Mama wraca do pracy, czyli przywileje pracownicze z tytułu sprawowania funkcji rodzicielskiej.

Powracając do pracy, po urlopie macierzyńskim,  pracownica karmiąca piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw na karmienie piersią, a w przypadku karmienia więcej, niż jednego dziecka - do dwóch przerw po 45 minut. Na wniosek pracownicy przerwy te mogą być udzielane łącznie.

Ponadto pracownik/pracownica  wychowujący małe dziecko jest uprawniony/a  do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak, niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Urlop ten, jest udzielany w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Pracownik, który zrezygnuje z tego przywileju, częściowo lub całkowicie, może skorzystać z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy. Zgodnie z art. 186 (7) K.p., pracownik, uprawniony do urlopu wychowawczego, może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy, do wymiaru nie niższego, niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego. W tym wypadku pracodawca będzie zobowiązany, do uwzględnienia wniosku pracownika i obniżenia jego wymiaru czasu pracy. Wniosek ten należy złożyć pracodawcy na dwa tygodnie przed planowanym obniżeniem wymiaru czasu pracy.

Dodatkowo, pracownik ten podlega ochronie przed wypowiedzeniem, od dnia złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy, do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Jeśli chodzi o inne przywileje pracowników związane z rodzicielstwem, to w zależności od wieku wychowywanych dzieci można je podzielić na dwie grupy:

I. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać:

  •       w rozkładach czasu pracy, przewidujących dobowy wymiar czasu pracy przekraczający 8 godzin na dobę,
  •       w godzinach nadliczbowych,
  •       w porze nocnej,
  •       w systemie przerywanego czasu pracy, o którym mowa w art. 139,
  •       delegować poza stałe miejsce pracy.

 

II. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni.

 

Autor: Monika Smulewicz