Jak skutecznie odwołać pracownika z urlopu?

Przed nami upragniony i długo wyczekiwany sezon urlopowy. Pracownicy liczą dni i godziny do rozpoczynających się za chwilę urlopów wypoczynkowych, dzięki którym można będzie w końcu odpocząć od codziennego wstawania i oczywiście pracowniczego podporządkowania się w ramach stosunku pracy.

Pamiętaj!

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tak więc z definicji wynika prawo do możliwości wykorzystania w całości i nieprzerwanie przysługującego pracownikowi urlopu. Tylko  wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, w takim przypadku jedna część urlopu musi obejmować co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

               

Nie możemy jednak zapomnieć o przewidzianej w Kodeksie Pracy możliwości odwołania pracownika z urlopu.  Zgodnie z Art.167 & 1 KP, pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Przepis ten stanowi wyjątek od wyrażonej w Art. 152 KP zasady nieprzerwanego urlopu, gwarantującej pracownikowi coroczny i nieprzerwany wypoczynek.

Aby skutecznie odwołać pracownika z urlopu muszą być spełnione dwa warunki:

  • obecność pracownika w zakładzie musi być niezbędna, konieczna i celowa;
  • sytuacja powodująca konieczność odwołania z urlopu nie mogła być znana przed rozpoczęciem urlopu.

 

Odwołanie z urlopu ma charakter polecenia i mieści się w ramach pracowniczego podporządkowania. Pracodawca nie musi uzasadniać przyczyn takiego odwołania, a pracownik ma obowiązek przerwać urlop, stawić się w zakładzie i podjąć pracę.

Mając na względzie szeroko pojęte zasady współżycia społecznego pracodawca powinien przed odwołaniem pracownika z urlopu rozważyć wszystkie możliwości zapewnienie normalnego toku pracy bez obecności „urlopującego się” pracownika, a samo odwołanie go z urlopu powinno stanowić ostateczność po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości.

Warto również zwrócić tu szczególną uwagę na sposób przekazu komunikatu o odwołaniu pracownika z urlopu. Pomimo pewnych uprawnień pracodawcy o charakterze  „władczym” należy z nich jednak korzystać stosunkowo rzadko.

Odwołując pracownika z urlopu skuteczniej jest powołać się na jego unikatowe kompetencje niezbędne przy realizacji danego projektu oraz nieodzowną obecność, której nie można nikim i niczym zastąpić pomimo jego „świętego” prawa do wypoczynku. Taki sposób przekazu z pewnością zmotywuje pracownika do dalszej pracy, podkreśli jego rolę oraz wartość w organizacji.

Nie zapomnijmy jednak o tym, iż w związku z odwołaniem pracownika z urlopu, na pracodawcy ciąży obowiązek pokrycia kosztów poniesionych przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu (Art.167 & 2 KP). Niestety ani w ustawodawstwie, ani w orzecznictwie nie określono jakie koszty pracodawca powinien pokryć. W literaturze przedmiotu przoduje jednak stanowisko,  iż sformułowanie "w bezpośrednim związku z odwołaniem" determinuje, iż zwrotowi podlegać będą tylko koszty faktycznie poniesione i udokumentowane przez pracownika, obejmujące m.in. koszty przejazdu, odpłatności za pobyt na urlopie (tak w kraju jak i za granicą) oraz inne koszty związane z pobytem na urlopie – które pracownik już poniósł.

 

Autor: Monika Smulewicz