Certyfikowany kurs księgowości z księgowością komputerową (poziom podstawowy)

klasyfikacja zawodu 331301- księgowy

ADRESACI KURSU

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się zawodu księgowej (księgowego) od podstaw i nie miały wcześniej styczności z problematyką rachunkowości.

CEL KURSU

Kurs księgowości przygotowuje do pracy w zespole księgowym. Uczestnik ma możliwość usystematyzowania, poszerzenia lub zdobycia od  podstaw wiedzy z obszaru rachunkowości.

Podczas kursu uczestnik zdobywa wiedzę, w jaki sposób księgować dowody oraz sporządzać podstawowe zestawienia do sprawozdania finansowego. Nabywa w praktyce umiejętnosć księgowania przy wykorzystaniu komputerowego programu finansowo-księgowego "Symfonia". Ukończenie kursu pozwala podjąć pracę na stanowisku księgowej (księgowego) w zespole księgowych.

FORMA KURSU

Kurs księgowości prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza,
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia podczas kursu księgowości powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe, dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • gromadzeniu i archiwizowaniu dokumentacji księgowej,
 • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5,
 • umiejętności ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych,
 • umiejętności ewidencji środków trwałych,
 • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji przychodów,
 • umiejętności ustalania zobowiązań z tytułu pdof, pdop, vat.

Kurs obejmuje 109 godzin dydaktycznych.

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU

Po zakończeniu szkolenia, słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie  potwierdzające umiejetności w obrębię zawodu:

KSIĘGOWY - 331301

 

I.    Podatkowa książka przychodów i rozchodów

1.    Formy prowadzenia działalności gospodarczej
2.    Rodzaje, podział i pojęcie podatków w działalności gospodarczej  - wybrane zagadnienia z prawa podatkowego, ordynacji podatkowej
3.    Karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
4.    Obowiązek i zasady prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz wybór metody opodatkowania
5.    Dowody księgowe i ich klasyfikacja
6.    Źródła przychodów i ich ewidencja
7.    Koszty uzyskania przychodów, rodzaje kosztów oraz sposób ich księgowania
8.    Ewidencje dodatkowe i obowiązek ich prowadzenia
a)    Ewidencja sprzedaży
b)    Karty wynagrodzeń pracowników, listy płac, składki ZUS
c)    Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne:
•    Wycena i przyjęcie do użytkowania
•    Metody amortyzacji
•    Likwidacja, oraz rozliczenie kosztów sprzedaży
d)    Wyposażenie
e)    Samochód osobowy w firmie:
•     Samochód właściciela
•     Samochód pracownika
f)    Delegacja, a podróż służbowa (krajowa, zagraniczna)
•     Rozliczenie właściciela przedsiębiorstwa
•    Rozliczenie pracowników
g)    ZFŚS, obowiązek tworzenia, naliczenie, korekta
9.    Inwentaryzacja, wycena zapasów
10.    Wynik na działalności gospodarczej
11.    Odliczenie straty z lat ubiegłych
12.    Likwidacja działalności gospodarczej, a skutki podatkowe
13.    Zadania tematyczne
a)    Obliczenie podatku zryczałtowanego
b)    Zaksięgowanie zdarzeń gospodarczych we wzorcowym miesiącu, obliczenie zaliczki na podatek dochodowy (metoda liniowa, w skali)
c)    Zamknięcie roku, rozliczenie podatku (metoda liniowa, w skali) oraz rozliczenie straty z lat ubiegłych
14.    Podatek od towarów i usług (VAT)
a)    Zwolnienia
b)    Rejestracja podatnika
c)    Dostawa towarów i świadczenie usług
d)    Dokumentacja: faktury, rejestry
e)    Powstanie obowiązku podatkowego, VAT należny
f)    VAT naliczony
g)    Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
h)    Import, eksport
i)    Deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku
j)    Kasy rejestrujące
k)    Rozliczenie VAT samochodu osobowego
l)    Mechanizm odwrotnego obciążenia
m)    Zadania praktyczne, sporządzenie rejestrów VAT i deklaracji miesięcznej oraz informacji podsumowującej

