Podatki w kadrach

klasyfikacja zawodu

Adresaci:

 • pracownicy działów kadrowych
 • pracownicy biur księgowych zajmujący się naliczaniem płac

Zdobycie wiedzy o tym:

 • Jakie są zasady opodatkowania świadczeń pracowniczych, w tym w szczególności zasady opodatkowania pozapłacowych form wynagradzania
 • Jakie są  różnice w rozliczaniu podatku PIT i składek ZUS od poszczególnych świadczeń pracowniczych
 • Czy, kiedy i pod jakimi warunkami zmniejszyć obciążenia publicznoprawne
 • Jak powinien być opodatkowany kontrakt menedżerski?
 • Jak pobierać podatek od  wynagrodzeń i innych świadczeń wypłacanych członkom zarządu i rad nadzorczych?
 • Jakie akcje promocyjne firmy skutkują obowiązkiem poboru podatku?
 • Kiedy, komu i w jakiej formie wysłać deklaracje/informacje o przychodach?
 • Czy za błędy w rozliczeniach odpowiada tylko firma czy także kadrowa?

Wszystkie tematy zostaną omówione ze szczególnym uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych i organów podatkowych.

 1. Przychody ze stosunku pracy
 • Zakres
 • wyłączenia – kiedy dane świadczenie nie jest przychodem ze stosunku pracy?

 2.Opodatkowanie i ozusowanie świadczeń pozapłacowych

 • odszkodowania i zapomogi
 • ubiór służbowy
 • świadczenia bhp
 • posiłki
 • ekwiwalenty
 • przeniesienia służbowe
 • noclegi pracowników i zleceniobiorców
 • świadczenia dla emerytów
 • dopłaty do wypoczynku
 • podnoszenie kwalifikacji
 • wyjazdy integracyjne
 • samochody służbowe a jazdy prywatne (czy zawsze jest przychodów?)

 3.Przychody wyłączone ze składek ZUS

4.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • zasady przyznawania świadczeń – jak zachować kryterium socjalne
 • skutki błędów w przyznawaniu świadczeń

 5.Opodatkowanie należności z tytułu podróży służbowych i podróży osób niebędących pracownikami

 6.Należności członków zarządów i rad nadzorczych

 7.Kontrakt menedżerski

 • jak odróżnić kontrakt menedżerski od umowy o świadczenie usług
 • kiedy pobrać podatek pit a kiedy też składki ZUS?

 8.Rola płatnika w akcjach promocyjnych

 • Sprzedaż premiowa
 • Konkurs
 • Program motywacyjny

 9. 50% koszty uzyskania przychodów:

 • komu przysługują (czy katalog uprawnionych jest tak wąski jak się wydaje?)
 • co to jest utwór?
 • jakie warunki muszą być spełnione
 • jak ustalać honorarium
 • przymiarki do interpretacji ogólnej

 10.IP BOX – kto może płacić 5% PIT?

 11.Deklaracje/informacje, które musi złożyć płatnik do urzędu skarbowego

 12.Odpowiedzialność płatnika

 • zakres odpowiedzialności
 • zasady odpowiedzialności karno-skarbowej kadrowych

 13.Planowane zmiany w podatku PIT.

 

 

Termin I 

23.09.2019       

Termin II 

24.10.2019 

 

 

  

 

 9.00-10.30
szkolenie

10.30-11.00 
przerwa kawowa

11.00-12.30
szkolenie

12.30-13:00
przerwa kawowa

13.30-15:00
szkolenie

   

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 350 zł + VAT 

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia