Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty)

klasyfikacja zawodu 241103 - specjalista ds. rachunkowości

ADRESACI

Kurs księgowości od podstaw przeznaczony dla osób, które chcą uzyskać kompetencje na poziomie samodzielnego księgowego (księgowej)  i nie miały wcześniej styczności z problematyką rachunkowości.

CEL KURSU

Kurs księgowości (samodzielnego księgowego / księgowej) uczy praktycznego księgowania przy wykorzystaniu programu finansowo-księgowego "Symfonia" i przygotowuje do kompleksowej obsługi firmy w zakresie księgowości i naliczania wynagrodzeń. Samodzielny księgowy to zazwyczaj osoba, która samodzielnie lub z niewielką pomocą prowadzi całość spraw księgowych w małej lub średniej firmie prowadzącej księgi rachunkowe (pełna księgowość). Podczas kursu uczestnik zdobywa wiedzę z księgowania dowodów oraz sporządzania podstawowych zestawień do sprawozdania finansowego. Nabywa w praktyce umiejętnosć księgowania przy wykorzystaniu komputerowego programu finansowo-księgowego "Symfonia".  Kurs pozwala podjąć pracę na stanowisku księgowej (księgowego) w zespole księgowych.

FORMA KURSU

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza,
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje 186 godzin dydaktycznych.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia podczas tego kursu księgowego (księgowej) powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • gromadzeniu i archiwizowaniu dokumentacji księgowej,
 • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5,
 • umiejętności ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych,
 • umiejętności ewidencji środków trwałych,
 • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji przychodów,
 • umiejętności ustalania zobowiązań z tytułu pdof, pdop, vat.
 • umiejętności przygotowania bilansu i rachunku wyników
 • umiejętności przygotowania listy płac
 • umiejętności ustalenia zobowiązań publiczno-prawnych w tytułu pdof i zus

 

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU

Po zakończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186). Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejętności w obrębię zawodu:

 • Specjalista ds. rachunkowości - 241103
 • Pracownik obsługi płacowej –  431301

 

I.    Podatkowa książka przychodów i rozchodów

1.    Formy prowadzenia działalności gospodarczej 
2.    Rodzaje, podział i pojęcie podatków w działalności gospodarczej  - wybrane zagadnienia z prawa podatkowego, ordynacji podatkowej
3.    Karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
4.    Obowiązek i zasady prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz wybór metody opodatkowania
5.    Dowody księgowe i ich klasyfikacja
6.    Źródła przychodów i ich ewidencja
7.    Koszty uzyskania przychodów, rodzaje kosztów oraz sposób ich księgowania
8.    Ewidencje dodatkowe i obowiązek ich prowadzenia
a)    Ewidencja sprzedaży
b)    Karty wynagrodzeń pracowników, listy płac, składki ZUS
c)    Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne:
•    Wycena i przyjęcie do użytkowania
•    Metody amortyzacji
•    Likwidacja, oraz rozliczenie kosztów sprzedaży
d)    Wyposażenie
e)    Samochód osobowy w firmie:
•     Samochód właściciela
•     Samochód pracownika
f)    Delegacja, a podróż służbowa (krajowa, zagraniczna)
•     Rozliczenie właściciela przedsiębiorstwa
•    Rozliczenie pracowników
g)    ZFŚS, obowiązek tworzenia, naliczenie, korekta
9.    Inwentaryzacja, wycena zapasów
10.    Wynik na działalności gospodarczej
11.    Odliczenie straty z lat ubiegłych
12.    Likwidacja działalności gospodarczej, a skutki podatkowe
13.    Zadania tematyczne
a)    Obliczenie podatku zryczałtowanego
b)    Zaksięgowanie zdarzeń gospodarczych we wzorcowym miesiącu, obliczenie zaliczki na podatek dochodowy (metoda liniowa, w skali)
c)    Zamknięcie roku, rozliczenie podatku (metoda liniowa, w skali) oraz rozliczenie straty z lat ubiegłych
14.    Podatek od towarów i usług (VAT)
a)    Zwolnienia
b)    Rejestracja podatnika
c)    Dostawa towarów i świadczenie usług
d)    Dokumentacja: faktury, rejestry
e)    Powstanie obowiązku podatkowego, VAT należny
f)    VAT naliczony
g)    Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
h)    Import, eksport
i)    Deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku
j)    Kasy rejestrujące
k)    Rozliczenie VAT samochodu osobowego
l)    Mechanizm odwrotnego obciążenia
m)    Zadania praktyczne, sporządzenie rejestrów VAT i deklaracji miesięcznej oraz informacji podsumowującej

