Certyfikowany kurs głównego księgowego

klasyfikacja zawodu 121101 - główny księgowy

 

ADRESACI KURSU

Kurs przeznaczony jest dla osób znających problematykę rachunkowości na poziomie księgowej - samodzielnej księgowej.

CEL KURSU

Celem kursu jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do planowania, kontrolowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych, sporządzania sprawozdań finansowych i analiz ekonomicznych. Przygotowuje do kierowania zespołem księgowych w podmiocie gospodarczym o zróżnicowanym charakterze działalności - handel, usługi, produkcja itp. Pozwala podjąć pracę na stanowisku głównego księgowego.

FORMA KURSU

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza,
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje 128 godzin dydaktycznych.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • umiejętności weryfikacji zapisów ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5,
 • umiejętności weryfikacji ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych,
 • umiejętności weryfikacji ewidencji środków trwałych,
 • umiejętności weryfikacji dokonywania zapisów ewidencji przychodów,
 • umiejętności ustalania zobowiązań z tytułu pdof, pdop, vat.
 • umiejętności przygotowania bilansu i rachunku wyników
 • umiejętności przygotowania sprawozdania finansowego
 • umiejętności przeprowadzania analiz finansowych

 

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU

Po zakończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejętności w obrębię zawodu:

 • Główny księgowy - 121101

 

I.  Prawne ramy rachunkowości

 1. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości wraz ze zmianami
 2. Rozporządzenia Ministra Finansów
 3. Krajowe Standardy Rachunkowości
 4. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

 

II. Definicje, zakres, zasady

 1.  Definicja rachunkowości
 2. Zasady rachunkowości
 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy
 4. Definicje (art.3 UoR)

 

III.  Inwentaryzacja

 1. Istota inwentaryzacji, odmiany inwentaryzacji
 2. Metody inwentaryzacji zgodnie z UoR
 3. Przedmiot inwentaryzacji i częstotliwość jej przeprowadzania
 4. Inwentaryzacja w przypadku likwidacji, łączenia i podziałów przedmiotów gospodarczych, przechodzenia z książki przychodów i rozchodów na pełną księgowość.

 

IV.  Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 1. Księgi rachunkowe
 2. Dowody księgowe
 3. Dokumentacja polityki rachunkowości, organizacja rachunkowości
 4. Rola Głównego Księgowego w budowaniu zintegrowanego systemu rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej

 

V.  Aktywa trwałe (Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne)

 1. Klasyfikacja
 2. Metody wyceny
 3. Metody amortyzacji
 4. Ulepszanie, remont
 5. Aktualizacja wyceny
 6. Aktywa trwałe w przepisach podatkowych
 7. Schematy księgowań w typowych i nietypowych sytuacjach.

 

VI. Nieruchomości inwestycyjne i wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji

 1. Wycena
 2. Aktualizacja wyceny
 3. Aspekty podatkowe
 4. Ewidencja

 

VII. Środki trwałe w budowie

 1. Wycena
 2. Aktualizacja wyceny
 3. Ewidencja

 

VIII. Leasing

 1. Rodzaje leasingu
 2. Leasing z punktu widzenia rachunkowości, podatków
 3. Schematy księgowań

 

IX. Aktywa finansowe

 1. Definicje
 2. Klasyfikacja
 3. Wycena
 4. Aktualizacja wyceny
 5. Ewidencja

 

X. Aktywa obrotowe

 1. Rodzaje aktywów obrotowych
 2. Zasady wyceny
 3. Aktualizacja wyceny
 4. Ewidencja

 

XI. Rozliczenia międzyokresowe, rezerwy, przychody przyszłych okresów,

 1. Zasady wyceny rezerw
 2. Rezerwy krótkoterminowe i długoterminowe
 3. Rozliczenia międzyokresowe bierne
 4. Rozliczenia międzyokresowe czynne
 5. Rozliczenia międzyokresowe a rezerwy
 6. Przykłady kalkulacji rezerw
 7. Podatek odroczony

 

XII. Kapitały i fundusze

 1. Kapitał podstawowy
 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
 3. Udziały lub akcje własne
 4. Kapitał zapasowy
 5. Kapitał z aktualizacji wyceny
 6. Pozostałe kapitały rezerwowe
 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
 8. Zysk (Strata) netto)

 

XIII. Zobowiązania

 1. Rodzaje zobowiązań
 2. Wycena

 

XIV. Ustalanie wyniku

 1. Przychody z działalności operacyjnej
 2. Pozostałe przychody operacyjne
 3. Przychody z operacji finansowych
 4. Zyski nadzwyczajne
 5. Koszty z podstawowej działalności operacyjnej
 6. Pozostałe koszty operacyjne
 7. Koszty finansowe
 8. Straty nadzwyczajne
 9. Wynik na działalności operacyjnej
 10. Wynik na działalności finansowych
 11. Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych
 12. Bieżące i odroczone obciążenia podatkowe

 

XV.  Łączenie spółek

 1. Definicje i procedura zastosowania metody nabycia
 2. Rozliczenie ceny przejęcia na poszczególne składniki majątkowe  i zobowiązania spółki przejętej
 3. Zasady ustalania wartości godziwej netto
 4. Dodatnia wartość firmy
 5. Ujemna wartość firmy
 6. Podatek odroczony
 7. Koszty przejęcia
 8. Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

 

XVI.  Sprawozdania finansowe jednostki

 1. Cel, terminy, zakres i cechy jakościowe sprawozdania finansowego
 2. Zakres przedmiotowy sprawozdania finansowego
 3. Sprawozdanie z działalność
 4. E-sprawozdanie
 5. Zdarzenia po dniu Bilansowym
 6. Sprawozdanie skonsolidowane, ogólne zasady

 

XVII.  Podatki i prawo podatkowe

 1. Podatki bezpośrednie
 2. Podatki pośrednie
 3. Podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek
 4. Ordynacja podatkowa
 5. Kodeks karno-skarbowy

 

XVIII. Ubezpieczenia społeczne

 1. Podleganie ubezpieczeniom społecznym
 2. Ustalanie składek na ubezpieczenia oraz podstaw ich wymiaru
 3. Zasady, tryb i terminy:
  • Zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych
  • Prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek
  • Rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne
  • Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne
 4. Zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek
 5. Zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych
 6. Zasady naliczania składek z zakresu ubezpieczeń

 

XIX. Prawo cywilne i gospodarcze dla księgowych

 1. Prawo pracy
 2. Prawo handlowe i prawo o działalności gospodarczej
 3. Prawo cywilne
 4. Prawo upadłościowe
 5. RODO podstawy
 6. Prawo o przetargach publicznych podstawy

 

XX. Podsumowanie kursu

 1. Podstawowe zasady zawodowej etyki w rachunkowości
 2. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy o rachunkowości
 3. Ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi na pytania uczestników, dodatkowe wyjaśnienia

System

Terminy

weekendowy
soboty i niedziele
w godz. 9:00-15:30

Termin I: 21.09.2019 - 22.12.2019

Zajęcia: 21,22  wrzesień, 5,6,12,13,26,27 październik

09-10,16,17 listopad,01,02,07,08,14,15,21,22 grudzień 2019 r. 

Cena:

2980 zł. - przy wpłacie jednorazowej

Cena kursu z możliwością zapłaty w trzech ratach wynosi 3100

 • I rata  1200 
 • II rata 950 zł
 • III rata 950 zł

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe

121101 - Główny księgowy

 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu

121101 - Główny księgowy