowuje do kierowania zespołem księgowych w podmiocie gospodarczym o zróżnicowanym charakterze działalności - handel, usługi, produkcja itp. Pozwala podjąć pracę na stanowisku głównego księgowego.

FORMA KURSU

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza,
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje 128 godzin dydaktycznych.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • umiejętności weryfikacji zapisów ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5,
 • umiejętności weryfikacji ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych,
 • umiejętności weryfikacji ewidencji środków trwałych,
 • umiejętności weryfikacji dokonywania zapisów ewidencji przychodów,
 • umiejętności ustalania zobowiązań z tytułu pdof, pdop, vat.
 • umiejętności przygotowania bilansu i rachunku wyników
 • umiejętności przygotowania sprawozdania finansowego
 • umiejętności przeprowadzania analiz finansowych

 

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU

Po zakończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejętności w obrębię zawodu:

 • Główny księgowy - 121101

 

 1. Prawo podatkowe
  1. Ordynacja podatkowa
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
  4. Przychody z darowizn i spadków
 2. Podatek od towarów i usług
  1. Podatek VAT w rozrachunkach
  2. Powstanie obowiązku podatkowego
  3. Rozliczanie VAT naliczonego i należnego
  4. Korekta VAT
  5. Zwolnienia z VAT
  6. Wewnątrzwspólnotowe rozliczanie VAT
 3. Podatki bezpośrednie
  1. Podatki od czynności cywilnoprawnych
  2. Opłaty skarbowe
  3. Podatki i opłaty administracyjne
 4. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
  1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
  2. Obowiązki i uprawnienia pracodawcy i pracownika
  3. Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika
  4. Rejestracja i wyrejestrowanie w ZUS
  5. Rodzaje świadczeń i zobowiązań
  6. Zasiłki chorobowe
 5. Prawo handlowe i cywilne
 6. Prawo upadłościowe
 7. Rachunkowość
  1. Teoria rachunkowości, jej koncepcje, zasady i normy
  2. Teoretyczne podstawy rachunkowości
  3. Podstawowe pojęcia rachunkowości
  4. Podstawowe cechy jakościowe rachunkowości
  5. Podstawowe zasady rachunkowości
  6. Zasady pomiaru i klasyfikacji informacji w rachunkowości oraz prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym i ich interpretacji
  7. Normy prowadzenia rachunkowości: normy prawne, uznane normy zawodowe, metody rachunkowości i ich stosowanie
  8. Zagadnienia organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej
 8. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  1. Zasady ogólne
  2. Dowody księgowe (sprawdzanie i kwalifikowanie do ujęcia w księgach rachunkowych)
  3. Księgi rachunkowe
  4. Inwentaryzacja
  5. Dokumentacja w zakresie stosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości
  6. Ochrona i przechowywanie dokumentacji
  7. Stosowanie techniki komputerowej przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
 9. Zasady ewidencji w księgach rachunkowych
  1. Ujęcie w rachunkowości składników aktywów obrotowych
  2. Ujęcie w rachunkowości rzeczowych aktywów trwałych
  3. Ujęcie w rachunkowości niematerialnych aktywów trwałych
  4. Finansowe aktywa trwałe
  5. Kryteria klasyfikacji papierów wartościowych do długoterminowych bądź krótkoterminowych aktywów finansowych
  6. Ujęcie w rachunkowości operacji papierami wartościowymi, obrotu nieruchomościami, obrotu wierzytelnościami
  7. Kapitały (fundusze) podstawowe w jednostkach różnego typu (spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe i inne), kapitały zapasowe i rezerwowe, kapitał z aktualizacji wyceny, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, inne fundusze specjalne
  8. Krótkoterminowe i długoterminowe należności i zobowiązania
  9. Rezerwy na zobowiązania
  10. Ujęcie przychodów i kosztów
  11. Szczególne problemy w rachunkowości, zdarzenia warunkowe, zdarzenia występujące po dacie bilansu
  12. Długoterminowe umowy o usługi, w tym o roboty budowlane
  13. Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach: rozpoczęcie działalności, przekształcenie, połączenie, przejęcie, postępowanie naprawcze, likwidacja, upadłość, prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
  14. Szczególne zasady rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, uproszczenia
 10. Rachunek kosztów
  1. Istota, przedmiot, rodzaje i metody kalkulacji kosztów
  2. Koszty i ich klasyfikacja z punktu widzenia wyceny składników majątkowych i pomiaru zysku
  3. Klasyfikacja kosztów dla potrzeb podejmowania decyzji i planowania (funkcje i zmienność kosztów)
  4. Zasady ewidencji kosztów (wg rodzajów, miejsc powstawania itp.)
 11. Sprawozdania finansowe
  1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych
  2. Roczne sprawozdania finansowe i jego składniki
  3. Sprawozdanie z działalności jednostki
  4. Tryb i terminy: sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych

 

System

Terminy

weekendowy
soboty i niedziele
w godz. 9:00-15:30

Termin I: 21.09.2019 - 15.12.2019

Zajęcia: 21,22,28,29 wrzesień, 12,13,26,27 październik

09-10,23,24 listopad, 07,08,14,15 grudzień 2019 r. 

Cena:

2750 zł. - przy wpłacie jednorazowej

Cena kursu z możliwością zapłaty w trzech ratach wynosi 2900

 • I rata  1100 
 • II rata 950 zł
 • III rata 850 zł

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe

121101 - Główny księgowy

 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu

121101 - Główny księgowy