II.    Rachunkowość poziom pierwszy - podstawy rachunkowości

1.    Pojęcia wstępne z rachunkowości

a)    Pojęcia wstępne z rachunkowości
b)    Istota, przedmiot, funkcje i zasady rachunkowości
c)    Regulacje prawne
2.    Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania
a)    Charakterystyka majątku i kapitałów (aktywa, pasywa)
b)    Treść, cechy i układ bilansu
3.    Zdarzenia gospodarcze. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans
4.    Pojęcie konta księgowego.
a)    Ewidencja operacji bilansowych. Konta bilansowe.
b)    Poziomy podział konta - konta syntetyczne i konta analityczne
c)    Zestawienie obrotów i sald
d)    Ewidencja operacji wynikowych. Konta wynikowe
e)    Poprawianie błędów księgowych (storno)
5.    Dowody księgowe i Księgi rachunkowe
a)    Dowody księgowe - elementy, opracowywanie, itd.
b)    Charakterystyka ksiąg
c)    Polityka rachunkowości, zakładowy plan kont
6.    Segmenty działalności jednostki gospodarczej
a)    Podstawowa i pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa, zdarzenia nadzwyczajne
b)    Koszty wg. rodzaju
c)    Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
7.    Wybrane zagadnienia z rozliczeń publicznoprawnych (podatki i opłaty, podatek dochodowy, ubezpieczenia społeczne, VAT)
8.    Aktywa pieniężne i rozrachunki
a)    Środki pieniężne, gotówkowe i bezgotówkowe
b)    Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
9.    Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
a)    Amortyzacja
b)    Środki trwałe w budowie
c)    Likwidacja środków trwałych
10.    Obrót materiałowy i towarowy
a)    Cena zakupu, cena nabycia
b)    Zakup materiałów/towarów oraz jego rozliczenie
c)    Wycena (ceny przeciętne, LIFO, FIFO, ceny ewidencyjne)
11.    Warianty ewidencyjne kosztów podstawowej działalności operacyjnej
a)    Pełen rachunek kosztów
b)    Warianty rachunku zysków i strat
12.    Sprawozdanie finansowe
13.    Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości   

III. Księgowość komputerowa

1.      Instalacja programu fk Symfonia
2.      Kartoteki w programie fk
3.      Plan kont i bilans otwarcia
4.      Dekretacje i księgowanie operacji gospodarczych
5.      Rejestry VAT
6.      Zestawienia i sprawozdania programu fk
7.      Archiwizacja danych

IV.    Rachunkowość poziom drugi – warsztaty praktyczne

1.    Zwięzłe podsumowanie podstaw rachunkowości – warsztaty
a.    dekretacje
b.    księgowania
c.    zestawienie obrotów i sald
d.    zasady sporządzania rachunek zysków i strat i bilansu
2.    Ewidencja wynagrodzeń
a.    sporządzanie list płac
b.    księgowanie wynagrodzeń, składniki wynagrodzeń
c.    zasiłek chorobowy, macierzyński,
d.    dodatki i potrącenia
e.    deklaracje ZUS
3.    Ewidencja kosztów
a.    koszty wg. ustawy o rachunkowości a koszty podatkowe
b.    księgowania z uwzględnieniem odpowiednich kont analitycznych mających na celu wyszczególnienie NKUP do celów podatkowych
4.    Ewidencja VAT
a.    sporządzenie rejestrów zakupu i sprzedaży
b.    rozliczenia deklaracji VAT
5.    Ewidencja środków trwałych.
a.    środki trwałe w budowie,
b.    przyjęcie środka trwałego
c.    przykłady ewidencji dotyczącej środków trwałych w ujęciu księgowym i podatkowym
d.    metody amortyzacji, amortyzacja NKUP
6.    Ewidencja CIT
a.    kalkulacje podatku dochodowego
b.    rozliczenie straty podatkowej.
7.    Przygotowanie rachunku zysków i strat i bilansu

V.      Wynagrodzenia

1.      Wynagrodzenie ze stosunku pracy - definicje, podstawowe pojęcia 2.      Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń
3.      Systemy wynagradzania
4.      Dokumentacja wynagrodzeń
5.      Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy
6.      Składniki wynagrodzenia
7.      Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych
8.      Od czego płaci się składki ZUS - wyłączenia
9.      Parametry stosowane przy kalkulacji wynagrodzeń
10.     Od czego płaci się podatki - wyłączenia
11.     Ćwiczenia praktyczne w wyliczaniu kwoty netto z uwzględnieniem sytuacji szczególnych (ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)
12.     Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca wraz z ćwiczeniami praktycznymi
13.     Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi
14.     Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
15.     Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
16.     Tworzenie listy płac w oparciu o różne elementy wynagrodzenia oraz ustalanie zobowiązań budżetowych - ćwiczenia praktyczne
17.     Obliczanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło

System

Terminy

weekendowy
zajęcia w kolejne soboty i niedziele 
w godz. 9:00-15:00

26.10.2019-09.02.2020 (wolne 2-3.XI, 21-22, 28-29.XII, 4-5.I)

16.11.2019-23.02.2020 (wolne: 21-22, 28-29.XII, 4-5.I) 

11.01.2020-29.03.2020 (wolne: 29.II i 1.III)

co dwa tygodnie  w  soboty i niedziele

w godz. 9:00-15:00

19.10.2019-29.03.2020

poranny
zajęcia codziennie w dni powszednie 
w godz. 9:00-15:00

21.10.2019-25.XI.2019

14.11.2019-19.12.2019

popołudniowy                                      zajęcia w kolejne poniedziałki i czwartki   w godz. 17:00-20:15 

13.01.2020-25.06.2020

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 3150 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na trzy raty

 • I rata 1050 zł.
 • II rata 1050 zł.
 • III rata 1050 zł.

 

Uwaga! Przy zapłacie od razu całej kwoty przed kursem koszt szkolenia wynosi 3050 złotych.

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • serwis kawowy  
 • egzamin potwierdzający umiejęności zawodowe
 •  241103 - specjalista ds. rachunkowości
 •  431301 - pracownik obsługi płacowej
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu
 •  241103 - specjalista ds. rachunkowości
 •  431301 - pracownik obsługi płacowej