Odpisy na ZFŚS w 2015 r. już po raz piąty bez zmian

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej już po raz piąty pozostawia bez zmian wysokość odpisu ZFŚS.

Po raz kolejny wysokość odpisu ZFŚS ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS.Wynagrodzenie to wynosi 2.917,14 zł (Mon. Pol. z 2011 r. nr 15, poz. 156).

Kwota przeciętnego wynagrodzenia stanowiąca kwotę bazową dla ustalenia wysokości odpisu wynosi 2917,14 zł.

Odpisy na ZFŚS w 2015 r. kształtują się następująco:

 • odpis podstawowy - 37,50% - 1093,93 zł,
 • odpis na jednego pracownika młodocianego:
  • w pierwszym roku nauki - 5% - 145,86 zł,
  • w drugim roku nauki - 6% - 175,03 zł,
  • w trzecim roku nauki - 7% - 204,20 zł,
 • odpis podwyższony na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności - 50% - 1458,57 zł,
 • zwiększenie na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę - 6,25% - 182,32 zł
 • zwiększenie na każdą osobę zatrudnioną, pod warunkiem przeznaczenia całości na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego - 7,5% - 218,79 zł. ( dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu)

 

Autor: Monika Smulewicz