Trudne przypadki na liście płac w 2019 r. (warsztaty praktyczne)

klasyfikacja zawodu 0

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do specjalistów z zakresu płac i rozliczania wynagrodzeń, zamierzających pogłębić wiedzę oraz  podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy w zakresie naliczania wynagrodzeń. Podczas szkolenia uczestnicy rozwiązują trudne i skomplikowane zagadnienia, przysparzające wielu problemów w codziennej pracy specjalisty ds. płac.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych.

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu rozliczania wynagrodzeń w trudnych sytuacjach.

1. Wynagrodzenia pracownicze.
* Praktyczne aspekty naliczania wynagrodzenia ze stosunku pracy
* Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
* Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca,
* Wynagrodzenie za czas absencji chorobowej,
* Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego
* Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
* Odprawy, odszkodowania i rekompensaty w praktyce
* Lista płac - ćwiczenia - tworzenie listy płac w oparciu o różnorodne składnik wynagrodzenia, w tym:
* Przychód i koszty uzyskania przychodu,
* Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne finansowana przez pracownika,
* Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne,
* Podstawa opodatkowania i zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych
* potrącenia obowiązkowe i dobrowolne – ustalanie kwoty wolnej od potrące
* Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę,
* Zasady ustalania i rozliczania świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
* Zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, wyrównawcze, wypadkowe, świadczenie rehabilitacyjne
* Ustalania podstawy wymiaru zasiłków – ćwiczenia
* Kalkulacja wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków chorobowych na liście wynagrodzeń

2. Kalkulacja przychodów z tytułu umów cywilno prawnych – ćwiczenia praktyczne w ujęciu składkowym i podatkowym

* Umowy zlecenia
* Umowy o dzieło, w tym umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.
* Wynagrodzenie osób zasiadających w organach stanowiących podmiotów prawnych; (rada nadzorcza, zarząd, kontrakty menedżerskie)

3. Świadczenia pozapłacowe – ćwiczenia praktyczne

* Świadczenie urlopowe – zasady przyznawania i rozliczania
* Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypłacane pracownikom
* Ryczałty samochodowe na liście płac
* Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych w ujęciu składkowym i podatkowym
* Koszty podróży zleceniobiorcy - praktyczne ćwiczenia rozliczania zwrotu kosztów podróży zleceniobiorcom
* Inne świadczenia pozapłacowe w tym świadczenia rzeczowe.

 

System

Terminy

weekendy 
zajęcia w godz. 9:00 do 15:30

09.11.2019

Powszednie

zajęcia w godz.9:00 do 15:30

04.11.2019 

05.12.2019  

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 290 zł + VAT 23 % 

Cena kursu obejmuje:

  • komplet materiałów dydaktycznych
  • zaświadczenie o ukończenie szkolenia