Wynagrodzenia ze stosunku pracy z Płatnikiem (poziom podstawowy)

klasyfikacja zawodu 431301 - pracownik obsługi płacowej

ADRESACI KURSU

Kurs skierowany jest zarówno do kandydatów jak i praktyków stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze płac i rozliczania wynagrodzeń zamierzających zdobyć i pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

CEL KURSU

Kurs skierowany jest zarówno do kandydatów jak i praktyków stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze płac i rozliczania wynagrodzeń zamierzających zdobyć i pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

FORMA KURSU

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach
 • naukę własną słuchacza,
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje 45 godzin dydaktycznych.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • przygotowaniu danych do sporządzania listy płac,
 • przygotowaniu danych i dokumentów do ustalenia uprawnień zasiłku chorobowego,
 • przygotowaniu danych i dokumentów do naliczenia i ustalenia wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,
 • przygotowaniu danych i dokumentów do dokonania potraceń z  wynagrodzeń

 

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU

Po zakończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejetności w obrębię zawodu:

 • pracownik obsługi płacowej -  431301.

I MODUŁ WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy - definicje, podstawowe pojęcia
2. Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń
3. Systemy wynagradzania
4. Dokumentacja wynagrodzeń
5. Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy
6. Składniki wynagrodzenia
7. Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych
8. Od czego płaci się składki ZUS - wyłączenia
9. Parametry stosowane przy kalkulacji wynagrodzeń
10. Od czego płaci się podatki - wyłączenia
11. Ćwiczenia praktyczne w wyliczaniu kwoty netto z uwzględnieniem sytuacji szczególnych ( ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)
12. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca wraz z ćwiczeniami praktycznymi
13. Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi
14. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
15. Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
16. Tworzenie listy płac w oparciu o różne elementy wynagrodzenia oraz ustalanie zobowiązań budżetowych - ćwiczenia praktyczne
17. Obliczanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło
18. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z urzędem skarbowym z tyt. PDOF (PIT-4R, PIT-11, PIT-12, PIT-40)


II OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

1. Rejestr Płatników
2. Kartoteka ubezpieczonych
3. Dokumenty zgłoszeniowe
4. Dokumenty rozliczeniowe
5. Tworzenie zestawów
6. System dwustronnej wymiany informacji z ZUS

 

System

Terminy

poranny
w godz. 9:00-15:00
zajęcia codziennie 
w dni powszednie

22.10.2019-29.10.2019

05.11.2019-12.11.2019

20.11.2019-12.11.2019

weekendowy
soboty i niedziele 
w godz. 9:00-15:00

23.11.2019-08.12.2019

11.01.2020-26.01.2020

Co dwa tygodnie w soboty i niedziele 

w godz. 9:00-15:00

11.01.2020-09.02.2020

popołudniowe

poniedziałki i czwartki

w godz. 17:00-20:15

13.01.2020-17.02.2020

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1150 zł.

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe
  • pracownik obsługi płacowej – 431301
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający umiejetności w obrębie zawodu
  • pracownik obsługi płacowej –  431301