Certyfikowany kurs na samodzielnego księgowego (poziom średnio zaawansowany)

klasyfikacja zawodu 241103 - specjalista ds. rachunkowości

ADRESACI KURSU

Ten kurs księgowości jest przeznaczony dla osób pracujących w zespole księgowych i posiadających podstawowa wiedzę w zakresie rachunkowości, które pragną pogłębić i usystematyzować wiedzę oraz zdobyć zawód księgowej (księgowego).

CEL KURSU

Ten kurs księgowości uczy praktycznego księgowania i przygotowuje do kompleksowej obsługi firmy w zakresie księgowości i naliczania wynagrodzeń.

Samodzielny księgowy to zazwyczaj osoba, która samodzielnie lub z niewielką pomocą prowadzi całość spraw księgowych w małej lub średniej firmie prowadzącej księgi rachunkowe (pełna księgowość).

FORMA KURSU

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza,
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Ten kurs księgowości obejmuje 75 godzin dydaktycznych.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5,
 • umiejętności ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych,
 • umiejętności ewidencji środków trwałych,
 • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji przychodów,
 • umiejętności ustalania zobowiązań z tytułu pdof, pdop, vat.
 • umiejętności przygotowania bilansu i rachunku wyników
 • umiejętności przygotowania listy płac
 • umiejętności ustalenia zobowiązań publiczno-prawnych w tytułu pdof i zus

 

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU

Po zakończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejętności w obrębię zawodu:

 • Specjalista ds. rachunkowości - 241103
 • Pracownik obsługi płacowej – 431301

 

I.    Rachunkowość poziom drugi – warsztaty praktyczne

1.    Zwięzłe podsumowanie podstaw rachunkowości – warsztaty
a.    dekretacje
b.    księgowania
c.    zestawienie obrotów i sald
d.    zasady sporządzania rachunek zysków i strat i bilansu
2.    Ewidencja wynagrodzeń
a.    sporządzanie list płac
b.    księgowanie wynagrodzeń, składniki wynagrodzeń
c.    zasiłek chorobowy, macierzyński,
d.    dodatki i potrącenia
e.    deklaracje ZUS
3.    Ewidencja kosztów
a.    koszty wg. ustawy o rachunkowości a koszty podatkowe
b.    księgowania z uwzględnieniem odpowiednich kont analitycznych mających na celu wyszczególnienie NKUP do celów podatkowych
4.    Ewidencja VAT
a.    sporządzenie rejestrów zakupu i sprzedaży
b.    rozliczenia deklaracji VAT
5.    Ewidencja środków trwałych.
a.    środki trwałe w budowie,
b.    przyjęcie środka trwałego
c.    przykłady ewidencji dotyczącej środków trwałych w ujęciu księgowym i podatkowym
d.    metody amortyzacji, amortyzacja NKUP
6.    Ewidencja CIT
a.    kalkulacje podatku dochodowego
b.    rozliczenie straty podatkowej.
7.    Przygotowanie rachunku zysków i strat i bilansu

II.    Wynagrodzenia

1.      Wynagrodzenie ze stosunku pracy - definicje, podstawowe pojęcia
2.      Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń
3.      Systemy wynagradzania
4.      Dokumentacja wynagrodzeń
5.      Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy
6.      Składniki wynagrodzenia
7.      Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych
8.      Od czego płaci się składki ZUS - wyłączenia
9.      Parametry stosowane przy kalkulacji wynagrodzeń
10.     Od czego płaci się podatki - wyłączenia
11.     Ćwiczenia praktyczne w wyliczaniu kwoty netto z uwzględnieniem sytuacji szczególnych (ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)
12.     Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca wraz z ćwiczeniami praktycznymi
13.     Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi
14.     Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
15.     Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
16.     Tworzenie listy płac w oparciu o różne elementy wynagrodzenia oraz ustalanie zobowiązań budżetowych - ćwiczenia praktyczne
17.     Obliczanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło

 

 

System

Terminy

poranny
zajęcia codziennie 
w dni powszednie w godz. 9:00-15:00

25.10.2019-08.11.2019

05.11.2019-19.11.2019 (wolne 11.XI)

12.11.2019-25.11.2019

weekendowy
zajęcia w kolejne soboty i niedziele
w godz. 9:00-15:00

26.10.2019-01.12.2019 (wolne 2-3.XI)

23.11.2019-22.12.2019

07.12.2019-19.01.2020 (wolne:28-29.XII, 4-5.I)

11.01.2020-09.02.2020

weekendowy

zajęcia co dwa tygodnie 

soboty i niedziele w godz. 9:00-15:0

 11.01.2020-08.03.2020

 

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1800 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie raty

 • I rata 900 zł.
 • II rata 900 zł.

Uwaga! Przy zapłacie od razu całej kwoty przed kursem koszt szkolenia wynosi 1750 złotych.

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • serwis kawowy 
 • egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe

 241101 - Specjalista ds. rachunkowości

 431301 - Pracownik obsługi płacowej

 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu

 241101 - Specjalista ds. rachunkowości

 431301 - Pracownik obsługi płacowej