Korespondencyjny kurs kadrowy

klasyfikacja zawodu 441501 - pracownik ds. osobowych

ADRESACI KURSU

Szkolenie skierowane jest zarówno do kandydatów jak i praktyków stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze kadr zamierzających zdobyć i pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

CEL KURSU

Znajomość problematyki kadrowej w przedsiębiorstwie jest umiejętnością szczególnie poszukiwaną przez pracodawców, którzy muszą prowadzić ewidencję wynikającą  z przepisów prawa pracy o zatrudnieniu pracowników.

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy w dziele kadrowo-płacowym poprzez zdobycie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru kadr.  Zdobyta wiedza pozwoli samodzielnie prowadzić sprawy pracowników we własnej firmie jak i wykonywać zawód kadrowca będąc zatrudnionym w innych firmach.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 

 • gromadzeniu i archiwizowaniu dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
 • udzieleniu i rozliczeniu urlopów i zwolnień od pracy,
 • przygotowaniu danych do sporządzania listy płac,
 • przygotowaniu danych i dokumentów do obliczenia wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • ewidencji zdarzeń kadrowo-płacowych

 

Kurs należy ukończyć w terminie do 24 miesięcy. W przypadkach uzasadnionych jak choroba, zdarzenia losowe itp. Dyrektor dydaktyczny może przedłużyć termin ukończenia do 36 miesięcy. Testy można przesyłać w ilości dowolnej w ramach przesyłki listownej.

 

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU:

Po zakończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie o uzyskanym kodzie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w obrębię zawodu:

 • Pracownik ds. osobowych          kod zawodu 441501,

 

 

 

 PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zeszyt nr 1
  Źródła i zasady prawa pracy.
 2. Zeszyt nr 2
  Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika.
 3. Zeszyt nr 3
  Kształtowanie treści stosunku pracy.
 4. Zeszyt nr 4
  Zmiana warunków zatrudnienia.
 5. Zeszyt nr 5
  Urlopy wypoczynkowe.
 6. Zeszyt nr 6
  Czas pracy.
 7. Zeszyt nr 7
  Szczególne uprawnienia niektórych grup zawodowych.
 8. Zeszyt nr 8
  Rozwiązywanie umów o pracę.
 9. Zeszyt nr 9
  Prawo pracy - case study.

 

Kurs możesz rozpocząć w dowolnym terminie, uczysz się wtedy, gdy dysponujesz wolnym czasem, sam ustalasz sobie tempo pracy, zakres materiału do opanowania oraz czas zakończenia kursu.

Kurs należy ukończyć w terminie do 24 miesięcy. W przypadkach uzasadnionych jak choroba, zdarzenia losowe itp. Dyrektor dydaktyczny może przedłużyć termin ukończenia do 36 miesięcy. Testy można przesyłać w ilości dowolnej w ramach przesyłki listownej.

Cena za kurs wynosi 500 zł

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • segregator, 9 zeszytów - pakietów lekcyjnych
 • testy do wypełnienia - 9 testów 
 • egzamin potwierdzający kod zawodu
  • kod zawodu 441501 - Pracownik ds. osobowych,
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu
  • kod zawodu 441501 - Pracownik ds. osobowych,