Kontrole w zakładzie pracy.Odpowiedzialność pracodawcy za nieprzestrzeganie prawa

klasyfikacja zawodu

Celem warsztatów jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru prawa pracy – w zakresie odpowiedzialności pracodawcy, kontroli i postępowania przed sądem, wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań z zakresu kadr i płac. 

Warsztaty kierowane są do specjalistów z zakresu kadr i płac oraz kierowników działu kadrowo-płacowego. Podczas warsztaty uczestnicy poznają zasady przeprowadzania kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy, poznają też najważniejsze podstawy odpowiedzialności pracodawcy wobec pracownika i zasady prowadzenia postępowań sądowych. Uczestnicy nauczą się jak przygotować się do wskazanych kontroli, ocenić zgodność z prawem działań kontrolujących i podejmować działania z katalogu uprawnień podmiotów kontrolowanych. Uczestnicy nauczą się też jak przygotowywać materiał dowodowy i pisma procesowe w procesie z zakresu prawa pracy.

1.Zasady i przebieg kontroli prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy

 •  Kto i kiedy może kontrolować pracodawcę?
 • Kontrola ad hoc a kontrola planowana.
 • Czas i miejsce kontroli.
 • Co wolno Inspektorowi PIP? Obowiązki i uprawnienia kontrolującego.
 • Jak przygotować się do kontroli? Obowiązki kontrolowanego.
 • Przebieg kontroli.
 • Koniec kontroli – co dalej? Sankcje i odwołania.

2.Zasady i przebieg kontroli prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Kto i kiedy może kontrolować pracodawcę?
 • Od czego zaczyna się kontrola? Czas i miejsce kontroli.
 • Upoważnienie do kontroli – najważniejszy dokument.
 • Obowiązki i uprawnienia kontrolującego versus obowiązki i uprawnienia płatnika.
 • Przebieg kontroli – protokół kontroli.
 • Gdy organ rentowy ujawni nieprawidłowości – odpowiedzialność płatnika składek.

3.Zasady i przebieg kontroli prowadzonej przez Urząd Skarbowy

 • Kontrola przez Urząd Skarbowy – rozróżnienie.
 • Początek kontroli – na co zwrócić uwagę? Zawiadomienie o kontroli, a upoważnienie do kontroli.
 • Kontrola bez zawiadomienia – szczególne przypadki.
 • Czas i miejsce kontroli.
 • Przebieg kontroli – udział kontrolowanego i jego obowiązki.
 • Obowiązki i uprawnienia kontrolującego – asysta przy kontroli.
 • Protokół kontroli i zastrzeżenia.
 • Odpowiedzialność za ujawnione nieprawidłowości.

4.Odpowiedzialność pracodawcy za nieprzestrzeganie prawa pracy – postępowanie przed Sądem Pracy

 • Przepisy z zakresu rozwiązywania umów o pracę – co grozi za ich złamanie?
 • Dyskryminacja
 • Mobbing a naruszenie dóbr osobistych
 • Bezpieczeństwo w zakładzie pracy – odpowiedzialność za wypadki przy pracy
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika
 • Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów dotyczących działalności związkowej
 • Odpowiedzialność karna pracodawcy – kiedy, kto i za co odpowiada?
 • Postępowanie przed Sądem Pracy – od czego się zaczyna?
 • Obowiązki pracodawcy przed Sądem Pracy:

- Ciężar dowodowy – kto ma obowiązek udowodnienia swoich racji?
- Postępowanie dowodowe – jak i czym udowodnić nasze racje?
- Terminy procesow
- Kto może być pełnomocnikiem w sądzie? Jak prawidłowo podpisywać dokumenty sądowe.
- Jak prawidłowo składać pisma w sądzie?
- Opłaty – kto i kiedy je ponosi?
- Przedawnienie – co to jest i kiedy następuje?
- Koszty procesu.
- Rozprawa – najważniejsze informacje.
- Wyrok i co dalej? Postępowanie odwoławcze.
- Koszty procesu.
- Rozprawa – najważniejsze informacje.
- Wyrok i co dalej? Postępowanie odwoławcze.

 

 

Termin I 

06.10.2019     

 

 

 

  

 

 9.00-10.30
szkolenie

10.30-11.00 
przerwa kawowa

11.00-12.30
szkolenie

12.30-13:00
przerwa kawowa

13.30-15:00
szkolenie

   

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 350 zł + VAT 

290,00* PLN + VAT ( DLA NASZYCH SŁUCHACZY)  

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia