Zatrudniasz pracownika będącego emerytem lub rencistą ? Jeśli TAK do 2 marca wyślij do ZUS zaświadczenia o wysokości uzyskanych przychodów przez pracownika będącego emerytem lub rencistą.

Pracodawca zatrudniający w roku kalendarzowym pracownika będącego jednocześnie emerytem lub rencistą ma obowiązek do dnia 2 marca poinformować ZUS o wysokości uzyskanych przez pracownika przychodach. Obowiązek ten spoczywa również na zarobkujących emerytach i rencistach, którzy powinni zadbać o wystawienie przez pracodawcę  zaświadczenia o uzyskanych przychodach.

Prawidłowo przygotowane zaświadczenie powinno wskazać kwotę oraz tytuł wypłaty. Na tej podstawie ZUS dokona rzetelnego rozliczenia świadczeń emerytalno-rentowych, analizując które z przychodów osiągniętych przez zarobkujących emerytów i rencistów mają wpływ na ewentualne zawieszenie świadczeń.

Dla przypomnienia przedstawiamy zasady obniżnia świadczeń:

"Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów

          Kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

od 1 czerwca 2014 r.

2726,80 zł

od 1 września 2014 r. -

2618,00 zł

od 1 grudnia 2014 r. -

2646,80 zł

od 1 marca 2015 r. -

 2759,90 zł

Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

od 1 czerwca 2014 r. -

5063,90 zł

od 1 września 2014 r. -

4862,00 zł

od 1 grudnia 2014 r. -

4915,50 zł

od 1 marca 2015 r.

 5125,50 zł

Nie zmniejsza się ani nie zawiesza w razie osiągania przychodu następujących świadczeń:

  • rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie,
  • rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową i rent rodzinnych po tym inwalidzie, jeśli jego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową.

Zawieszeniu ani zmniejszeniu bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają emerytury osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie w zależności od płci i daty urodzenia ubezpieczonego. Nie dotyczy to jednak tych osób, których emerytura została zawieszona w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podjętego przed jej nabyciem (art. 103a ustawy emerytalnej).

Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń."

Źródło: zus.gov.pl