Podstawowe zmiany w uprawnieniach rodzicielskich od 2 stycznia 2016 r.

Od 2 stycznia 2016 do Kodeksu Pracy weszło wiele zmian związanych z uprawnieniami rodzicielskimi. Przedstawiamy podsumowanie najważniejszych z nich:

Urlop Macierzyński:

Wymiar urlopu macierzyńskiego pozostaje bez zmian tj. w dalszym ciągu obowiązują wymiary:

20 tygodni (140 dni) – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

31 tygodni (217 dni) – w przypadku urodzenia dwojga dzieci;

33 tygodnie (231 dni) – w przypadku urodzenia trojga dzieci;

35 tygodni (245 dni) – w przypadku urodzenia czworga dzieci;

37 tygodni (259 dni) – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci

Prawo do opieki nad dzieckiem, w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez matkę uzyskujenie tylko, jak dotychczas, ojciec dziecka, ale także inny członek najbliższej rodziny.

Urlop Rodzicielski:

Wymiar urlopu rodzicielskiego od 2 stycznia 2016 ulega wydłużeniu, poprzez włączenie do jego wcześniejszego wymiaru dotychczasowego dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Obecnie według obowiązujących przepisów maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi:

do 32 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie

do 34 tygodni – w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie

Zmieniają się również zasady wykorzystania Urlopu Rodzicielskiego

Urlop będzie można wykorzystać nadal jednorazowo, bezpośrednio po zakończonym urlopie macierzyńskim lub w częściach, nie później niż do ukończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Wymogiem do skorzystania z tego prawa jest obowiązek wykorzystania  przez pracownika 16 tygodni urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

 Pracownik ma również prawo do  jednoczesnego korzystania z urlopu rodzicielskiego i świadczenia pracy. Przy takim rozwiązani wymiar urlopu rodzicielskiego ulega proporcjonalnemu wydłużeniu do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika.

Urlop Wychowawczy:

Według nowych przepisów 36 miesięczny urlop wychowawczy może być podzielony na 5 części (przy czym minimum jednomiesięczna część przysługuje drugiemu z  rodziców). Okres w jakim rodzic ma prawo do skorzystania z  urlopu wychowawczego to koniec  roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia,

Terminy wnioskowania o urlop rodzicielski i urlop wychowawczy uległy zmianie:

Wnioskowanie o urlop rodzicielski:

  • Wniosek o urlop rodzicielski w całości powinien być złożony nie później niż 21 dni po porodzie 
  • Wniosek o urlop rodzicielski częściach najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu
  • Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego w całości lub części - w terminie nie krótszym niż 21 dni przed przystąpieniem do pracy

 

Wnioskowanie o urlop wychowawczy:

Wniosek o urlop wychowawczy powinien być złożony najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu

Urlop Ojcowski

Z urlopu ojcowskiego pracownik  możne skorzystaćdo ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia, wnioskując o udzielenie w całości w wymiarze kolejnych 2 tygodni lub dwukrotnie w wymiarze 1 tygodnia.

Opieki nad dzieckiem do lat 14

Z opieki nad dzieckiem do lat 14 można skorzystać  zarówno w dniach jak i w godzinach. Uprawnienie to przysługuje pracownicy lub pracownikowi w ilości 2 dni lub 16 godzin w każdym roku kalendarzowym.

 

Autor: Iwona Wołkiewicz