Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy (warsztaty praktyczne)

klasyfikacja zawodu 0

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do specjalistów z zakresu kadr i płac pragnących pogłębić i usystematyzować wiedzę z zakresu praktycznego zastosowania prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz praw i obowiązków z nich wynikających.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy w zakresie praktycznego zastosowania przepisów prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych interpretacji i orzeczeń SN.
Podczas szkolenia przedstawimy Państwu obligatoryjne i fakultatywne warunki zatrudnienia oraz zasady ustalania i dokonywania zmian w treści stosunku pracy. Omówimy prawa i obowiązki stron stosunku pracy - Pracodawcy i Pracownika. Zaprezentujemy, jak w bezpieczny sposób rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, aby uniknąć roszczeń pracowniczych i stresów związanych z rozprawami przed Sądem Pracy.

PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNIK DOWIE SIĘ

  1. Jaki rodzaj umowy o prace jest najwłaściwszy w odniesieniu do różnych grup pracowniczych?
  2. Jak szczegółowo określić w umowie o pracę warunki zatrudnienia?
  3. Co zapisać, a czego lepiej nie zapisać w treści umowy o pracę?
  4. Jakie są obowiązki pracownika, a jakich procedur musi przestrzegać pracodawca?
  5. W jaki sposób dokonać zmiany treści stosunku pracy?
  6. Jak skutecznie rozwiązać umowę o pracę?
  7. Jak uniknąć roszczeń pracowniczych i stresów związanych z rozprawami przed Sądem Pracy z powodu niewłaściwego rozwiązania stosunku pracy?

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych.

1. Rodzaje umów o pracę, zasady ich zawierania oraz konsekwencje prawne „ryzykownych" zapisów.

a)Elementy umowy o pracę

b)Nowe zasady stosowania umów na czas określony.

c)Jak zatrudnić pracownika, jak menadżera a jak członka zarządu?

d)Umowa o pracę w języku polskim i obcym – nowelizacja ustawy o języku polskim.

e)Orzecznictwo sądowe w zakresie nawiązania stosunku pracy i kształtowania jego treści

2. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

a)Akta osobowe

b)Informacja dla pracowniana podstawie  art. 29 § 3 k.p. – jak prawidłowo sformułować dokument

c)Zakres obowiązków – obowiązkowy czy fakultatywny, ustny czy pisemny.

d)Zakaz konkurencji w trakcie trwania i po rozwiązaniu stosunku pracy - zasady dotyczące zawierania umów o zakazie konkurencji.

e)Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami.

3. Zmiana treści stosunku pracy

a)Porozumienie zmieniające, kiedy je stosować? Co można zmienić w ten sposób, a czego na pewno nie?

b)Wypowiedzenie zmieniające – kazusy oraz najnowsze orzecznictwo

c)Czasowe powierzenie innej pracy – na jaki czas, w jakich okolicznościach oraz  do kogo je stosować?

4. Kiedy czas się rozstać – czyli ustanie stosunku pracy.

a)Na mocy porozumienia stron

b)Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

c)Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

d)Z upływem czasu, na który była zawarta

e)Wygaśnięcie stosunku pracy

f)Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy

g)Świadectwo pracy - szczegółowa treść oraz sposób i tryb jego wydawania

 

System

Terminy

weekendowym 

w godz. 9:00-15:30

07.09.2019
19.10.2019
07.12.2019

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 290 zł +  VAT 

Cena kursu obejmuje:

  • komplet materiałów dydaktycznych
  • zaświadczenie o ukończenie szkolenia