Kurs na kierownika biura rachunkowego

klasyfikacja zawodu 121102 - kierownik biura rachunkowego

ADRESACI KURSU

Kurs przeznaczony jest dla osób znających problematykę rachunkowości na poziomie księgowej - samodzielnej księgowej.

CEL KURSU

Celem kursu jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do planowania, kontrolowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych, sporządzania sprawozdań finansowych i analiz ekonomicznych. Przygotowuje do kierowania zespołem księgowych w podmiocie gospodarczym o zróżnicowanym charakterze działalności - handel, usługi, produkcja itp. Kurs przygotowuje do samodzielnego prowadzenia biura rachunkowego.

FORMA KURSU

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza,
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje 144 godzin dydaktycznych.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • umiejętności weryfikacji zapisów ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5,
 • umiejętności weryfikacji ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych,
 • umiejętności weryfikacji ewidencji środków trwałych,
 • umiejętności weryfikacji zapisów ewidencji przychodów,
 • umiejętności ustalania zobowiązań z tytułu pdof, pdop, vat.
 • umiejętności przygotowania bilansu i rachunku wyników
 • umiejętności samodzielnego przygotowania sprawozdania finansowego
 • umiejętności przeprowadzania analiz finansowych

 

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU

Po zakończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejętności w obrębię zawodu:

 • Kierownik biura rachunkowego - kod zawodu 121102

1.Prawo podatkowe

1.1 Ordynacja podatkowa

1.2 Podatek dochodowy od osób prawnych

1.3 Podatek dochodowy od osób fizycznych

1.4 Przychody z darowizn i spadków

2.Podatek od towarów i usług

2.1 Podatek VAT w rozrachunkach

2.2 Powstanie obowiązku podatkowego

2.3 Rozliczanie VAT naliczonego i należnego

2.4 Korekta VAT

2.5 Zwolnienia z VAT

2.6 Wewnątrzwspólnotowe rozliczanie VAT

3.Podatki i opłaty skarbowe

3.1 Podatki od czynności cywilnoprawnych

3.2 Opłaty skarbowe

3.3 Podatki i opłaty administracyjne

4.Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

4.1 Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę

4.2 Obowiązki i uprawnienia pracodawcy i pracownika

4.3 Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika

4.4 Rejestracja i wyrejestrowanie w ZUS

4.5 Rodzaje świadczeń i zobowiązań

4.6 Zasiłki chorobowe

5.Prawo handlowe i cywilne

6.Prawo upadłościowe

7.Rachunkowość

7.1 Teoria rachunkowości, jej koncepcje, zasady i normy

7.2 Teoretyczne podstawy rachunkowości

7.3 Podstawowe pojęcia rachunkowości

7.4 Podstawowe cechy jakościowe rachunkowości

7.5 Podstawowe zasady rachunkowości

7.6 Zasady pomiaru i klasyfikacji informacji w rachunkowości oraz prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym i ich interpretacji

7.7 Normy prowadzenia rachunkowości: normy prawne, uznane normy zawodowe, metody rachunkowości i ich stosowanie

7.8 Zagadnienia organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej

8.Prowadzenie ksiąg rachunkowych

8.1 Zasady ogólne

8.2 Dowody księgowe (sprawdzanie i kwalifikowanie do ujęcia w księgach rachunkowych)

8.3 Księgi rachunkowe

8.4 Inwentaryzacja

8.5 Dokumentacja w zakresie stosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości

8.6 Ochrona i przechowywanie dokumentacji

8.7 Stosowanie techniki komputerowej przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych

9.Zasady ewidencji w księgach rachunkowych

9.1 Ujęcie w rachunkowości składników aktywów obrotowych

9.2 Ujęcie w rachunkowości rzeczowych aktywów trwałych

9.3 Ujęcie w rachunkowości niematerialnych aktywów trwałych

9.4 Finansowe aktywa trwałe

9.5 Kryteria klasyfikacji papierów wartościowych do długoterminowych bądź krótkoterminowych aktywów finansowych

9.6 Ujęcie w rachunkowości operacji papierami wartościowymi, obrotu nieruchomościami, obrotu wierzytelnościami

9.7 Kapitały (fundusze) podstawowe w jednostkach różnego typu (spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe i inne), kapitały zapasowe i rezerwowe, kapitał z aktualizacji wyceny, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, inne fundusze specjalne

9.8 Krótkoterminowe i długoterminowe należności i zobowiązania

9.9 Rezerwy na zobowiązania

9.10 Ujęcie przychodów i kosztów

9.11 Szczególne problemy w rachunkowości, zdarzenia warunkowe, zdarzenia występujące po dacie bilansu

9.12 Długoterminowe umowy o usługi, w tym o roboty budowlane

9.13 Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach: rozpoczęcie działalności, przekształcenie, połączenie, przejęcie, postępowanie naprawcze, likwidacja, upadłość, prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

9.14 Szczególne zasady rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, uproszczenia

10.Rachunek kosztów

10.1 Istota, przedmiot, rodzaje i metody kalkulacji kosztów

10.2 Koszty i ich klasyfikacja z punktu widzenia skladników majątkowych i pomiaru zysku

10.3 Klasyfikacja kosztów dla potrzeb podejmowania decyzji i planowania (funkcje i zmienność kosztów)

10.4 Zasady ewidencji kosztów (wg rodzajów, miejsc powstawania itp.)

11.Sprawozdania finansowe

11.1 Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych

11.2 Roczne sprawozdania finansowe i jego składniki

11.3 Sprawozdanie z działalności jednostki

11.4 Tryb i terminy: sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych

12.ZADANIA I TESTY KONTROLNE

 

System

Terminy

weekendowy
soboty i niedziele w godz. 9:00-15:30

Termin I: 21.09.2019 - 22.12.2019

Zajęcia: 21,22,28,29 wrzesień, 12,13,26,27 październik

09-10,23,24 listopad, 07,08,14,15,21,22  grudzień 2019 r. 

 

Cena:

Cena za kurs przy wpłacie jednorazowej wynosi 2850 zł.

Cena kursu z możliwością zapłaty w trzech ratach wynosi 3000

 • I rata  1000 zł
 • II rata 1000 zł
 • III rata  1000 zł

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • egzamin potwierdzający umiejętnosci zawodowe

121101 - Główny księgowy

 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu

121102 - Kierownik biura rachunkowego

Podczas zajęć uczestnik kursu korzysta z kalkulatorów, laptopów lub zespołów komputerowych.