Okresowe szkolenia BHP w biurach – potrzebne czy nie? Czyli co nas czeka od 01.01.2019 roku?

W piątek Sejm przyjął pakiet zmian, wśród których znalazły się dwie ważne zmiany Kodeksu pracy dotyczące przepisów BHP. Na tej podstawie dla ok. 5 mln pracowników zniesiony zostanie obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń BHP, będzie też więcej firm, w których to pracodawca sam wykona zadania służby BHP.

Osoby zajmujące się bezpieczeństwem i higieną pracy powinny zwrócić uwagę na dwie zaplanowane zmiany:

 

  1. Ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla niektórych pracowników
  2. Zwiększenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników

Przepis art. 237(3) § 2 Kodeksu pracy stanowi, że „pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (...)”.

Z ustaleń wynika, że szkolenie powinno być powtarzane, mając na względzie charakter zagrożeń oraz efektywność samego szkolenia. Po zmianie Kodeks pracy będzie również uwzględniał przypadki, w których pracownicy określonych grup zawodowych będą zwolnieni ze szkolenia okresowego, jeśli nie jest to wymagane ze względu na ewentualne zagrożenia, czy też efektywność szkolenia.

Co zatem zmieni się w okresowych szkoleniach BHP?

Proponowane rozwiązanie uzależnienia konieczność powtórzenia szkolenia BHP od kategorii ryzyka danej grupy działalności, określonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1005) i odnosi się jedynie do pracowników administracyjno-biurowych.

Po zmianch szkolenia okresowe BHP nie będą obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. W uzasadnieniu projektu podkreślono, że są to grupy działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem zostało określonych 30 kategorii ryzyka. Propozycja obejmuje jedynie pierwsze 3 z 30, co stanowi jedynie 10 proc. kategorii ryzyka, które nie byłyby objęte obowiązkiem szkoleń okresowych, i dotyczy tylko pracowników administracyjno-biurowych.

Ustawę przyjął Sejm, teraz trafi ona do prac w Senacie. Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Polecamy: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty