Akredytacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty

W dniu 20.09.2016 r. decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty uzuskaliśmy akredytację na siedem najpopularniejszych szkoleń zawodowych realizowanych przez naszą niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego.

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 267) w związku z art. 68b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) oraz § 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placóweki ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2247 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez „Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ” z dnia 01 sierpnia 2016 roku

Mazowiecki Kurator Oświaty postanowił  przyznać akredytację niepublicznej placówce kształcenia ustawicznego „Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ”, z siedzibą w Warszawie, na część prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:

1. Certyfikowany kurs księgowości – kurs podstawowy- trwający 109 godz.

2. Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego- od podstaw do specjalisty ds. rachunkowości - trwający 186 godz.

3. Kurs głównego księgowego- trwający 128 godz.

4. Kadry, płace i ZUS z Płatnikiem i obsługą programu Symfonia – kurs podstawowy trwający 109 godz.

5. Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac- od podstaw do specjalisty – trwający 186 godz.

6. Kurs kierowników działów kadr i płac – trwający 139 godz.

7. Certyfikowany kurs specjalistów ds. kadr i płac – poziom średniozaawansowany – trwający 96 godz.

W uzasadnieniu decyzji czytamy, że:

Mazowiecki Kurator Oświaty po rozpatrzeniu wniosku oraz załączonej do niego dokumentacji i zapoznaniu się z oceną działalności placówki, przeprowadzoną przez zespół, o którym mowa w § 8 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2247 z późniejszymi zmianami) oraz wynikami nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad placówką stwierdził, że placówka Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ”:

  • zapewnia nowoczesną bazę wyposażoną w środki dydaktyczne, w tym w środki umożliwiające wykorzystywanie technik komputerowych,
  • zatrudnia do prowadzenia kursów wykładowców o wysokich kwalifikacjach merytorycznych
    i doświadczeniu zawodowym oraz tworzy warunki do ich stałego doskonalenia,
  • tworzy wysokiej jakości program kształcenia i materiały dydaktyczne,
  • wdraża nowoczesne, systemowe rozwiązania w celu zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia,
  • dokonuje ewaluacji prowadzonego kształcenia, a jej wyniki wykorzystuje do organizacji prowadzonego kształcenia,

spełnia warunki określone w § 4 rozporządzenia wymagane do uzyskania akredytacji.