II.    Rachunkowość poziom pierwszy - podstawy rachunkowości

1.    Pojęcia wstępne z rachunkowości
a)    Pojęcia wstępne z rachunkowości
b)    Istota, przedmiot, funkcje i zasady rachunkowości
c)    Regulacje prawne
2.    Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania
a)    Charakterystyka majątku i kapitałów (aktywa, pasywa)
b)    Treść, cechy i układ bilansu
3.    Zdarzenia gospodarcze. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans
4.    Pojęcie konta księgowego.
a)    Ewidencja operacji bilansowych. Konta bilansowe.
b)    Poziomy podział konta - konta syntetyczne i konta analityczne
c)    Zestawienie obrotów i sald
d)    Ewidencja operacji wynikowych. Konta wynikowe
e)    Poprawianie błędów księgowych (storno)
5.    Dowody księgowe i Księgi rachunkowe
a)    Dowody księgowe - elementy, opracowywanie, itd.
b)    Charakterystyka ksiąg
c)    Polityka rachunkowości, zakładowy plan kont
6.    Segmenty działalności jednostki gospodarczej
a)    Podstawowa i pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa, zdarzenia nadzwyczajne
b)    Koszty wg. rodzaju
c)    Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
7.    Wybrane zagadnienia z rozliczeń publicznoprawnych (podatki i opłaty, podatek dochodowy, ubezpieczenia społeczne, VAT)
8.    Aktywa pieniężne i rozrachunki
a)    Środki pieniężne, gotówkowe i bezgotówkowe
b)    Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
9.    Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
a)    Amortyzacja
b)    Środki trwałe w budowie
c)    Likwidacja środków trwałych
10.    Obrót materiałowy i towarowy
a)    Cena zakupu, cena nabycia
b)    Zakup materiałów/towarów oraz jego rozliczenie
c)    Wycena (ceny przeciętne, LIFO, FIFO, ceny ewidencyjne)
11.    Warianty ewidencyjne kosztów podstawowej działalności operacyjnej
a)    Pełen rachunek kosztów
b)    Warianty rachunku zysków i strat
12.    Sprawozdanie finansowe
13.    Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości  

III. Księgowość komputerowa

1.      Instalacja programu fk Symfonia
2.      Kartoteki w programie fk
3.      Plan kont i bilans otwarcia
4.      Dekretacje i księgowanie operacji gospodarczych
5.      Rejestry VAT
6.      Zestawienia i sprawozdania programu fk
7.      Archiwizacja danych

 

 

System:

Terminy:

 weekendowy
zajęcia w kolejne soboty i niedziele w godz. 9:00-15:00

26.10.2019-15.12.2019 (wolne 2-3.XI)

16.11.2019-19.01.2020 (wolne 21-22, 28-29.XII, 4-5.I)

11.01.2020-16.02.2020

poranny

codziennie w dni powszednie w godz. 9:00-15:00

21.10.2019-08.11.2019

25.10.2019-19.11.2019

14.11.2019-11.12.2019 (wolne: 20-22, 25. listopada)

22.11.2019-11.12.2019

popołudniowy                                      zajęcia w kolejne poniedziałek i czwartki w godz. 17:00-20:15

13.01.2020-06.04.2020

 weekendowy
zajęcia co dwa tygodnie  soboty i niedziele w godz. 9:00-15:00

19.10.2019-26.01.2020

Zajęcia w dniach:

19-20 października 2019

9-10, 23-24 listopada 2019

7-8, 21-22 grudnia 2019

11-12, 25-26 stycznia 2020

------------------------------

11.01.2019-05.04.2020

Zajęcia w dniach:

11-12, 25-26 stycznia 2020

8-9, 22-23 lutego 2020

7-8, 21-22 marca 2020

4-5 kwietnia 2020

11-12, 25-26 stycznia 2020

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 2200 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie  raty

 • I rata 1250 zł.
 • II rata 1050 zł.

Uwaga! Przy zapłacie od razu całej kwoty przed kursem koszt szkolenia wynosi 2200 złotych.

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych 
 • serwis kawowy 
 • egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe

 331301 - księgowy

 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu

 331301 - księgowy

Podczas zajęć uczestnik kursu korzysta z kalkulatorów, laptopów.