Urlopy, zwolnienia od pracy i rozliczanie czasu pracy w praktyce (warsztaty praktyczne)

klasyfikacja zawodu 0

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do praktyków z zakresu kadr i płac przygotowujących się do pracy bądź pracujących na stanowiskach związanych z udzieleniem urlopów wypoczynkowych, planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, jak również do kierowników liniowych odpowiedzialnych za udzielenie urlopów pracowniczych, a także poprane planowanie czasu pracy podległego zespołu.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy w zakresie udzielenia urlopów wypoczynkowych, planowania i rozliczania czasu pracy.

Podczas szkolenia omówimy obowiązki pracodawcy wynikające z prawa pracownika do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Omówimy zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz urlopu należnego. Przedstawimy zasady ustalania wysokości wynagrodzenia urlopowego i  ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Zaprezentujemy również, jak planować i organizować pracę podległego personelu w zmiennych warunkach pracy uzależnionej od pory roku i warunków rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających z wprowadzonych zmian.

Przedstawimy możliwości uniknięcia kosztów związanych z przestojem oraz wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNIK DOWIE SIĘ

 1. Jakie okresy zaliczamy do stażu pracy od którego uzależniony jest wymiar urlopu?
 2. Kiedy pracownikowi przysługuje urlop uzupełniający?
 3. Kiedy pracownikowi przysługuje urlop dodatkowy z tytułu niepełnosprawności?
 4. Jak  przygotować informację na podstawie art.29 § 3 k.p. ?
 5. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w wyniku prawa pracownika do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego?
 6. Jak ustalić urlop proporcjonalny w trudnych przypadkach?
 7. Jak skutecznie odwołać pracownika z urlopu w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy ?
 8. Jak ustalić wysokość wynagrodzenia urlopowego?
 9. Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić obliczając ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
 10. Czy możliwe jest wprowadzenie w ramach jednego przedsiębiorstwa różnych systemów i rozkładów czasu pracy?
 11. Jak planować i organizować pracę podległego personelu w zmiennych warunkach pracy uzależnionej od pory roku i warunków atmosferycznych?
 12. Czy i kiedy pracodawca zobowiązany jest do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę 
  godzinach nadliczbowych?
 13. Na czym polega przestój i jak go uniknąć?
 14. Co zyskujemy dzięki wprowadzeniu optymalnego dla specyficznej organizacji pracy właściwego systemu i rozkładu czasu pracy?
 15. Jak wydłużyć okresy rozliczeniowe, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia pracowników?
 16. Jak stosować w przedłużonym okresie rozliczeniowym indywidualny rozkład czasu pracy pracownika, który może przewidywać zróżnicowanie liczby godzin do przepracowania w poszczególnych miesiącach?

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych.

MODUŁ I. Urlopy wypoczynkowe w praktyce.

1. Zasada prawa do wypoczynku.
2. Wymiar urlopu wypoczynkowego.
a. okresy wliczane do stażu pracy uwzględnianego przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego
b. naliczanie stażu pracy oraz początku wysługi lat
3. Prawo do pierwszego urlopu w życiu.
a. przepisy przejściowe – zasady obowiązujące do 31-12-2003
b. zasady obowiązujące od 01-01-2004
4. Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego
a. zasada proporcjonalności
b. urlop uzupełniający
5. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
a. planowanie urlopów
b. udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego
c. przerwanie wypoczynku
d. urlop na żądanie
e. urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy
6. Wynagrodzenie urlopowe.
a. składniki wynagrodzenia uwzględniane przy ustalaniu podstawy wynagrodzenia urlopowego
b. sposób obliczania wynagrodzenia za urlop
7. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
a. składniki wynagrodzenia uwzględniane przy ustalaniu podstawy ekwiwalentowej
- wynagrodzenie ustalone stałą stawką miesięczną
- składniki wynagrodzenia wypłacane w cyklach nie dłuższych niż 1 miesiąc
- składniki wynagrodzenia wypłacane w cyklach dłuższych niż 1 miesiąc
b. współczynnik ekwiwalentowy
c. sposób obliczania wynagrodzenia za urlop
8. Urlop wypoczynkowy pracowników niepełnosprawnych
9. Zwolnienia od pracy

MODUŁ II. Czas pracy w teorii i praktyce.

1. Definicje ustawowe
a. pojęcie czasu pracy
- normy czasu pracy
- wymiar czasu pracy
- okres rozliczeniowy
- odpoczynek dobowy
- odpoczynek tygodniowy b. definicja doby i tygodnia w rozumieniu przepisów dotyczących prawa pracy
2. Zasady obliczania i ustalania wymiaru czasu pracy
3. Przerwy wliczane do czasu pracy
4. Dyżur i przestój w pracy
5. Systemy i rozkłady czasu pracy
a. równoważny czas pracy i jego odmiany
b. system przerywanego czasu pracy
c. praca w ruchu ciągłym
d. zadaniowy czas pracy
e. system skróconego tygodnia pracy
f. system pracy weekendowej
6. Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
a. grupy pracownicze dla których nie prowadzimy ewidencji
b. karta ewidencji czasu pracy
7. Praca w porze nocnej
a. pojecie pracy w porze nocnej
b. dodatkowe wynagrodzenie za prace w porze nocnej
8. Praca w godzinach nadliczbowych
a. regulacje dotyczące dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych
b. maksymalna dobowa, tygodniowa i roczna liczba godzin nadliczbowych
c. udzielanie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych
d. dodatki za prace w godzinach nadliczbowych
9. Praca w niedziele i święta
a. dopuszczalność pracy w niedziele i święta
b. rekompensowanie pracownikom pracy w niedziele i święta
10. Planowanie zatrudnienia w oparciu o obowiązujące normy czasu pracy
11. Harmonogram pracy
a. sporządzanie harmonogramów
b. rozliczanie czasu pracy w oparciu o sporządzony grafik i czas faktycznie przepracowany przez pracownika

System

Terminy

weekendowy
soboty i niedziele
w godz. 9:00-15:30

12-13.10.2019

30.11-01.12.2019

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 450 zł+ VAT 

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia