Warsztaty specjalistów ds. kadr (poziom średnio zaawansowany)

klasyfikacja zawodu 242307 - specjalista ds. kadr

ADRESACI KURSU

Kurs skierowany jest do praktyków z zakresu kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń, zamierzających pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie praktycznego zastosowania prawa pracy w działalności kadrowej.

CEL KURSU

Celem kursu jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu praktycznego zastosowania przepisów prawa pracy.

FORMA KURSU

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza, 
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje 32 godziny dydaktyczne.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • przygotowywaniu dokumentacji związanej z nawiązaniem stosunku pracy,
 • ustalaniu i rozliczaniu uprawnień urlopowych,
 • planowaniu i rozliczaniu czasu pracy,
 • ustalaniu uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem,
 • przygotowywaniu dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy,

 

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejętności w obrębię zawodu:

 • specjalista ds. kadr -  242307

I KSZTAŁTOWANIE TREŚCI STOSUNKU PRACY

1. Nawiązywanie stosunku pracy

1.1.  Rodzaje umów o pracę, zasady ich zawierania oraz konsekwencje prawne „ryzykownych" zapisów.

1.2.  Elementy umowy o pracę

1.2.1.    rodzaj pracy,

1.2.2.    jak prawidłowo określić miejsce pracy,

1.2.3.    wymiar czasu pracy

1.2.4.    warunki wynagradzania,

1.2.5.    termin rozpoczęcia pracy,

1.2.6.    klauzula o zachowaniu poufności

1.3.  Nowe zasady stosowania umów na czas określony.

1.4.  Jak zatrudnić pracownika, jak menadżera a jak członka zarządu?

1.5.  Umowa o pracę w języku polskim i obcym – nowelizacja ustawy o języku polskim.

1.6.  Orzecznictwo sądowe w zakresie nawiązania stosunku pracy i kształtowania jego treści

2. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

2.1.  Akta osobowe

2.2.  Informacja dla pracowniana podstawie  art. 29 § 3 k.p. – jak prawidłowo sformułować dokument

2.3.  Zakres obowiązków – obowiązkowy czy fakultatywny, ustny czy pisemny.

2.4.  Zakaz konkurencji w trakcie trwania i po rozwiązaniu stosunku pracy - zasady dotyczące zawierania umów o zakazie konkurencji.

2.5.  Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami.

3. Zmiana treści stosunku pracy

3.1.  Porozumienie zmieniające, kiedy je stosować? Co można zmienić w ten sposób, a czego na pewno nie?

3.2.  Wypowiedzenie zmieniające – kazusy oraz najnowsze orzecznictwo

3.3.   Czasowe powierzenie innej pracy – na jaki czas, w jakich okolicznościach oraz  do kogo je stosować?

4. Kiedy czas się rozstać – czyli ustanie stosunku pracy.

4.1.  . Na mocy porozumienia stron

4.2.  Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

4.3.  10.3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

4.4.  Z upływem czasu, na który była zawarta

4.5.  Wygaśnięcie stosunku pracy

4.6.  Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy

4.7.  Świadectwo pracy - szczegółowa treść oraz sposób i tryb jego wydawania

II URLOPY,  ZWOLNIENIA OD PRACY

5. Zasada prawa do wypoczynku.

6. Wymiar urlopu wypoczynkowego.

6.1.  okresy wliczane do stażu pracy uwzględnianego przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego

6.2.  naliczanie stażu pracy oraz początku wysługi lat

7. Prawo do pierwszego urlopu w życiu.

7.1.  przepisy przejściowe – zasady obowiązujące do 31-12-2003

7.2.  zasady obowiązujące od 01-01-2004

8. Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego

8.1.  zasada proporcjonalności

8.2.  urlop uzupełniający

9. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

9.1.  planowanie urlopów

9.2.  udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego

9.3.  przerwanie wypoczynku

9.4.  urlop na żądanie

9.5.  urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

10.  Urlop wypoczynkowy pracowników niepełnosprawnych

11.  Zwolnienia od pracy

III CZAS PRACY NIE TAKI STRASZNY

15.  Definicje ustawowe

15.1. pojęcie czasu pracy (normy czasu pracy, wymiar czasu pracy, okres rozliczeniowy, odpoczynek dobowy, odpoczynek tygodniowy)

15.2. definicja doby i tygodnia w rozumieniu przepisów dotyczących prawa pracy

16.  Zasady obliczania i ustalania wymiaru czasu pracy

17.  Przerwy wliczane do czasu pracy

18.  Dyżur i przestój w prac

19.  Systemy i rozkłady czasu pracy

19.1. równoważny czas pracy i jego odmiany

19.2. system przerywanego czasu pracy

19.3. praca w ruchu ciągłym

19.4. zadaniowy czas pracy

19.5. system skróconego tygodnia pracy

19.6. system pracy weekendowej

20.  Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy

20.1. grupy pracownicze dla których nie prowadzimy ewidencji

20.2. karta ewidencji czasu pracy

21.  Praca w porze nocnej

21.1. pojecie pracy w porze nocnej

21.2. dodatkowe wynagrodzenie za prace w porze nocnej

22.  Praca w godzinach nadliczbowych

22.1. regulacje dotyczące dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych

22.2. maksymalna dobowa, tygodniowa i roczna liczba godzin nadliczbowych

22.3. udzielanie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych

22.4. dodatki za prace w godzinach nadliczbowych

23.  Praca w niedziele i święta

23.1. dopuszczalność pracy w niedziele i święta

23.2. rekompensowanie pracownikom pracy w niedziele i święta

24.  Planowanie zatrudnienia w oparciu o obowiązujące normy czasu pracy

25.  Harmonogram pracy

25.1. sporządzanie harmonogramów

25.2. rozliczanie czasu pracy w oparciu o sporządzony grafik i czas faktycznie przepracowany przez pracownika

26.  Przegląd najnowszego orzecznictwa

IV WARSZTAT Z KADR - studium przypadków  

1. Monitoring w firmie

Zakładowe zasady monitoringu

Zasady wprowadzania monitoringu

Monitoring pomieszczeń w zakładzie pracy

Monitoring służbowej poczty elektronicznej pracowników

Monitoring urządzeń i samochodu służbowego

Zakaz monitoringu pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej i pomieszczeń sanitarnych bez zgody związków zawodowych

2. Dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę i pracownika 

Dane osobowe, których pracodawca żąda od kandydata i  pracownika 

Dane osobowe przetwarzane tylko za zgodą kandydata i pracownika

Przetwarzanie danych wrażliwych

Przetwarzanie danych biometrycznych

3. Zatrudnienie pracowników w formie telepracy

Warunki stosowania telepracy

Zasady telepracy

Telepraca a Home office

4. Analiza przypadku

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę - case study

Urlopy pracownicze - urlop osób niepełnosprawnych i młodocianych

Czas pracy - trudne przypadki w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy

System

Terminy

poranny
w dni powszednie 
w godz. 9:00-15:00

16.10.2019-21.10.2019

20.11.2019-25.11.2019

02.12.2019-05.12.2019

weekendowy
soboty i niedziele 
w godz. 9:00-15:00

12.10.2019-20.10.2019

30.11.2019-08.12.2019

co dwa tygodnie

soboty i niedziele 
w godz. 9:00-15:00

 

30.11.2019-15.12.2019

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1000 zł.

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe
  •  specjalista ds. kadr -  242307
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu
  •  specjalista ds. kadr -  242307